STABILITETEN: Finanstilsynet analyserer stabiliteten i det norske finansielle systemet. Foto: Aage Aune / TV 2
STABILITETEN: Finanstilsynet analyserer stabiliteten i det norske finansielle systemet. Foto: Aage Aune / TV 2

Advarer mot kraftig renteøkning: – Kan få store ringvirkninger

Utsiktene for norsk økonomi er svært usikre, slår Finanstilsynet fast i sin nyeste rapport.

Rapporten Finansielt utsyn er tilsynets halvårlige gjennomgang av hvor sårbart det norske finansielle systemet er for endringer i økonomien.

Ifølge Finanstilsynet er utsiktene for verdensøkonomien og norsk økonomi nå svært usikre.

– Forstyrrelser i forsyningskjedene, blant annet som følge av koronapandemien og krigen i Ukraina, har svekket vektsutsiktene og bidratt til kraftig økning i prisveksten globalt, står det i rapporten.

Selv om Norge har et godt utgangspunkt for å håndtere økonomiske sjokk, gjør høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser oss svært sårbare.

RAPPORT: Direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen legger onsdag frem rapporten. Foto: Gorm Kallestad / NTB
RAPPORT: Direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen legger onsdag frem rapporten. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Historisk høy gjeld

Husholdningenes gjeldsbelastning er høy både historisk og sammenlignet med andre land. Nær hele gjelden har flytende rente eller rente med kort bindingstid.

– Mange husholdninger har svært høy gjeld i forhold til inntekten og boligens verdi. Disse er sårbare ved inntektsbortfall, økte utlånsrenter og boligprisfall, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Siden slutten av 2020 har veksten i husholdningenes gjeld vært om lag som inntektsveksten. Nå har husholdningenes gjeldsbelastning har flatet ut på et høyt nivå, skriver Finanstilsynet.

Kan utløse boligprisfall

Boligprisene i Norge har økt mye over lang tid, og prisnivået er vesentlig høyere enn før pandemien.

Forholdet mellom boligpriser og husholdningenes disponible inntekt er høyt sammenlignet med flere andre land. Lav rente over lang tid har vært en vesentlig årsak til boligprisveksten.

Finanstilsynet vurderer at en kraftig renteøkning kan utløse et betydelig fall i boligprisene.

– Dersom mange husholdninger må redusere sine kjøp av varer og tjenester samtidig, kan det få store negative ringvirkninger i økonomien og det finansielle systemet, sier Baltzersen.

Norske banker kan bli hardt rammet

Finanstilsynets stresstest av soliditeten i norske banker viser at norske banker kan bli hardt rammet dersom verdensøkonomien går inn i en lengre periode med høy inflasjon, renteoppgang og lavere økonomisk vekst.

I scenarioet svekkes husholdningenes økonomi kraftig, bedriftenes inntjening rammes hardt, og bankenes tap på utlån til ikke-finansielle foretak og husholdninger øker sterkt. Kapitaldekningen i bankene faller betydelig. Nesten halvparten av bankene bryter de regulatoriske kravene til ren kjernekapital i løpet av stressperioden.

– Finanstilsynet forventer at bankene i sin kapitalplanlegging tar høyde for at det er betydelig usikkerhet om den økonomiske utviklingen. God soliditet er avgjørende for bankenes evne til å bære utlånstap og yte lån til kredittverdige kunder i nedgangstider, sier Baltzersen.

– Svært høye priser

Prisene på næringseiendommer i Norge har steget mye over mange år og er nå svært høye.

– En sterk renteoppgang eller vesentlig økte risikopremier kan føre til betydelig prisfall på næringseiendommer og økt kredittrisiko for bankene, sier Baltzersen.

Relatert