INTERNASJONAL OPPSIKT: Studien som baserer seg på tall fra 2018 ble publisert i 2021 og har vekket oppsikt internasjonalt. Foto: Kåre  Breivik / TV2
INTERNASJONAL OPPSIKT: Studien som baserer seg på tall fra 2018 ble publisert i 2021 og har vekket oppsikt internasjonalt. Foto: Kåre Breivik / TV2
Undersøkelse om fastlegemangel:

Pasienter uten samme fastlege over tid dør tidligere: – Få tjenester får større konsekvenser

Pasienter som ikke har samme fastlege over tid har større risiko for legevaktbesøk, akutte sykehusinnleggelser og tidligere død, viser en fersk norsk studie.

Pasienter som mister en fastlege de har hatt lenge, får større risiko for legevaktbesøk, for akutte sykehusinnleggelser og tidligere død, mens pasienter som har hatt samme fastlege lenge har betydelige helsemessige gevinster.

– Jo lenger du har hatt samme fastlege, jo sjeldnere blir du innlagt på sykehus. Du bruker også legevakttjenester mindre og sannsynligheten for død avtar dersom du har samme fastlege over tid, sier Hogne Sandvik.

Sandvik er fastlege på deltid og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin ved forskningsinstituttet Norce (Norwegian Research Centre).

Sandvik har sammen med tre forskerkolleger sett på betydningen av å ha en fastlege over tid, og hvordan det påvirker bruk av legevakt, antallet sykehusinnleggelser og dødelighet.

OPPSIKTSVEKKENDE STUDIE: Han har forsket på effekten av å ha fastlege og resultatet overrasker, det reduserer nemlig dødeligheten betraktelig. Foto: Kåre  Breivik / TV2
OPPSIKTSVEKKENDE STUDIE: Han har forsket på effekten av å ha fastlege og resultatet overrasker, det reduserer nemlig dødeligheten betraktelig. Foto: Kåre Breivik / TV2

Økt sannsynlighet for død

– Hvis du har hatt samme fastlege i mer enn 15 år så er sannsynligheten for å dø 25 prosent mindre enn om du har hatt den samme fastlegen i bare ett år eller mindre, fastslår Sandvik.

Den grafiske fremstillingen under viser hvordan legevaktbesøk, innleggelser på sykehus og dødelighet påvirkes over tid, når en pasient har samme fastlege over tid.

FASTLEGESTUDIE: Jo flere år med fast lege, desto færre legevaktbesøk og sykehusinnleggelser samt lavere dødelighet, sammenlignet med personer som har hatt samme lege i under ett år. Foto: Grafikk TV 2
FASTLEGESTUDIE: Jo flere år med fast lege, desto færre legevaktbesøk og sykehusinnleggelser samt lavere dødelighet, sammenlignet med personer som har hatt samme lege i under ett år. Foto: Grafikk TV 2

Studien omfatter hele den norske befolkning og baserer seg på opplysninger fra omfattende registre hos SSB, Pasientregisteret, Fastlegeregisteret og KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner), og er et samarbeid mellom UiB og Norce.

– Får pasienter uten fastlege, sammenlignet med de som har fastlege over tid, flere akutte alvorlige innleggelser og dør de tidligere enn de burde fordi de ikke har fastlege?

– Ja, studien tyder på det.

Fastlegeordningen ble innført i 2001 og alle nordmenn har lovfestet rett på fastlege. Det er kommunens ansvar å besørge nødvendig helsehjelp for sine innbyggere.

De siste årene har flere undersøkelser rundt fastlegeordningen vist at det er klare og åpenbare fordeler med en fast lege. Det avlaster resten av helsevesenet, sparer samfunnet for store kostnader og gir pasientene et bedre liv med mindre helsemessige komplikasjoner.

Fastlegekrisen vokser

TV 2 fortalte nylig at det var registrert drøyt 145.000 pasienter uten fastlege ved årsskriftet. Det er en kraftig økning fra 57.000 nordmenn uten fastlege i mars 2019.

FASTLEGEKRISE: Antallet nordmenn som står uten fastlege har økt kraftig de siste årene. I utgangpunktet har alle nordmenn en lovfestet til fastlege. Foto: Grafikk TV 2
FASTLEGEKRISE: Antallet nordmenn som står uten fastlege har økt kraftig de siste årene. I utgangpunktet har alle nordmenn en lovfestet til fastlege. Foto: Grafikk TV 2

Fastlegekrisen har de siste årene fortsatt å vokse. Unge leger vegrer seg for å jobbe som fastlege og mange av dagens fastleger vurderer å slutte.

– Om en ser studien opp mot den pågående fastlegekrisen, hva tenker du da?

– Den er bekymringsfullt. Undersøkelsen viser hvor viktig det er å ha den samme fastlegen over tid og at man tar vare på de fastlegene som nå er i stillingene sine.

Sandvik mener studien er viktig i et folkehelseperspektiv og understreker alvoret rundt fastlegekrisen.

Studien viser hvor viktig fastlegen er for den enkelte. Den viser, ifølge Sandvik, også at en stabil fastlegeordning gir en betydelig reduksjon i samlet ressursbruk for helsetjenesten og samfunnet.

Studien er publisert i British Journal of General Practice, som er verdens mest prestisjetunge tidsskriftet for allmennmedisin.

– Det er egentlig vanskelig å tenke seg andre helsetjenester, behandlinger som har så store folke helsemessige konsekvenser, sier Sandvik til TV 2.

Studien baserer seg på ulike registre som er koblet sammen og omfatter hele befolkningen.

