Riksrevisor Jørgen Kosmo kommer med en kraftig pekefinger til  regjeringen. (Foto: Solum, Stian Lysberg/SCANPIX)
Riksrevisor Jørgen Kosmo kommer med en kraftig pekefinger til regjeringen. (Foto: Solum, Stian Lysberg/SCANPIX)

Gult kort til regjeringen

Alle statsrådene får refs av Riksrevisjonen. Bare regjeringssjefen slipper unna.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Revisorrapporten er fremdeles på langt færre sider enn statsbudsjettet, men den blir stadig mer omfangsrik. Alle departementene får kritikk fra Riksrevisjonen.

Bedre for ti år siden

Togpassasjerer i hovedstadsområdet vil kanskje nikke gjenkjennende dersom de tar seg tid til å lese statsregnskapene på vei hjem.

Ifølge Riksrevisjonen er produktiviteten i NSBs persontransport fortsatt lavere enn den var i 1997. Situasjonen beskrives som spesielt alvorlig for lokaltrafikken rundt Oslo, hvor produktiviteten var nesten 35 prosent lavere i 2007 enn ti år tidligere.

- I et moderne samfunn med nytt utstyr burde man ha forventet et bedre resultat, sier riksrevisor Jørgen Kosmo til tv2nyhetene.no.

Les hele rapporten her!

Ikke tilstrekkelig

NSB har heller ikke funnet noen løsning på lokførersituasjonen, skriver Riksrevisjonen, og peker på at de iverksatte tiltakene ikke vil være tilstrekkelige på kort sikt.

- Brukerne får ikke et så godt tilbud riksrevisor Jørgen Kosmo til tv2nyhetene.no.

Også Statens vegvesen får refs. Riksrevisjonen stiller spørsmål ved kvaliteten på planarbeidet og anbudsgrunnlaget for anleggskontrakter etter at det er avdekket flere store kostnadsøkninger og utstrakt bruk av tilleggsarbeider.

Dårligere skattekontroll

Skatteetaten hadde satt seg som mål å øke kontrollvirksomheten, men målene er ikke nådd. Antall kontroller av næringsdrivende er i stedet redusert i perioden 2005-2007. Riksrevisjonen beskriver utviklingen i skatteetatens kontrollarbeid som negativ.

- Det er særlig kritikkverdig, man tar ikke synderne, sier riksrevisor Jørgen Kosmo til tv2nyhetene.no.

Fortoller egne varer

Også toll- og avgiftsetaten får kritikk. Det er blant annet avdekket flere avvik mellom gjenstander som er lagerført og det som fysisk er på lager. Riksrevisjonen kritiserer også at tjenestemenn har fortollet egne varer i 2007.

De mener det er kritikkverdig at etaten ikke følger sine egne rutiner og skriver at dette kan medføre økt risiko for misligheter og redusert tillit til etaten.

Dårligere sikkerhet

Sjøfartsdirektoratet får kritikk for at de gjennomfører for få tilsyn. Til tross for flere ulykker har ikke Nærings- og handelsdepartementet bedret direktoratets rammebetingelser.

- Det er for få gjennomførte tilsyn ut fra de mål man har satt seg. Konsekvensen av dette er dårlige sjøsikkerhet, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Mangler beredskap

Også Norges Vassdrags- og energidirektorat NVE får kritikk for at de mangler en beredskapsplan for egne ikt-systemer. Riksrevisjonen finner det meget kritikkverdig at etaten ikke har etablert et alternativt driftssted som kan ta over driften i tilfelle brann eller annen katastrofe.

- Skulle det oppstå en dramatisk ulykke som slår ut ikt-systemene i NVE så vil det ta lang tid før de igjen kan være operative, sier Kosmo og legger til at om det skulle være et spørsmål om når NVE skal være operative så er det nettopp ved store ulykker og katastrofer.

Refs for innkjøp

I flere år har mange av departementene fått refs for ikke å følge regelverket for offentlige anskaffelser. Også i år får flere av departementene, blant annet Fornyings- og administrasjonsdepartementet som har ansvaret for statlige innkjøp kritikk.

- Kontrollen er for dårlig. Kompetansen er for dårlig, slår Riksrevisoren fast overfor tv2nyhetene.no.

Det offentlige foretar innkjøp for nærmere 300 milliarder kroner i året, det er nesten like mye som verdien på det såkalte gullkortet som Finansminister Kristin Halvorsen dro fram for å gjøre bankene rustet til å møte den internasjonale finanskrisen.

Ifølge Statsregnskapet øker brudd på regelverket for offentlige anskaffelser risikoen for misligheter og hindrer effektiv bruk av statlige midler.

NAV for dårlig

Arbeids- og inkluderingsdepartementet får refs for ikke å gjennomføre lovpålagt oppfølging av brukere som mottar helseytelser.

- Det gjennomføres i altfor liten grad, sier Kosmo.

Flere NAV-kontor har ifølge Riksrevisjonen bevisst nedprioritert disse brukerne. Riksrevisjonen kritiserer departementet for ikke å ha laget noen plan for hvordan arbeids- og velferdsetaten på lang sikt skal følge opp disse brukerne.

Også Helseforetakene får kritikk på flere områder. Riksrevisjonen påpeker blant annet at det er store regionale forskjeller i andelen pasienter son tildeles rett til nødvendig helsehjelp. Ifølge Riksrevisjonen kan dette føre til at pasienter får ulik behandling avhengig av hvilken helseregion de tilhører, og at de ikke får oppfylt sine pasientrettigheter.

Har blitt bedre

I flere år har Forsvarsdepartementet fått vesentlige merknader til sitt regnskap. Også i år får forsvaret kritikk, men Riksrevisjonen skriver at de har registrert forbedringer.

Økonomistyringen både ved utbyggingen av Rena leir og innkjøp av nye fregatter får kritikk. Det samme gjør materiellforvaltningen i forsvaret som ifølge Riksrevisjonen inneholder flere feil og mangler.

Slipper unna

Bare en liten del av statsforvaltningen slipper denne gang unna kritikk fra Riksrevisjonen

- Statsministerens kontor, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Byråkratene nærmest statsministeren er altså de eneste som har fått et revisjonsbrev uten merknader.

- I et moderne samfunn må man stille krav til de som forvalter fellesskapets goder, sier Kosmo til tv2nyhetene.no