BEKYMRET: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) under pressekonferansen fredag. Foto: Javad Parsa/NTB
BEKYMRET: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) under pressekonferansen fredag. Foto: Javad Parsa/NTB

Enoksen slår alarm om statusen i Forsvaret

– Status for Forsvaret er ikke der den burde være, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Fredag la forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) frem stortingsmeldingen om prioriterte endringer, status og tiltak i forsvarssektoren.

Forsinkelser og kostnadsoverskridelser i Forsvaret skaper bekymring hos forsvarsministeren.

– Status for Forsvaret er ikke der den burde være, sier Enoksen.

Utbyggingen på Evenes og Ørlandet blir dyrere enn planlagt, og problemene med NH90-helikoptrene er ikke løst. Ifølge regjeringen gir dette utfordringer for fregattene og Kystvakten. I tillegg er vedlikeholdsetterslep på bygg og anlegg betydelig.

– Nytt materiell kommer senere enn planlagt, byggeprosjekter blir dyrere og vi har utfordringer med å beholde og rekruttere riktig kompetanse. Dette er bekymringsfullt i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i etter invasjonen av Ukraina, advarer han.

Varsler umiddelbare tiltak

Enoksen varsler en bred gjennomgang for å vurdere hvilke omprioriteringer som er nødvendige.

Dette er regjeringens umiddelbare tiltak for å bedre Forsvarets operative evne:

  • Økt maritim aktivitet og nødvendig understøttelse i nord: Økt antall seilingsdøgn med fregatter, ubåter, Kystvakten og korvettene i nordområdene i 2022.
  • Økt reaksjonsevne og tilgjengelighet i Hæren: Mer trening og øving av Brigade Nord og Finnmark landforsvar øker reaksjonsevnen og vil også bidra til tettere alliert integrasjon.
  • Mer trening for områdestrukturen og innsatsstyrkene i Heimevernet: Regjeringen prioriterer årlig trening av innsatsstyrkene i HV og en økt andel av områdestrukturen.
  • Økt beredskap for krise og krig: Markedet er ifølge regjeringen presset på beredskapsutstyr og ammunisjon. Regjeringen vil gå i dialog med nære allierte for å vurdere hva som er mulig å anskaffe på kort sikt. Regjeringen vil i tillegg til dette prioritere oppfylling av drivstoffbeholdningene.
  • Forbedret evne til å møte sammensatte trusler: Kapasiteten til inntrengningstester og kapasiteten til å håndtere uønskede digitale hendelser økes både i Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvaret. Samtidig styrkes den sivile beredskapen og Sivilforsvaret. I tillegg styrkes tilstedeværelsen og etterretning i nord gjennom at regjeringen styrker Etterretningstjenesten i 2022.
  • Styrke Forsvarets evne til mottak og understøttelse av allierte styrker, primært i nord: Regjeringen prioriterer å oppgradere operative flater og bedre shelterkapasiteten på utvalgte lokasjoner. Videre tilrettelegges det for mer alliert trening og øving i Indre Troms ved å bygge opp og oppgradere prioritert eiendoms- og bygningsmasse.
  • Forsterket internasjonal innsats: Norge prioriterer økte bidrag til NATO, bilaterale operasjoner og øvelser internasjonalt. Regjeringen vil blant annet oppgradere kystvaktskipet KV Nordkapp slik at det kan bidra til alliert beredskap.

Relatert