Buskerud

Sjekk hvilken art din kommune må ta vare på. Klikk i kartet.


Velg din kommune i kartet over, eller les under - Velg nytt fylke

Drammen kommune - Vassgaffelmose - Riccia fluitans - Moser
Vassgaffelmose vokser på stillestående vannsamlinger og mudderflater, gjerne der det er litt næringsrikt. Det er gjort svært få nyere funn fordi elve- og vannbredder har grodd igjen eller blitt nedbygd. Den ble funnet i 2003 på Brakerøya i Drammen og kan ha flere voksesteder i tilknytning til Drammenselva. Vassgaffelmose er oppført som "sårbar" i rødlista.

Kongsberg kommune - Safransmåfingersopp - Ramariopsis crocea - Sopp
Safransmåfingersopp er en gul, liten korall-lignende sopp som vokser i kalkrik skog og på kalkrike enger. Den er sårbar for utbygging og gjødsling. Den er i 2001 funnet ved Myra og Labro i Kongsberg. Soppen er oppført som "sårbar" i rødlista.

Ringerike kommune - Hvit piggsopp - Hydnum albidum - Sopp
Hvit piggsopp er en helt hvit hattsopp med pigger på undersiden av hatten. Den vokser i kalkrik barskog og er bare kjent fra Gullerudområdet på Ringerike og Malmøya ved Oslo. Arten er sårbar for skogbruk, og er oppført som "sterkt truet" i rødlista.

Hole kommune - Edelkreps - Astacus astacus - Krepsdyr
Edelkreps er utbredt over store deler av Østlandet, enkelte steder på Vestlandet og i Midt-Norge. Bestanden er mer enn halvert de senere tiåra som følge av forurensning og gjengroing av sjøer, særlig på grunn av vasspest. Utbrudd av krepsepest i grensetraktene mot Sverige har ført til stor dødelighet. Krepsepest kommer fra sykdomsbærende signalkreps som er satt ut på svensk side. Edelkrepsen er oppført i rødlista som "sterkt truet". I Hole kommune er det en intakt bestand i Steinsfjorden.

Flå kommune - "Dronningkjuke" - Ceriporiopsis pannocincta - Sopp
"Dronningkjuke" er en hvit sopp som vokser i store felt på undersiden av nedfalne lauvtrær, særlig osp. Arten er funnet på ca. 10 steder i landet, hvorav Stavnselva i Flå har en viktig forekomst. Soppen er sårbar for skogbruk, særlig flatehogst. Den vokser i et miljø hvor mange sjeldne og rødlistede arter trives. I rødlista er den oppført som "kritisk truet".

Nes kommune - Huldrestarr - Carex helenoastes - Karplanter
Huldrestarr er i Norge en østlig art som gjerne er knyttet til rikmyrer omtrent ved skoggrensa. Av de spredte forekomstene fra Østlandet via indre Trøndelag til indre Troms og Finnmark har om lag halvparten forsvunnet, særlig på grunn av myrgrøfting. Arten regnes som "sårbar". I Nes er den kjent fra myrene vest for Skårsrudvatnet.

Gol kommune - Frygisk slørsopp - Cortinarius phrygianus - Sopp
Frygisk slørsopp er ein brun hattsopp med eit litt grønleg skjær. Den veks i rik barskog med innslag av kalk i grunnen. Ein av to førekomstar i Noreg er ved Mobekken i Gol. Den er sårbar for skogbruk, særleg flatehogst og eventuelle andre tekniske inngrep. I raudlista er frygisk slørsopp oppført som "sterkt trua".

Hemsedal kommune - Fjellvåk - Buteo lagopus - Fugler
Fjellvåken hekkar i fjellstrok over heile landet, også heilt ut mot kysten. Fjellvåken lever av smågnagarar. Den hekkar sjeldan når det er år der det er lite med smågnagarar. Fjellvåken hekkar helst i bratte bergveggar. Den er ein trekkfugl, som for ein stor del overvintrar i Aust-Europa. Fuglen er oppført i raudlista som "nær trua".

Ål kommune - Smalfrøstjerne - Thalictrum simplex - Karplanter
Smalfrøstjerne er knytt til tørr slåtteng og beitemark på Austlandet. Arten har gått markert tilbake fordi det blir slutt på slått og utmarksbeite i låglandet, og han blir no rekna som sårbar. I Ål har han framleis eit par intakte veksestader.

Hol kommune - Småblæreglye - Collema curtisporum - Lav
Småblæreglye vokser på osp i blandingsskog med eldre osp og gran. I Hol kommune finnes denne både innafor og utafor Branden naturreservat, som ble opprettet bl.a. for å bevare denne sjeldenheten. Denne lavarten finnes nesten bare i Norge og Sverige, og vi har derfor spesielt ansvar for småblæreglye. Den har kommet i kategori ”sterkt truet” i rødlista.

Sigdal kommune - Sjokoladekjuke - Junghuhnia collabens - Sopp
Sjokoladekjuke er en vakker sopp som vokser på undersiden av nedfalne grantrær i gammel barskog. Den er en god representant for de mange sjeldne kjukene i Sigdal. Arten er kjent fra rundt ni ulike steder i kommunen, de fleste i skog som ikke er fredet. Sjokoladekjuken er sårbar for skogbruk og ført opp som "sterkt truet" i rødlista.

Krødsherad kommune - Nordlig aniskjuke - Haploporus odorus - Sopp
Nordlig aniskjuke er en sopp som først og fremst vokser på meget gamle seljetrær. Den liker seg i gammel skog og kjennetegnes ved sin sterke søtlige duft som merkes på lang avstand. Den er sårbar for skogbruk, og det er viktig at det finnes gamle seljer i skogen for at den skal overleve. Aniskjuke er oppført i rødlista som "sterkt truet".

