Regjeringen forsterker økonomiske tiltak og strømtiltak

Til sammen foreslår regjeringen 20,2 milliarder kroner i økte bevilgninger til økonomiske tiltak i møte med pandemien.

Regjeringen foreslår å forlenge og forsterke flere økonomiske tiltak, for å dempe virkningene av smitteverntiltak og høye strømpriser. Dette skal gjøre det litt lettere for bedrifter og folk å møte de utfordringene pandemien har gitt.

Det kommer frem i en pressemelding fra Finansdepartementet, fredag.

Regjeringen følger nå opp med å fremme forslag for Stortinget om økte bevilgninger på flere områder. Til sammen foreslår regjeringen 20,2 milliarder kroner i økte bevilgninger til økonomiske tiltak i møte med pandemien.

Dette er de viktigste tiltakene regjeringen foreslår

 • Innføring av en ny lønnstøtteordning for desember, januar og i en noe nedskalert versjon i februar. Det gjør at mange arbeidstakere som ellers ville blitt permittert, kan fortsette i jobb.
 • Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges ut februar, og den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter utvides med 500 mill. kroner.
 • Ny midlertidig ordning for utsatt innbetaling av skatter og avgifter, som skal gjelde krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022.
 • Garantiordningen for banklån til bedrifter gjeninnføres, med varighet ut juni.
 • Innen kultur, idrett og frivillighet forlenges eller gjeninnføres de støtteordningene vi har hatt tidligere under pandemien. Kompensasjonsordningene for kultur, idrett og frivillighet gis varighet ut juni.
 • Økte bevilgninger til helsesektoren og Nav, for at de skal kunne håndtere konsekvensene av pandemien også i 2022.
 • En kraftig økning i bevilgningene til tester og vaksiner mot covid-19 og til drift av vaksinasjonsprogrammet.
 • Fylkeskommunene kompenseres for lavere inntekter fra kollektivtransport, og kompensasjonsordningene for togselskaper, kommersielle buss- og båtruter og for flyselskaper til drift av FOT-ruter forlenges ut første kvartal.
 • Gjeninnføring av flypassasjeravgiften utsettes til 1. juli 2022.
 • En tiltakspakke for sårbare barn og unge, forebyggende tiltak rettet mot psykisk helse hos studenter, og en økt bevilgning for å opprettholde studieprogresjon for studenter.
 • Dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6 frem til utgangen av juni. Doble antallet omsorgsdager for hele 2022. (Foreslått i Prop. 48 LS (2021–2022))
 • En forlengelse av tiltakene for inntektssikring til permitterte, arbeidsledige, selvstendige, frilansere og lærlinger ut februar. (Foreslått i Prop. 48 LS (2021–2022)

Kilde: Finansdepartementet

Regjeringen legger også frem ytterligere forslag for å skjerme husholdningene mot høye strømpriser, til sammen 3,6 milliarder kroner, slik at strømtiltakene samlet sett blir på rundt 13 milliarder kroner.

– Selv om store deler av norsk økonomi går veldig godt, så har de strenge smitteverntiltakene gjort det krevende for en del bedrifter og arbeidsfolk. Regjeringen ønsker å bidra til at bedrifter og vanlige folk får det litt mindre vanskelig og klarer seg gjennom denne perioden. Med dette forslaget vil vi kompensere en del for bortfall av inntekter og økte kostnader, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Relatert