Akershus

Sjekk hvilken art din kommune må ta vare på. Klikk i kartet for å finne din kommune.


Velg din kommune i kartet over, eller les under - Velg nytt fylke

Vestby kommune - Humlevikler - Grapholita discretana - Sommerfugler
Humlevikler er en liten sommerfugl som lever på planten humle. Den er i Norge kun funnet i Vestby kommune. Sommerfuglen krever mye sol og varme, og man antar at det er det som gjør området i Vestby unikt. Ikke bare er arten sjelden i Norge, den er sjelden i hele Skandinavia. Arten trues av planlagte utbygginger i kommunen, og den er klassifisert som ”kritisk truet” i rødlista.

Ski kommune - Blodrød høstlibelle - Sympetrum sanguineum - Øyenstikkere
Blodrød høstlibelle har sin norske hovedutbredelse på det sentrale Østlandet og er funnet bl.a. i Ski kommune. Hannen av denne vakre øyenstikkeren er som navnet antyder farget sterkt rød. Arten finnes ved vegetasjonsrike og næringsrike dammer, vann og innsjøer. Man antar at arten har hatt en tilbakegang de senere årene pga ødeleggelse av dammer. Ødeleggelse av vann hvor denne arten finnes er en kontinuerlig trussel, og den er derfor klassifisert som ”sterkt truet” i rødlista.

Ås kommune - Bred blålibelle - Libellula depressa - Øyenstikkere
Den vakre arten bred blålibelle finnes i dammer med tett, rik vegetasjon. Denne øyenstikkeren forekommer på små og fragmenterte områder. Bestanden synes å svinge fra år til år, og kanskje er det ikke flere enn 250 voksne individer i Norge. Arten trues av mudring, dumping, gjenfylling, bekkelukking, tørrlegging og økt næring i vannet (eutrofiering).

Frogn kommune - Flekkengmott - Ostrinia quadripunctalis - Sommerfugler
Flekkengmott er en liten sommerfugl som kun finnes et fåtall steder i indre Oslofjord. Den lever på tørrenger og tørrbakker, gjerne hvor man finner planten blodstorkenebb. Arten finnes ikke i resten av Norden, men er altså funnet i Frogn kommune. Nærmeste utenlandske funn er i Syd-Tyskland. Fordi arten er såpass sjelden i Norge og Norden, og siden artens levesteder er truet av slitasje og utbygginger, er arten ført opp i rødlista som ”sterkt truet”.

Nesodden kommune - Stor salamander - Triturus cristatus - Amfibier
Storsalamander finnes i livskraftige bestander rundt Oslofjorden og i Ytre Hardanger, men antall lokaliteter har gått og går stadig ned pga gjenfylling og drenering av yngledammene, forurensning og utsetting av fisk. Mange gjenværende lokaliteter er blitt isolerte. Nesodden har blant de største forekomstene av storsalamander i Norge. Stor salamander er regnet som "sårbar" i Norge.

Oppegård kommune - Hartmansstarr - Carex hartmanii - Karplanter
Hartmansstarr har sin hovedutbredelse i områdene rundt Oslofjorden, men er forsvunnet på omkring halvparten av de kjente voksestedene. I Oppegård har den fortsatt flere fine forekomster ved Bunnefjorden. Den regnes nå som "sterkt truet" på landsbasis. Intensivt jordbruk, opphør av beite og ulike arealinngrep er de viktigste truslene mot arten.

Bærum kommune - Lakrismjeltblåvinge - Plebeius argyrognomon - Sommerfugler
Lakrismjeltblåvinge er en av Norges mest sjeldne dagsommerfugler. Den store vakre blå sommerfuglen er kun funnet et fåtall ganger i indre Oslofjord, sist i Bærum kommune. Arten er knyttet til planten lakrismjelt, som ikke ser ut til å begrense utbredelsen av sommerfuglen. Arten har hatt en sterk tilbakegang i hele Norden, og finnes også kun på et svært lite område i Sør-Sverige. Gjengroing og utbygginger av artens leveområder er de største truslene, og den er derfor oppført som ”kritisk truet” i rødlista.

Asker kommune - Indigoslørsopp - Cortinarius terpsichores - Sopp
Indigoslørsopp er en vakker blå hattsopp som vokser i kalkrike edelauvskoger med eik, hassel og lind. Dette er en naturtype som inneholder mange svært sjeldne og trua arter. Soppen er sårbar for hogst og nedbygging, men er funnet på Brønnøya og Sjøstrand i Asker. Indigoslørsopp er funnet på fem-seks steder i hele Norge og er ført opp som "kritisk truet" i rødlista.

Aurskog-Høland kommune - Edelkreps - Astacus astacus - Krepsdyr
Edelkreps er utbredt over store deler av Østlandet, enkelte steder på Vestlandet og i Midt-Norge. Bestanden er mer enn halvert de senere tiår som følge av forurensning og gjengroing av sjøer, særlig på grunn av vasspest. Utbrudd av krepsepest i grensetraktene mot Sverige har ført til stor dødelighet. Krepsepest kommer fra sykdomsbærende signalkreps som er satt ut på svensk side. Edelkrepsen er oppført i rødlista som "sterkt truet".

Sørum kommune - Heroringvinge - Coenonympha hero - Sommerfugler
Heroringvingen forekommer på kalktørrenger og slåttenger. Disse blir det stadig færre av som følge av gjengroing og granplanting. Sørum kommune har flere kjente lokaliteter, som for eksempel Sørliløkka, Dammyra m.fl. Funnene er forholdsvis gamle, og en kartlegging vil bringe på det rene hvor den fortsatt forhåpentligvis fins. Heroringvinge er klassifisert som "sterkt truet" i rødlista.

Fet kommune - Åkerrikse - Crex crex - Fugler
Åkerriksa er vanskelig å få øye på, men er lett kjennelig på den gjennomtrengende låten. Den var tidligere en vanlig art i kulturlandskapet i Sør-Norge og nord til Troms. Åkerriksa har vist en katastrofal tilbakegang i etterkrigstiden, og er i dag "kritisk trua" her i landet. Tilbakegangen i Norge som ellers i Europa settes i sammenheng med mekaniseringen av jordbruket. Åkerriksa hekker på grasmark (dyrkamark), den hekker seint på året, slik at reirene ofte blir ødelagte eller ungene drept i slåtten. Det er utarbeidet handlingsplan for åkerriksa.

Rælingen kommune - Elfenbenslav - Heterodermia speciosa - Lav
Elfenbenslav er en sjelden lavart som vokser på bergvegger og trær i fuktig skog. I Rælingen er den funnet på Bjørntjernåsen. I Norge er den regnet som ”sterkt truet” på grunn av stor dokumentert tilbakegang. Både hogst, gjengroing og vassdragsregulering er trusler mot arten.

Enebakk kommune - Asp - Aspius aspius - Fisker
Ferskvannsfisken asp finnes bare i nedre deler av i Glommavassdraget. Den ser ut til å klare seg bra i Øyeren, men det er usikkert hvordan det går med bestandene til aspens byttedyr. Vi vet for lite om hvor aspen gyter og om klekkingen er sårbar for ulike menneskeskapte påvirkninger. Aspen blir kjønnsmoden ved en relativt høy alder og er derfor sårbar for beskatning. Arten er oppført i rødlista som "sårbar".

Lørenskog kommune - Sinoberbille - Cucujus cinnaberinus - Biller
"Sinoberbillen" er bare funnet noen få steder spredt rundt i landet, bl.a. i Lørenskog kommune. Billen med den karakteristiske røde fargen, som har gitt den navnet, er knyttet til gamle, grove ospetrær der den utvikler seg under barken av nylig døde trær. Fordi arten er funnet så få steder og fordi det sannsynligvis har blitt færre områder med grove, gamle osper i Norge er arten oppført som ”sårbar” i rødlista. Fredet.

