NEKTER Å UTBETALE: Gjensidige nekter å utbetale forsikring til en kvinne som de mener har opptrådt grovt uaktsomt da hun fylte ut helseerklæringen. Domstolen og Finansklagenemnda er uenige. Foto: Heiko Junge / NTB
NEKTER Å UTBETALE: Gjensidige nekter å utbetale forsikring til en kvinne som de mener har opptrådt grovt uaktsomt da hun fylte ut helseerklæringen. Domstolen og Finansklagenemnda er uenige. Foto: Heiko Junge / NTB
Konflikt om forsikringsoppgjør:

Advokat: Gjensidige bryter menneskerettighetene

Gjensidige nekter å utbetale forsikring til en kvinne de anklager for forsikringssvindel. Hun ble enstemmig frifunnet av lagmannsretten. – Et alvorlig brudd på menneskerettighetene, mener advokat.

Gjensidige nekter å utbetale forsikring til en kvinne som de mener har utvist grov uaktsomhet ved å ikke oppgi alle helseopplysninger da hun tegnet forsikring.

Kvinnen ble enstemmig frifunnet av lagmannsretten for selskapets beskyldninger om forsikringssvindel. Og Finansklagenemnda mener Gjensidige må utbetale erstatning til kvinnen.

– Det er sjelden kost at et av Norges største forsikringsselskaper felles for brudd på menneskerettighetene, sier advokat Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen.

Han understreker at man ikke som forsikringstaker skal måtte fortsette å tilbakevise påstander og anklager fra selskapet etter at påstandene er tilbakevist av en domstol og hun er blitt frifunnet.

Gjensidige: Grov uaktsomhet

Kvinnen tegnet uføreforsikring hos Gjensidige i 2015. I 2018 søkte hun utbetaling etter å ha gått over på arbeidsavklaringspenger.

– Jeg var tilbake i full jobb etter seks måneder. Forsikringen skulle dekke differansen mellom arbeidsavklaringspengene jeg fikk og det jeg ville fått i full lønn, forklarer «Nina» som ønsker å være anonym.

Gjensidige mener kvinnen da hun tegnet forsikring i helseerklæringen, ikke opplyste om legebesøk og sykemeldinger. Forsikringsselskapet mener kvinnen gjorde dette bevisst da hun tegnet forsikring og svarte med å anmelde kvinnen.

Kvinnen ble enstemmig frifunnet av lagmannsretten for selskapets beskyldninger om forsikringssvindel, men Gjensidige valgte likevel å avslå kvinnens krav.

Lagmannsretten frifant kvinnen for forsettlig overtredelse fordi det ikke var bevist utover enhver rimelig tvil at kvinnen forsettlig har «fortiet eller gitt uriktige opplysninger ved utfyllingen av helseerklæringen».

Gjensidige nektet likevel å utbetale forsikringspengene, denne gangen fordi selskapet mente hun hadde handlet grovt uaktsomt.

– Leit

– Jeg synes det er leit at Gjensidige fortsetter å insistere på at jeg har gjort meg skyldig i noe jeg rent faktisk ikke har gjort. Det oppleves ubehagelig å fortsatt bli ansett som skyldig, selv etter at jeg fikk medhold i retten, sier kvinnen til TV 2.

Kvinnen forteller at saken har vært en stor belastning og hun ønsker av hensyn til familien å legge den bak seg og er derfor anonymisert i denne reportasjen.

– Det føles ganske meningsløst å ha brukt masse penger på å tegne forsikring for ivareta økonomisk sikkerhet for eventuell arbeidsuførhet, sier hun til TV 2.

– Hva tror du er grunnen til at selskapet opptrer slik?

– Jeg blir jo bare sittende med følelsen av at Gjensidige gjør hva som helst for å slippe å utbetale, sier hun og antyder at samme fremgangsmåte også kan ramme andre forsikringstakere.

– Du er beskyldt for å ha handlet grovt uaktsomt. Hva vil du si til selskapet om den beskyldningen?

– Jeg kan med sikkerhet si at jeg gjorde det jeg kunne for å gi den informasjonen de sa de trengte da jeg skulle tegne uføreforsikring. Jeg spurte selgeren flere ganger om jeg forsto spørsmålene riktig, og fikk det bekreftet hver gang. Da forholdt jeg meg til det, forklarer kvinnen.

– Klart lovbrudd

LOVBRUDD: – Det er en rettssikkerhetsmessig skandale at Gjensidige bryter med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) i sin kundehåndtering, mener advokat Thorsteinn J. Skansbo. Foto: Paul Paiewonsky
LOVBRUDD: – Det er en rettssikkerhetsmessig skandale at Gjensidige bryter med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) i sin kundehåndtering, mener advokat Thorsteinn J. Skansbo. Foto: Paul Paiewonsky

– Dette er et klart brudd på uskyldspresumsjonen i den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. Man skal ikke som forsikringstaker måtte fortsette å tilbakevise alle de samme feilaktige anførslene og forutsetningene fra selskapet også etter at de er tilbakevist overfor en domstol og etter at hun er blitt frifunnet for dem, understreker Skansbo overfor TV 2.

