På Seksjon for sorgstøtte ved Akershus Universitetssykehus kommer foreldre for å få hjelp etter at barna har tatt sitt eget liv på grunn av mobbing.

Ifølge seksjonsleder Kari Bugge tar én til to elever livet sitt på grunn av mobbing i skolen hvert år. I et brev til flere departement slår hun nå alarm.

Les hele brevet her

Svikter i oppfølging av elevene

– Vi har klienter hos oss som har opplevd at de har mistet barn og ungdom som følge av langvarig mobbing. De har tatt livet sitt. Foreldrene er så slitne og totalt rammet av maktesløshet overfor situasjonen at de ikke orker å kjempe sin sak. De trenger noen som kan være deres stemme, sier Bugge til TV 2 Nyhetene.

Kari Bugge har derfor tatt på seg ansvaret og er talerør for disse familiene. I brevet synliggjør hun noe av den sammensatte problematikken alvorlig mobbing fører til og hvordan ulike instanser svikter i oppfølging av elever.

Klagene blir ikke tatt til følge

Opplæringslovens paragraf 9a slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Brudd på loven kan medføre bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Men så langt er ingen dømt etter denne.

Mange familier opplever å gjentatte ganger henvende seg til skolen uten at deres klage blir tatt til følge.

I de situasjoner der barnet har tatt sitt eget liv som følge av alle belastningene er også fraværet av involverte instanser tydelig.

Flere saker henlagt

– Vår erfaring tilsier at de ikke har fått noe oppfølging fra skolen etterpå. De har hatt minnemarkeringer som man gjør når elever dør, men de har ikke fokusert på at dette er en elev som har tatt sitt liv på grunn av mobbing. Det opplever foreldrene som en fortielse av situasjonen og mangel på aksept for hvorfor deres barn døde, sier Bugge til TV 2 Nyhetene.

Foreldre opplever også at sakene blir henlagt hos politiet fordi det mangler bevis

– Likevel er det jo barn som har vært utsatt for alvorlige overgrep, som burde vært etterforsket på en kanskje dypere måte, sier Bugge til TV 2.