Skedsmo kommune - Gjørs - Stizostedion lucioperca - Fisker
Ferskvannsfisken gjørs finnes bare i noen få lokaliteter i Akershus og Vestfold. I Øyeren ser det ut til at gjørsen klarer seg bra, men den gyter også i elver - for eksempel Leirelva - og gytebestanden kan være i tilbakegang. Gjørs er sårbar for fysiske inngrep og ulike forurensninger, og på grunn av liten utbredelse er den oppført i rødlista som "sterkt truet".

Nittedal kommune - Mørkfibret vokssopp - Hygrophorus inocybiformis - Sopp
Mørkfibret vokssopp er en gråbrun hattsopp som vokser i ganske sur og litt fuktig granskog. I Nittedal er den funnet på nordsida av Røverkollen i Lillomarka. Den liker seg i litt gammel skog og er sårbar for skogbruk. Mørkfibret vokssopp er oppført som "sårbar" i rødlista.

Gjerdrum kommune - Enghaukeskjegg - Crepis praemorsa - Karplanter
Enghaukeskjegg er en beitemarksart som har hatt en forholdsvis stor utbredelse på Østlandet, men har forsvunnet fra svært mange voksesteder, særlig fra kystkommunene, og regnes som sårbar. Den har et par intakte voksesteder i Gjerdrum. Tilbakegangen skyldes mest sannsynlig opphør av tradisjonelle jordbruksformer, men også ulike utbyggingstiltak.

Ullensaker kommune - Rankstarr - Carex acutiformis - Karplanter
Rankstarr er en våtmarksplante som har en sørøstlig utbredelse i Norge, men den har gått ut fra om lag halvparten av de kjente voksestedene og regnes som "sterkt truet". Rankstarr har ennå gode forekomster i Ullensaker, for eksempel i Hersjøen. Viktige trusler omfatter intensivt jordbruk, arealendringer, dreneringstiltak og oppdemminger.

Nes kommune - Solblomengmøll - Digitivalva arnicella - Sommerfugler
Solblomengmøll er en liten, vakker og karakteristisk sommerfugl som er knyttet utelukkende til planten solblom. Den er funnet på ni steder i det sentrale Østlandet, bl.a. i Nes i Akershus. Siden arten er helt avhengig av solblom, vil sommerfuglen også være truet når planten er det. Solblom har gått kraftig tilbake i Norge som følge av opphør av beite og utslått. Det samme gjelder sannsynligvis sommerfuglen. Som følge av at arten er funnet så få steder og sannsynligvis har hatt en tilbakegang på lik linje med planten solblom, er den oppført i rødlista som ”sterkt truet”.

Eidsvoll kommune - Svanemusling - Anodonta cygnea - Muslinger
Svanemusling er kjent fra bare ett lite vassdrag på Østlandet, herunder Risa, men antas å ha en litt videre utbredelse. Antall lokaliteter er uansett lite. Den lever i middels næringsrike sjøer i kulturlandskapet, som er en biotop som er sterkt utsatt for næringsøkning (eutrofiering). Siden svanemuslinger finnes så få steder, er den ført opp i rødlista som "sterkt truet".

Nannestad kommune - Storporet flammekjuke - Pycnoporellus alboluteus - Sopp
Storporet flammekjuke er en vakker oransjefarget sopp som vokser på undersiden av nedfalne granstokker i gammel naturskog. Den er svært sjelden og var en periode regnet som utryddet i Norge til man fant den i Nannestad. Den er seinere også funnet på et sted i nabokommunen Lunner. Den er sårbar for alle former for inngrep i skogen den vokser i, og er ført opp som "kritisk truet" i rødlista.

Hurdal kommune - Grønsko - Buxbaumia viridis - Moser
Grønsko vokser på morkne stammer av nedfalne trær i gammel skog. Den er sårbar for uttørking og skogbruk. To nye funn er gjort i Hurdal, fra henholdsvis Røsåsberget og Gjødingelva ved Fagerlia. Grønsko er ført opp som "sårbar" i rødlista.

Sjekk hvilken art din kommune må ta vare på. Velg ditt fylke:

Sogn
  og Fjordane Møre og Romsdal Nordland Troms Sør-Trondelag Hedmark Oppland Oslo Akershus Østfold Vestfold Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

KILDE: Miljøverndepartementet

Tilbake til hovedartikkel