Saken har nå nylig vært behandlet av Finansklagenemnda som slår fast at Gjensidige ikke kan nekte å utbetale erstatning ved å påstå at forsikrede opptrådte «grovt uaktsomt».

Finansklagenemnda gir kvinnen medhold og mener Gjensidige må utbetale erstatning.

Finansklagenemndas hovedoppgave er å løse tvister mellom finansselskap og deres kunder. Som uavhengig tvisteløser skal vi bidra til at hver sak får en riktig løsning. Finansklagenemnda har ikke myndighet til å ta avgjørelser med bindende virkning for partene.

Bitter

– Jeg har vært bitter, og er fortsatt utrolig lei meg for at Gjensidige har påvirket livet mitt negativt i så stor grad, i så lang tid. Det har gått hardt utover meg personlig, og det har påvirket både barna mine og mannen min, sier kvinnen til TV 2.

Kvinnen forteller at Gjensidige informerte om at selskapet ikke kunne tegne forsikring før de hadde innhentet legejournalen hennes.

KONFLIKT: – Jeg velger å dele min erfaring, slik at andre kanskje kan unngå å gå i den samme «fella» som jeg gjorde.
KONFLIKT: – Jeg velger å dele min erfaring, slik at andre kanskje kan unngå å gå i den samme «fella» som jeg gjorde.

– Etter at jeg har gitt de fullmakt til å innhente denne, så fikk jeg tegnet forsikring og betalte på denne i god tro i flere år.

– Det jeg reagerer på er at de først sjekket journalen, når det faktisk ble tale om en utbetaling. Deretter bruker de det de finner i min journal til å nekte meg utbetaling, for så å hevde at jeg ikke skulle fått innvilget forsikringen i utgangspunktet, og så topper de det hele med en politianmeldelse. Dette til tross for at de har hatt tilgang til min journal hele veien, sier kvinnen.

Hun sier saken kunne vært unngått hvis Gjensidige hadde benyttet seg av retten til innsyn i min journal med en gang.

– Jeg velger å dele min erfaring, slik at andre kanskje kan unngå å gå i den samme «fella» som jeg gjorde.

Fremdeles grovt uaktsomt

Slik svarer Gjensidige på blant annet påstandene om brudd på menneskerettighetene:

– Opprinnelig påberopte selskapet prinsipalt svik og subsidiært grov uaktsomhet med 100% avkortning. Etter dommen i lagmannsretten har selskapet frafalt sviksinnsigelsen men ikke grov uaktsomhet. Dette på grunn av at dette ikke er behandlet i straffesaken, forklarer Øystein Thoresen, kommunikasjonsdirektør i Gjensidige.

Thoresen oppgir til TV 2 at dette er grunnen til at man har holdt igjen forsikringsutbetaling etter lagmannsrettens dom.

– Finansklagenemnda har konkludert med at kvinnen har rett på å få utbetalt forsikringsbeløp. Vil dere nå vurdere det?

– Ja, vi vil gjøre en grundig vurdering av om vi skal følge uttalelsen i Finansklagenemda. Fristen for tilbakemelding til dem er 18. mai.

– Hva vil dere si til kvinnens kommentarer om hvordan hun har opplevd saken?

– Vi forstår at det er en belastning med en slik sak, men for vår del handler dette om riktige oppgjør, avslutter Thoresen.

Skandale

– Det er en rettssikkerhetsmessig skandale at selskapet bryter med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) i sin kundehåndtering, og jeg er bekymret for hvor mange andre som har blitt rammet av selskapets praksis, sier Skansbo til TV 2.

Skansbo peker på det som skjedde i saken til fetteren til Birgitte Tengs, som ble frifunnet strafferettslig, men likevel dømt til erstatningsansvar sivilrettslig.

– Avgjørelsen til Finansklagenemnda slår fast at forsikringsselskapet ikke kan fortsette å spekulere i forsikringssvik etter at forsikringstaker er strafferettslig frifunnet. Er man frifunnet, skal man ikke bli møtt med at man «likevel» nok er skyldig, dette er i kjernen av uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6, understreker Skansbo.

Skansbo mener Gjensidige har brutt med uskyldspresumsjonen i denne saken og sier at han frykter at det kan ha skjedd i flere tilfeller.

– Ikke bare i dette selskapet, men også i andre. Hvor mange personer som kan ha fått slike, urettmessige avslag kan man bare spekulere i.

Misforståelse

Skansbo mener helseforsikringer, som i denne saken, bygger på egenerklæringer fra forsikringstaker som bare i liten grad gjennomgås av selskapet ved forsikringstegningen.

– Veiledningen som gis inviterer ofte til misforståelser, som senere nådeløst utnyttes av forsikringsselskapene for å avslå utbetalinger i skadetilfellene. Praksisen her bør gjennomgås, og selskapets plikter til kontroll, informasjon og veiledning ved avtaleinngåelsen bør skjerpes, mener Skansbo.