Kvinner blør ikkje saktare

Kvinnehelse er underprioritert og det har den vore gjennom heile den regjerande perioden til Sandra Bruflot (H) sitt parti.

Etter åtte år med høgrestyrt regjering, meiner Bruflot at det er på tide med handling frå regjeringa. Det blir det nå.

«Då skal du kome tidlegare til sjukehuset», var svaret Erna Solberg gav til Marie Grødahl Brekkan under ein av partileiardebattane i haust. «Kva kvalitet får eg om eg må føde på ferjekaia?» var spørsmålet.

Myhre opplyste om at ho budde på ei øy på Nordmøre og hadde tre timar til næraste fødeavdeling.

Som statsleiar kan ein ikkje velje kva for nokre områder ein skal vere leiar for.

Som statsleiar skal ein jobbe for å ta like godt vare på Marie på Nordmøre som Marie i Oslo.

Eg er minst like opprørt og forbanna som Sandra Bruflot (H) var i ein artikkel i VG tidlegare i månaden.

Kvinnehelse er underprioritert og det har den vore gjennom heile den regjerande perioden til Bruflot sitt parti. Til trass for fleire forskjellige samarbeidspartnarar.

At det i dag finst mangelfull kunnskap om korleis kroppane til kvinner fungerer har ikkje vore nemnt i nokre av regjeringsplattformane deira.

At me forskar på menn sine kroppar, at behandlinga er lagt til rette for menn eller at medisineringa er lagt til rette for menn er heller ikkje nemnt. Og det er difor heller ikkje gjort noko særleg med.

Det forskes for lite på kvinner

Grødahl Brekkan sin frykt for å føde på ferjekaia er ei reell frykt for mange kvinner i Noreg.

Føde- og barselsomsorga har blitt bygd meir og meir ned.

Difor var noko av det første Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjorde å sikre midler til Kristiansund sjukehus slik at dei kunne opne att fødeavdelinga.

For det hadde ikkje Høgre gjort noko med. «Trur du me blør saktare i distrikta?» var eit anna spørsmål Grødahl Brekkan stilte til den dåverande statsministeren.

Skulle ein basert seg på sjukehus-, føde- og barselspolitikken til Høgre-regjeringa er det ikkje tvil om kva svaret er.

Difor er eg glad for at dagens regjering skal gå gjennom både bemanning, følgeteneste, heiltidsstillingar for jordmødre og ein ny finansieringsmodell.

Kvinner lev lenger enn menn, men opplev meir sjukdom. Kvinner er overrepresentert blant langtidssjukemeldte og uføretrygda, og hovudårsakene til dette er psykiske lidingar og muskel- og skjelettsjukdomar.

Det skuldast blant anna at me ikkje har nok kunnskap om korleis me skal behandle desse sjukdomane hos kvinner. Det eksisterer nemleg tilnærma ingen forsking på korleis kvinner blir påverka av desse sjukdomane.

Spesielt pinleg blir det når me kjem til underlivssjukdomar. Ikkje nok med at halvparten av kvinner under 30 år slit med å snakke om desse sjukdomane, så har me berre ei handfull publikasjonar som omhandlar vulvasjukdomar.

Likeverdige

Det same gjeld endometriose, ein tilstand der livmorsslimhinna byrjar å vakse utanfor livmora, som heile 1 av 10 kvinner kan oppleve. Det tek i snitt sju år å bli diagnostisert med endometriose i Noreg i dag.

Denne regjeringa tek på alvor tilbakemeldingane som kjem om ei utdatert abortlov og abortnemnder med gufs frå fortida.

Difor vil Senterpartiet og Arbeiderpartiet ha ein skikkeleg gjennomgang av og oppdatering ihht. dagens praksis. I motsetnad til førre regjering set me ikkje abortlova på spel som ein del av ei regjeringsforhandling.

Hurdalsplattformen slår fast at Sp/Ap-regjeringa skal prioritere kvinnehelse for å sikre likeverdige helsetenester.

Me skal skape openheit om kvinnehelse og satse på kunnskap om og betre utgreiing, behandling og oppfølging av kvinnehelse i helsetenesta.

Etter åtte år med høgrestyrt regjering, meiner Bruflot at det er på tide med handling frå regjeringa. Det blir det nå.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert