Telemark

Sjekk hvilken art din kommune må ta vare på.


Velg din kommune i kartet over, eller les under - Velg nytt fylke

Porsgrunn kommune - Ametystslørsopp - Cortinarius sodagnitus - Sopp
Ametystslørsopp er en vakker blåaktig hattsopp. I Norge er den bare er funnet i kalkrik edellauvskog med lind ved Blekebakken ved Brevik. Arten kan trues av skogbruk, men det kjente voksestedet er fredet som naturreservat. Ametystslørsopp er ført opp som "kritisk truet" i rødlista på grunn av sin sjeldenhet.

Skien kommune - Mørk rutevinge - Melitaea diamina - Sommerfugler
Mørk rutevinge forekommer på fuktige lysninger i skogen, der vertsplanten vendelrot vokser. Sommerfuglen trues av at tette plantefelt skygger ut vertsplanten. Skien er kommunen med desidert flest funn av mørk rutevinge. Her er det gjort mange funn de senere årene. Arten er oppført som "sterkt truet" i rødlista.

Notodden kommune - Sjokoladekjuke - Junghuhnia collabens - Sopp
Sjokoladekjuke er en sopp som vokser på undersiden av nedfalne grantrær i gammel barskog. Den er blant annet funnet i Vesle Matedalen og i Elferdalen på veltet gran. Sjokoladekjuken er sårbar for skogbruk og er ført opp som "sterkt truet" i rødlista.

Siljan kommune - Smalmarihand - Dactylorhiza traunsteineri - Karplanter
"Orkideen smalmarihand er knyttet til myrer i lavlandet, en naturtype som har gått sterkt tilbake de senere år på grunn av grøfting av skogsmyrer. Arten regnes derfor som ""sårbar"". Tyngdepunktet for utbredelsen er på Østlandet. I Siljan vokser den i myrer vest for Bjoretjern og øst for Raubern.

Bamble kommune - Buskvikke - Hippocrepis emerus - Karplanter
Buskvikke har i Norge en liten utbredelse i Porsgrunn, Bamble og Kragerø i åpen kalkfuruskog eller edelløvskog. Her har den vært kjent fra minst 30 voksesteder, men er gått ut fra omlag halvparten av disse. Dette på grunn av nedbygging (ikke minst ny E18) og hogst. Den er nå regnet som sterkt truet. I Bamble har den hatt fine bestander f.eks ved Høgenhei og Stokkevannet.

Kragerø kommune - Raggarve - Cerastium brachypetalum - Karplanter
Den lille planten raggarve er bare kjent fra to voksesteder på tørrbakker og kalkberg i Kragerø. Begge voksestedene ligger nær vei og tråkk, det ene også i et gruveområde, og er svært sårbare for tråkk, motorferdsel og utbyggingstiltak. Arten er regnet som kritisk truet i Norge.

Drangedal kommune - Furupraktbille - Chalcophora mariana - Biller
Furupraktbillen er en stor flott bille, som i nyere tid kun er funnet på tre steder i Drangedal kommune. Denne arten er avhengig av gamle og grove stammer og stubber av furu på varme og soleksponerte steder for å overleve. Inne i veden bruker billen mellom 4 og 7 år på å utvikle seg til voksent individ. Arten representerer også flere sjeldne biller som er knyttet til gammel skog i Drangedal. Fordi furupraktbillen er funnet så få ganger og fordi antall levesteder for arten reduseres, er den oppført som "kritisk truet" i rødlista.

Nome kommune - Myk grankjuke - Dichomitus squalens - Sopp
Myk grankjuke vokser på undersiden av nedfalne furu- eller grantrær. Ett av fire norske funn er fra Diplefjell i Nome. Arten er sårbar for skogsdrift, og er oppført som "kritisk truet" i rødlista.

Bø kommune - Lys hårkjuke - Coriolopsis trogii - Sopp
Lys hårkjuke veks på nedfalne, daude ospetre. Den veks i gammal skog med blanding av lauv- og bærtre og kor det ofte er mykje daud ved. Soppen er sårbar for skogbruk og spesielt hogst av ospebestand. Lys hårkjuke er kjent frå Husefjell i Bø, og den er oppført som "sterkt trua" i raudlista.

