INVITERER TIL FORSLAG: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil nå ha hjelp til hvem som skal sitte i et offentlig abortutvalg Foto: Robert Reinlund / TV 2
INVITERER TIL FORSLAG: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil nå ha hjelp til hvem som skal sitte i et offentlig abortutvalg Foto: Robert Reinlund / TV 2

Kjerkol ber om innspill til abortutvalg

Nå skal det avgjøres hvem som skal sitte i utvalget som skal utrede de største endringene av abortloven siden den ble innført.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil nå ha forslag til hvem som skal sitte i et offentlig utvalg som skal se på alternativer til dagens abortnemnder.

Det kommer fram i et brev fra Helse- og omsorgsdepartementet som TV 2 har fått innsyn i.

Utvalget skal også se på abortlovens bestemmelser og oppfølgingen av kvinner som tar abort.

Fem av ni stortingspartier gått til valg på å liberalisere loven, deriblant Arbeiderpartiet. Mens regjeringspartner Senterpartiet ikke ønsker en slik endring. I Hurdalsplattformen ble partiene enige om at en endring skal utredes, og at det blir opp til Stortinget å avgjøre saken.

Skal ledes av jurist

Det er ikke tatt stilling til hvor mange medlemmer utvalget skal ha, men i invitasjonen står det at utvalget skal ledes av en jurist og skal ha medlemmer med:

• Juridisk kompetanse

• Kompetanse innen diagnostikk, oppfølging og behandling av gravide

• Kompetanse innen sykdom og utviklingsavvik hos fosteret

• Erfaring med rådgivning av gravide kvinner

• Erfaring fra abortnemnd

• Kompetanse på arvelige sykdommer og tilstander

• Kompetanse innen filosofi/etikk

Frist neste mandag

Det legges videre opp til at utvalget skal ha medlemmer som er fastlege, jordmor og sosionom eller psykolog med relevant erfaring.

Brevet er sendt ut 9. mai, og fristen for å komme med innspill er neste mandag.

Om lag 80 aktører er spesielt invitert til å bidra med innspill, deriblant Norges kristelige legeforening, Sex og samfunn, Amathea, en rekke kvinnesaksorganisasjoner og den sentrale abortklagenemnda (se faktaboks).

Disse er invitert til å komme med forslag

Agenda

Allmennlegeforeningen

Akademikerne

AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide

Amnesty International Norge

Barneombudet

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet

Bioteknologirådet

Civita

Advokatforeningen

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Den sentrale abortklagenemnda

Departementene

Direktoratet for e-helse

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Frelsesarmeen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Gatejuristen

Helsedirektoratet

Humanistforbundet

Institutt for samfunnsforskning

Jordmorforbundet

NSF

Norges juristforbund

JURK – Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Bymisjon

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Landets helseforetak

Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsgruppen av helsesøstre

NSF

LO - Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Menneskerettsalliansen

Menneskeverd

MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse NAKMI

NOFAB – Norsk forening for assistert befruktning

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges kristelige legeforening

Norges Kvinne- og familieforbund

Norsk forening for allmennmedisin

Norsk gynekologisk forening

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk sykepleierforbund

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen Voksne for Barn

Rettspolitisk forening

Rådet for legeetikk

Norske Kvinners Sanitetsforening

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo

Sex og politikk

Sex og samfunn

Senter for ung seksualitet

Statens helsetilsyn

Stiftelsen Kirkeforskning - KIFO

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Tankesmien Skaperkraft

Unio

Unge funksjonshemmede

YS - Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Ønskebarn

Kan bli utvidelse

I dag er det slik at en kvinne som er gravid i uke 12 eller er lenger ut i svangerskapet må søke en nemnd om å få tatt abort. Kun en marginal andel får avslag, men en rekke kvinner har opplevd møte med nemnden som en merbelastning, ifølge tidligere studier.

Rødt og SV vil fjerne nemndene fram til den ytre abortgrense, som i dag er er ved uke 22 i svangerskapet. Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Arbeiderpartiet vil fjerne nemndene fram til uke 18.

Kjerkol har tidligere uttalt til TV 2 at det er planen å ha utvalget klart i løpet av våren, men understreket at det blir opp til Stortinget å vedta eventuelle endringer av abortloven.

– Dette er et arbeid vi er i gang med, og vi kommer til å sette ned et utvalg og håper å ha det klart i løpet av våren, og så har de to regjeringspartiene ulike standpunkter om hvor lenge dette skal være selvbestemt. Så det blir ikke regjeringens oppgave å ta stilling til dette, sa Kjerkol til TV 2 i februar.

Dersom alle stortingsrepresentantene stemmer i tråd med sine partiprogrammer, er det ikke flertall for å utvide selvbestemmelsen til uke 18, men både Senterpartiet og Fremskrittspartiet skal fristille sine representanter. Høyre har ikke avgjort om de skal fristille eller ikke. Dermed er det matematisk mulig å få et flertall for å fjerne nemndene fram til uke 18.

Relatert