halvorsen penger sumo
halvorsen penger sumo

Bruker 3,9 milliarder ekstra i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen øker utgiftene i revidert nasjonalbudsjett med 3,9 milliarder kroner. Pengene kommer i tillegg til krisepakken.

Artikkelen oppdateres.

Totalt øker oljepengebruken med 9,5 milliarder kroner, fordi staten får langt mindre utbytte fra selskaper, sammenlignet med hva de hadde lagt opp til.

900 millioner av oljepengene er varslet i krisepakkene, men ikke tidligere lagt fram for Stortinget.

Regjeringen bruker 4,2 milliarder oljekroner for å kompensere for lavere utbytte fra statsselskapene.

Følg framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett på web-tv her

Fjerner vann-avgift

Flaskevann, juice og råsaft av frukt og bær skal ikke lenger være omfattet av avgiften for mineralvann. Denne ble innført i statsbudsjettet for inneværende år, men fjernes allerede 1. juli.

Du kan få mer fra sjefen

Regjeringen setter også opp grensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver. Mens du fram til nå bare har kunnet motta gaver på inntil 600 kroner fra sjefen, hever regjeringen nå denne grensen til 1.000 kroner.

Mer til kommunene

Kommunene får rundt én milliard kroner ekstra for å dekke underskudd i inneværende år. I tillegg presenterer regjeringen senere i dag kommuneproposisjonen for 2010, der det er ventet 5,2 milliarder ekstra.

Klima-flopp for regjeringen

Inntektene for salg av klimakvoter blir mindre enn beregnet. Mens regjeringen la opp til en kvotepris på 190 kroner, har prisen hittil i år ligget gjennomsnittlig på 100 kroner per kvote. Det gir en inntektssvikt på 1,3 milliarder kroner.

Last ned stortingsmeldingen om revidert nasjonalbudsjett.

Posten og bønder får penger

Overskuddet i Posten Norge har gått kraftig ned som følge av finanskrisen. Regjeringen foreslår derfor 518 millioner kroner til kjøp av ulønnsomme post- og banktjenester.

Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner til en ekstraordinær investeringspakke for landbruket. Hoveddelen, 150 millioner kroner, vil gå til jordbruk. Ulike tiltak i skogbruk får resten.

Tar penger fra skolene

På grunn av lavere rente trekker regjeringen tilbake penger de tidligere har lovet til oppussing av svømmeanlegg, skoler og kirkebygg. Totalt reduseres posten med 294 millioner kroner.

Flere studieplasser

Regjeringen legger opp til 3.000 nye studieplasser ved universitetene og høyskolene. I tillegg kommer 800 flere plasser ved desentralisert utdanning og omtrent 400 ekstra plasser ved fagskoler. Studietiltakene er budsjettert med 180 millioner kroner ekstra.

Universitetene og høyskolene får 80 millioner kroner i basisbevilgninger.

Økte trygdeutgifter

Trygdeutgiftene øker og regjeringen foreslår å bruke 1,1 milliard ekstra oljepenger. Økningen skyldes særlig økte utbetalinger til sykepenger, attføring, foreldrepenger og statlig lønnsgaranti ved konkurs.

Regjeringen tror sykefraværet vil øke med to prosent i år, sammenlignet med i fjor. Dette er høyere enn tidligere anslag. Da krisepakken ble lagt fram anslo regjeringen at sykefraværet i 2009 ville øke med én prosent.

Revidert nasjonalbudsjett er en stortingsmelding som behandles før Stortinget tar sommerferie i midten av neste måned.