Forskerne har justert for mange mulige faktorer som kan påvirke sykehusinnleggelser og død, som for eksempel alder på pasienten og pasientens sykelighet.

– Det er slik vi opplever det

Forskerne har sett på i hvilken grad pasientene bruker legevakt, i hvilken grad de blir akutt innlagt på sykehus og i hvilken grad de dør. Og holdt dette opp imot hvor lenge de har hatt samme fastlege.

– En fastlege som har hatt de samme pasientene lenge, er ikke spesialist på sykdommer, men blir på mange måter spesialist på den enkelte pasienten. Når du kjenner pasientene dine godt, så har du mye større forutsetning for å oppdage når det skjer noe, når det er en forandring. Det hjelper til å stille tidligere diagnoser, forklarer Sandvik.

Mange pasienter forholder seg til mange ulike spesialister som ikke alltid er samstemte. Det kan være behandlinger, medikamentbruk og annet som motvirker hverandre.

VIKTIG STUDIE: Ingen har tilbakevist eller kritisert studien som viser nytten av å ha samme fastlege over lang tid. Foto: TV 2
VIKTIG STUDIE: Ingen har tilbakevist eller kritisert studien som viser nytten av å ha samme fastlege over lang tid. Foto: TV 2

– Da er det slik at en fastlege som kjenner pasienten godt kan bidra til å redusere risikoen for slik skade, forklarer Sandvik.

– I dag har jo nærmest alle tilgang til lege- og helsetjenester. Det er vikarer, du har legevakttjenester og private helseklinikker. Hvorfor er ikke det like bra som å bruke fastlege?

– Det er nettopp det denne studien viser, at når du har hatt den samme legen i lang tid så reduseres risikoen for å havne på sykehus, så reduseres risikoen for å dø. Disse «engangs-legene» har ikke den fordelen som bruk av en fastlege har.

Håper på respons

Nå håper forskeren, som i en alder av 67 år fortsatt jobber som fastlege, at politikerne tar til seg budskapet om viktigheten av kontinuitet.

– Selv om jeg nettopp har passert pensjonsalderen velger jeg å stå i stillingen en stund til for å unngå at pasientene mine står uten en etterfølger, sier Sandvik.

– Viktig å prioriterer fastlegeordningen

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet mener studien bekrefter viktigheten av å ha en fastlege som kjenner deg godt.

– Fastlegeordningen er selve navet i den norske helsetjenesten, og stabilisering av denne er av de viktigste prioritetene for denne regjeringen, fastslår Bjørkholt.

Men Legeforeningen mener at Støre-regjeringen ikke har innfridd så langt. Den har nylig gitt 82,5 millioner kroner til fastlegeordningene, men ifølge er det langt fra nok når en står oppe i en krise her og nå.

– Regjeringen finner rom for å gi 1,5 milliard kroner å gi til sykehusene, fordi at det er påkrevet nå. Hva er det som gjør at det ikke er påkrevet å sprøyte inn mye mer midler i fastlegeordningen enn det dere har vært villig til så langt?

– Det er nødvendig å sprøyte mer penger inn i fastlegeordningen, men det er ikke nødvendig å gjøre det som et ledd i en koronakrisepakke.

LOVER FULL SATSING: – Til pasientene så kan jeg si at denne regjeringen lover å sette dette aller høyest på dagsorden foran neste års budsjett, og at man vil se en ganske stor bedring. Foto: Martin Fønnebø / TV 2
LOVER FULL SATSING: – Til pasientene så kan jeg si at denne regjeringen lover å sette dette aller høyest på dagsorden foran neste års budsjett, og at man vil se en ganske stor bedring. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Kommunalt ansvar

Bjørkholt peker på at det er kommunenes ansvar og sørge for at det er fastleger til alle. Men han erkjenner at staten også har et ansvar, men at det ikke kommer mer penger før 2023 budsjettet.

– Hvorfor får dere ikke på plass en fungerende ordning når dette er påkrevet?

– Vi fant 100 millioner kroner ekstra i tilleggsproposisjonen og i tillegg til at foregående regjering også hadde økt med 350 millioner kroner, så det kom 450 millioner kroner ekstra.

– Men hvorfor er det ikke mer midler nå?

– De store midlene fordeler man i statsbudsjettet, og så kan det fordeles litt midler i revidert nasjonalbudsjett. Nå styrer vi på Solberg regjeringens budsjett med tilleggsproposisjonen, og da var det de pengene som var. Det var ikke mer rom i denne tilleggsproposisjonen. De fleste midler er jo når statsbudsjettet er lagt før valget.

– Det er ingenting som forhindrer regjeringen i å bevilge ekstra hvis det er påkrevet. Strømkrisen er et eksempel på det?

– Hvis det er helt ekstraordinære tiltak, så kan man komme med tilleggsproposisjonen til Stortinget. Men fastlegeordningen har gradvis blitt svekket over 10 år, og krisen har vært et faktum i mer enn 4 år.

Bjørkholt tror det viktigste nå er å gjøre et grundig arbeid sammen med Legeforeningen og KS.

– Man er nødt til å legge en god plan og være enige om hvordan pengene best kan brukes.

– Hva vil du si til pasientene som da hører at her kommer det ikke mer midler før i neste budsjett, altså i 2023?

–Denne regjeringen lover å sette dette aller høyest på dagsorden foran neste års budsjett. Vi håper vi kan snu pessimisme til optimisme, og at unge leger igjen ønsker å bli fastlege for dette er den aller mest spennende legejobben av alle.

Relatert