trafikk
trafikk

Riksrevisjonen frykter for veisikkerheten

Mener dårlig vedlikehold kan føre til flere ulykker.

Riksrevisjonen har undersøkt drift og vedlikehold av veinettet, og sendte onsdag sin rapport til Stortinget. Rapporten avdekker blant annet:

  • Flere mangler ved driftssarbeidet
  • Vegvesenet vet for lite om tilstanden til veinettet
  • Svak konkurranse om kontraktene

– Drift og vedlikehold av veiene står til strykkarakter, sier riksrevisor Jørgen Kosmo til TV 2.

Se reportasje fra TV 2 Nyhetene (reporter: Dag Stamnes)

343540

Vet ikke hvordan veiene er

Siden 2003 har driften av veinettet i Norge i hovedsak vært konkurranseutsatt. I 2008 var omsetningen av de såkalte funksjonskontraktene som var inngått med private entreprenører 2,1 milliarder kroner. Men Riksrevisjonen mener det er svak konkurranse om disse kontraktene.

Et annet ankepunkt går på at det mangler et system som gir pålitelig informasjon om tilstanden til veinettet. Myndighetene har derfor ikke godt nok grunnlag for å vurdere om driften av veinettet skjer i samsvar med de gjeldende standarder.

Frykter for sikkerheten

Videre påpekes det at kravene til føretilstand i vintersesongen ikke er godt nok ivaretatt. Dette fører til at kvaliteten på en stor del av veinettet ikke er gode nok til å gi gode og sikre framkomstforhold, heter det i rapporten.

– Dette kan ha konsekvenser for sikkerheten og framkommeligheten på veien våre, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Drift av veiene omfatter blant annet brøyting, strøing og salting. Med vedlikehold menes asfaltering og andre tiltak for å opprettholde standarden på veidekke og tekniske installasjoner.

I 2008 ble det brukt 5,3 milliarder kroner på drift og vedlikehold av norske veier.