Først dømt for for bedrageri – nå er han frifunnet etter NAV-skandalen

I syv år var han feilaktig dømt for bedrageri av NAV. Nå er mannen renvasket og frifunnet for de alvorlige anklagene.

Det er Østre Innlandet tingrett som har avsagt full frifinnelse av en mann i 50-årene etter NAV-skandalen som ble avdekket 2019. Da ble det kjent at rekke personer har blitt uskyldig dømt for trygdesvindel etter år med feiltolking av regelverket.

I 2014 ble mannen dømt til 60 dagers fengsel etter at han unnlot å melde fra om et utenlandsopphold samtidig som han mottok nærmere 200 000 kroner i arbeidsavklaringspenger. Ifølge rettsboka gjennomførte mannen soning i egen bolig med elektronisk kontroll («fotlenke») sommeren 2015.

På bakgrunn av feil lovanvendelse besluttet Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker at saken skulle gjenåpnes, og onsdag ble mannen frifunnet.

– Retten finner at straffbarhetsvilkårene for bedrageri ikke var oppfylt og at domfelte blir å frifinne, heter det i den ferske avgjørelsen fra Østre Innlandet tingrett.

– Dommen er som forventet, sier mannens advokat Torkil Røseid til TV 2.

Ifølge setteriksadvokat Henry John Mæland er det 54 dommer som nå er gjenåpnet av kommisjonen og som skal behandles for domstolene denne høsten.

– Alle disse sakene vil bli behandlet i tingrettene de neste fem-seks ukene, sier setteriksadvokat og professor Henry John Mæland til TV 2.

Når tingrettene har avsagt frifinnelsesdom, kan den enkelte fremme krav om erstatning hos en egen nemd som er oppnevnt.