Finnmark

Sjekk hvilken art din kommune må ta vare på. Klikk i kartet.


Velg din kommune i kartet over, eller les under - Velg nytt fylke

Vardø kommune - Finnmarkssvineblom - Tephroseris integrifolia - Karplanter
Finnmarkssvineblom er kjent fra tre - fire bestander på kalkrik og tørr mark i Persfjorden i Vardø. Den er blitt svært redusert på grunn av kraftig sauebeite og regnes i dag som "kritisk truet". Planten er fredet.

Vadsø kommune - Polarskjerpe - Arctocetraria andrejevii - Lav
Polarskjerpe er en polar lavart som bare har en kjent forekomst i Norge og Europa, nemlig på Store Ekkerøya i Vadsø. Den ble sist dokumentert i 1993, men den vokser trolig der fremdeles, noe som bør undersøkes nærmere. Registrerte forstyrrelser på bestanden er beite og tråkk. Polarskjerpe er regnet som "sterkt truet" i Norge.

Hammerfest kommune - Havert - Halichoerus grypus - Pattedyr
Havert, som også kalles gråsel, finnes på de ytterste skjærene fra Rogaland til Finnmark. Fastsatte jaktkvoter har siden 2003 ligget om lag tre ganger høyere enn anbefalt av Havforskningsinstituttet. I tillegg til den lovlige jakten omkommer et ukjent antall dyr som følge av bifangst i fiskeredskap og sannsynligvis under uregulert jakt. Havert er regnet som "nær truet".

Kautokeino kommune - Masimjelt - Oxytropis deflexa ssp. norvegica - Karplanter
De to eneste stedene i verden hvor masimjelt fins, er på tørr, kalkrik rasmark ved Habatvuoppebakte i Masi og ved Virdneguoika der Altaelva renner ut i Virdnejavrre. Den sistnevnte forekomsten er truet i forbindelse med utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget. Arten regnes som "sterkt truet" og er fredet.

Alta kommune - Snøstjerneblom - Stellaria longipes - Karplanter
Snøstjerneblom er i Skandinavia bare kjent fra noen få fjell; i Oppdal, to fjell i Troms, to fjell i Nord-Sverige og fra Vassbotnfjellet i Talvik i Alta. Den vokser på kalkrik grunn i fjellet der snøen ligger lenge om våren. Disse voksestedene vil være svært utsatt for klimaendringer, og den har allerede flere steder vist en betydelig tilbakegang. Arten er betraktet som "sterkt truet".

Loppa kommune - Grynsildre - Saxifraga foliolosa - Karplanter
Grynsildre er en sjelden fjellplante i Sør-Norge mens det i Nord-Norge fortsatt fins gode bestander av planten. I Loppa er den funnet f.eks. ved Langfjordbotn. Den vokser på kalkrik grunn på steder der snøen ligger lenge om våren. Leveområdene til grynsildre går tilbake på grunn av klimaendringer. Den er sårbar for uttørking og gjengroing, og er nå vurdert som "nær truet".

Hasvik kommune - Krykkje - Rissa tridactyla - Fugler
Krykkja hekker i kolonier i fuglefjell langs kysten fra Rogaland til Finnmark. I flere av de store koloniene Runde, Sklinna, Røst og Hornøya har bestanden gått sterkt tilbake, mens krykkja på Svalbard antakelig har klart seg bedre. Dårligere tilgang på mat er antatt å være hovedårsaken til tilbakegangen. Arten er betraktet som "sårbar".

Kvalsund kommune - Finnmarksnøkleblom - Primula natans ssp. finmarchia - Karplanter
Finnmarksnøkleblom vokser på kalkholdig, fuktig mark ved havet og langs elver i Troms og Finnmark. I Kvalsund er den f.eks. kjent fra Vesterelvdalen. Den har forsvunnet fra svært mange av de kjente voksestedene langs elveløp. Den er truet av gjengroing, nedbygging og vassdragsregulering. Arten er regnet som "nær truet".

Måsøy kommune - Polarlomvi - Uria lomvia - Fugler
Polarlomvien har sin hovedutbredelse lenger nord enn sin nære slektning lomvien. Den hekker i flere fuglefjell i Finnmark og på Bjørnøya og Svalbard, men bare et par steder lenger sør. Det er registrert stor tilbakegang av polarlomvi på verdensbasis. I Norge er det store variasjoner fra år til år, men bestanden er i nedgang også her. I Norge har tilbakegangen i loddebestanden hatt betydning, og mange blir også drept i fiskeredskaper. Den er regnet som "nær truet".

Nordkapp kommune - Purpurkarse - Braya glabella - Karplanter
Purpurkarse fins i Norge bare på Duksfjellet i Nordkapp og vokser her på kalkgrus. Den trues av overbeite av rein, tråkk og på sikt kanskje også av klimaendringer. Planten er regnet som "sårbar" og er fredet.