Sauherad kommune - Buesivaks - Scirpus radicans - Karplanter
Sumpplanten buesivaks er kjent fra bare tre kommuner i Norge: Larvik, Notodden og Sauherad (i Evjuvatnet). Den har ikke vist noen tilbakegang på de kjente voksestedene, men er sårbar på grunn av den sterkt begrensede utbredelsen. Trusler mot denne arten er først og fremst utbyggingstiltak og drenering av voksestedene.

Tinn kommune - Vadderot - Phyteuma spicatum - Karplanter
Den staselige planten vadderot har sitt norske kjerneområde i traktene rundt Møsvatn og Rjukan og trives best i høystaudeskog og enger. Den har vist noe tilbakegang de senere år, noe som antagelig skyldes redusert beitepåvirkning i utmarka. Den er derfor regnet som sårbar. I Tinn har den flere fine bestander, f.eks i Gausdalen.

Hjartdal kommune - Grønsko - Buxbaumia viridis - Moser
Grønsko veks på morkne stammar av nedfalne tre i gammal skog. Den er sårbar for uttørking og for skogbruk. Grønsko er ført opp som "sårbar" i raudlista. Nyare funn er gjort ved Svartegjuv og Hjartsjå ved Strond.

Seljord kommune - Slåttengrotviklar - Dichrorampha consortana - Sommerfugler
Slåttengrotviklar er ein liten sommarfugl som i Noreg bere finst på indre Austlandet, m.a. i Seljord kommune. Sommarfuglen lever på prestekrage, og finst på "klassiske" blomsterenger og bakkar. Dette er ein naturtype som vi finn i det gamle kulturlandskapet og som Seljord kommune har lange tradisjonar for. Fordi ein del av desse områda er trua av gjengroing og opphøyr av beite og slått, er denne arten oppført som "sterkt trua" i raudlista.

Kviteseid kommune - Bittergrøn - Chimaphila umbellata - Karplanter
Bittergrøn hadde større utbreiing i barskog på Austlandet før. I dag er han gått ut på kanskje nærmare tre fjerdedelar av dei kjende veksestadene og er rekna som "sterkt trua". Viktige årsaker til tilbakegangen er flatehogst, skogplanting og ulike utbyggingstiltak. I Kviteseid er han funnen på Bukkøya i Kviteseidvatnet. Freda.

Nissedal kommune - Kvit vedkorallsopp - Lentaria epichnoa - Sopp
Kvit vedkorallsopp er som namnet seier ein korall-liknande sopp som veks på gamle, daude eller døyande lauvtre. Den likar seg i gammal skog, og er sårbar for skogbruk og tekniske inngrep. Kvit vedkorallsopp er funnen nord for Uvdalsvatn i Nissedal i 1999 og er oppført som "sårbar" i raudlista.

Fyresdal kommune - Mørk brannstubbelav - Hypocenomyce castaneocinerea - Lav
Mørk bannstubbelav finn ein på meir enn 50 år gammalt kol på stubbar og tre som er brent i skogbrann, m.a. i Fyresdal kommune. Denne arten er oppført som "sårbar" i raudlista pga at miljøet til arten stadig blir sjeldnare.

Tokke kommune - Søstermarihand - Dactylorhiza sambucina - Karplanter
Den vakre orkideen søstermarihand, som er fylkesblom for Telemark, har hovudutbreiinga si i Telemark og Aust-Agder. Dei fleste veksestadene er på setervollar, slåttenger og berghyller i brattlendt skog. Særleg har veksestadene som er knytte til slåttenger, gått sterkt tilbake, og arten blir no vurdert som "sårbar". Utbygging og oppdyrking har òg øydelagt nokre av veksestadene. I Tokke er det framleis fleire fine førekomstar. Freda.

Vinje kommune - Bergand - Aythya marila - Fugler
Berganda rugar i heile den norske fjellkjeda, frå Agder-fylka i sør, til Finnmark i nord. Den er mest vanleg på Hardangervidda og på Dovrefjell. I rugetida har den tilhald ved grunne og næringsrike fjellvatn over skoggrensa, men rugar av og til også i låglandet.

Sjekk hvilken art din kommune må ta vare på. Velg ditt fylke:

Sogn
  og Fjordane Møre og Romsdal Nordland Troms Sør-Trondelag Hedmark Oppland Oslo Akershus Østfold Vestfold Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

KILDE: Miljøverndepartementet

Tilbake til hovedartikkel