Modum kommune - Frøkenslørsopp - Cortinarius gracilior - Sopp
Frøkenslørsopp er en lysegul hattsopp som er knyttet til kalkrik edellauvskog med lind og hassel. Den ble funnet ved Svarverud på Øst-Modum i 2001. Dette er ett av fire funn i Norge. Frøkenslørsopp er sårbar for hogst, treslagsskifte og utbygging. I rødlista er den oppført som "kritisk truet".

Øvre Eiker kommune - Knottblom - Microstylis monophyllos - Karplanter
Fra å ha en ganske stor utbredelse på Østlandet er orkideen knottblom nå begrenset til et drøyt ti-talls intakte voksesteder. Den regnes derfor som "kritisk truet". Øvre Eiker er nok den kommunen hvor arten har flest voksesteder i dag. Tilbakegangen skyldes mest grøfting av lavlandsmyrer med uttørking, gjengroing og skogplanting. Fredet.

Nedre Eiker kommune - Rød skogfrue - Cephalanthera rubra - Karplanter
Orkideen skogfrue er knyttet til kalkfuruskog på nedre Østlandet og er den første karplanten som fikk utarbeidet en egen handlingsplan. Den har sitt kjerneområde i Nedre Eiker. Mange av de kjente voksestedene er gått ut, og arten regnes som "kritisk truet". Trusler er først og fremst ulike arealendringer, men også flatehogst og treslagsskifte. Fredet.

Lier kommune - Myrflangre - Epipactis palustris - Karplanter
Orkideen myrflangre er mest knyttet til rikmyrer. Arten har vært registrert på om lag 50 voksesteder i Norge. Nå er den forsvunnet fra omkring halvparten av disse voksestedene, og regnes derfor som "sterket truet". Lier har fortsatt fine bestander av myrflangre, for eksempel på Haugerudmyra. De viktigste truslene er nok myrgrøfting og oppdyrking, men i enkelte områder også utbyggingstiltak. Fredet.

Røyken kommune - Ertevikke - Vicia pisiformis - Karplanter
"Ertevikke har en begrenset utbredelse på varme berg og i brattlendt skog på nedre Østlandet, mest på vestsida av Oslofjorden. Av om lag 25 kjente voksesteder er bare rundt 10 intakte i dag, og arten regnes som ""sterkt truet"". I Røyken har den fortsatt flere lokaliteter på Slemmestadåsen. Trusler mot arten omfatter flatehogst og skogplanting, men også utbyggingstiltak.

Hurum kommune - Lodnefiol - Viola Hirta - Karplanter
Lodnefiolen, som blomstrer tidlig om våren, er kjent fra et lite område rundt Oslofjorden i edelløvskog, skogbryn og på tørrbakker. Mange av de kjente voksestedene ligger nær utbyggingsområder, og arten er vurdert som sårbar. I Hurum vokser den fortsatt noen steder, bl.a på Mølen. Lodnefiolen trues noen steder av utbygging, flatehogst og gjengroing.

Flesberg kommune - Safrankjuke - Hapalopilus croceus - Sopp
Safrankjuke er en meget vakker sopp som vokser på svært gamle eller døde eiketrær, blant annet på den utgamle Wingestadeika i Flesberg. Ved å bevare miljøer med gamle eiketrær, ofte i tilknytning til kulturlandskapet, vil man også kunne bevare mange sjeldne arter av biller, sopp og lav. Safrankjuke er oppført som "kritisk truet" i rødlista på grunn av sin sjeldenhet.

Rollag kommune - Hvitgul kjuke - Anomoporia albolutescens - Sopp
Hvitgul kjuke er en meget sjelden sopp som vokser på nedfalne gamle granstokker. Forekommer ved Tonuten i Rollag, utenfor området som blir freda i Trillemarka-Rollagsfjell. Soppen er avhengig av stabile forhold over lang tid, og er derfor sårbar for flatehogst. Den vokser i et miljø hvor mange sjeldne arter trives. I rødlista er den oppført som "kritisk truet".

Nore og Uvdal kommune - Sprekk-kjuke - Diplomitoporus crustulinus - Sopp
Sprekk-kjuke vokser tiltrykt til stammen på gamle, mer eller mindre nedfalne grantrær. Den vokser i gammel skog og er i de seinere år funnet på minst ni steder i Nore og Uvdal kommune. Dette gjør at denne kommunen har et spesielt ansvar for soppen. Sprekk-kjuke er sårbar for skogbruk og inngrep i leveområdene, og den er oppført som "sårbar" i rødlista.

Horten kommune - Blåbånd-vannymfe - Calopteryx splendens - Øyenstikkere
Blåbånd-vannymfe ble funnet første gang i Norge i 1988. Den har 5-6 kjente lokaliteter i Sørøst-Norge, og finnes blant annet i Horten. Den vakre øyenstikkeren er karakteristisk metallskinnende i grønt eller blått, og trives best i solrike større stilleflytende vannløp og elver i lavlandet. Dette er en naturtype som er sterkt påvirket av jordbruksaktivitet, kanalisering og drenering. Blåbånd-vannymfe er derfor oppført som "sterkt truet" i Norsk Rødliste.

Sjekk hvilken art din kommune må ta vare på. Velg ditt fylke:

Sogn
  og Fjordane Møre og Romsdal Nordland Troms Sør-Trondelag Hedmark Oppland Oslo Akershus Østfold Vestfold Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

KILDE: Miljøverndepartementet

Tilbake til hovedartikkel