Porsanger kommune - Dverggås - Anser erythropus - Fugler
Dverggåsa var tidligere en vanlig hekkefugl i fjelltraktene fra Børgefjell til Finnmark. Dverggåsa er i dag en av de mest trua fugleartene både i Norge og på verdensbasis. Fuglen er i dag klassifisert som "kritisk truet". Den store tilbakegangen antas å ha flere årsaker, både på hekkeplassene i Norge, under trekket, og ikke minst i vinterkvarterene. I Norge er blant annet forstyrrelse på hekkeplassene et problem.

Karasjok kommune - Gaissakattefot - Antennaria nordhageniana - Karplanter
Gaissakattefot er bare kjent fra seks steder i Troms og Finnmark. Hovedforekomsten finner man i Gaissa-kjeden, for eksempel ved Suiodnegaissa i Karasjok. Den vokser på rabber i fjellet. Arten kan trues av intensivt beite og kanskje på sikt av klimaendringer. Den er regnet som "sårbar".

Lebesby kommune - Lappmjølke - Epilobium laestadii - Karplanter
Lappmjølke er en sjelden plante som vokser på myr, gjerne der det er litt næringsrikt. Den er kjent fra et ti-talls voksesteder i Troms og Finnmark, blant annet fra ett nyere funn i Lebesby. Den regnes som "sårbar" og kan trues av intensivt beite og myrgrøfting.

Gamvik kommune - Polarsoleie - Ranunculus sulphureus - Karplanter
Polarsoleie vokser i Troms og Finnmark på kalkrike steder der snøen ligger lenge om våren. Den har mange kjente forekomster, bl.a. ett i Sandfjorddalen i Gamvik. Polarsoleie er en av de artene som vil reagere mest negativt på temperaturøkninger. Den er også følsom for overbeiting. Den er regnet som "nær truet".

Berlevåg kommune - Varangervalmue - Papaver dahlianum ssp. dahlianum - Karplanter
Varangervalmue er kjent fra seks forekomster på Varangerhalvøya, bl.a. ved Tanahorn i Berlevåg. Den vokser på grus på elvebanker og i rasmark. Forekomstene ser foreløpig ut til å være stabile, men arten er likevel oppført som "nær truet" på grunn av den lille totalutbredelsen. Planten er fredet.

Tana kommune/Deanu gielda - Tatarsmelle - Silene tatarica - Karplanter
Tatarsmelle er i Norge bare kjent fra Polmakelva i Tana der den vokser i bratte skrenter med næringsfattig grusjord. Fra å være stor og tallrik har forekomsten blitt sterkt redusert på grunn av oppdyrking helt ut på terrassekanten mot elva, og av overbeiting av sau. Bare noen få individer fins i dag, og arten er "kritisk truet". Planten er fredet.

Nesseby kommune/Unjárgga gielda - Nordlig metalløyenstikker - Somatochlora sahlbergi - Øyenstikkere
Nordlig metalløyenstikker er verdens nordligste øyenstikker. I Norge finnes den kun øst i Finnmark, bl.a. i Nesseby kommune. Denne mørkegrønne, metalliske øyenstikkeren lever på tundraen, i små dammer og myrhull, og flyr mellom juli og august. Arten har et lite utbredelsesområde i Norge, som både er truet av global oppvarming, av lokal forurensning og av inngrep som foreksempel drenering. Arten er regnet som "sårbar".

Båtsfjord kommune - Lomvi - Uria aalge - Fugler
Lomvien hekker i fuglefjell langs kysten fra Vest-Agder til Finnmark unntatt i Hordaland og Sør-Trøndelag. Lomvien er den av sjøfuglene som har hatt den mest negative bestandsutviklingen her i landet, og er i dag "kritisk trua". Fuglearten spiser fisk, f.eks. sild, brisling, lodde og sil. Hovedårsaken til tilbakegangen synes å være matmangel. Mange blir drept i fiskegarn (drivgarn), og den er også utsatt for oljesøl. I Båtsfjord hekker den i Syltefjordstauran.

Sør-Varanger kommune - Polarflokk - Polemonium boreale - Karplanter
Polarflokk fins i Norge bare i og rundt kirkegården i Bugøynes i Sør-Varanger. Den vokser på tørrbakke med skjellsand. Forekomsten kan trues av slitasje på voksestedet, av innsamling, og av mulig innkryssing med den innplantede slektningen fjellflokk. Polarflokk regnes som "kritisk truet" og er fredet.

Sjekk hvilken art din kommune må ta vare på. Velg ditt fylke:

Sogn
  og Fjordane Møre og Romsdal Nordland Troms Sør-Trondelag Hedmark Oppland Oslo Akershus Østfold Vestfold Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

KILDE: Miljøverndepartementet

Tilbake til hovedartikkel