Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet vil legge ned Ullevål sykehus og selge tomten til eiendomsutbyggere. Foto: Lise Åserud
Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet vil legge ned Ullevål sykehus og selge tomten til eiendomsutbyggere. Foto: Lise Åserud
Mening

Er dette «en ny retning for Norge», Jonas?

Arbeiderpartiet i regjering tviholder på den skandaløse sykehusplanen.

Av: Styret i Redd Ullevål Sykehus Per Aschjem, Jan Bøhler, Hans Erik Heier, Lene Haug, Liv Haug, Inger Margrethe Holter, Dag Hovland, Eli Nordal, Kari Støren og Tor Winsnes

Regjeringen er enig om å videreføre planleggingen av Nye Oslo Universitetssykehus på Rikshospitalet og Aker sykehus.

Gaustad psykiatriske sykehus skal nedlegges for å bli kontorer for ledelsen i Oslo Universitetssykehus (OUS), mens pasientene skal flytte fra denne grønne og helsebringende oasen til klaustrofobiske blokker plassert i skrenten mellom Sinsenkrysset og et hektisk akuttsykehus.

Så skal Ullevål sykehus legges ned og landets beste sykehustomt i neste omgang selges til eiendomsspekulanter sammen med alt OUS måtte ha av eiendommer.

Slik vil de finansiere en utbygging som er så dyr at den vil utarme hele helseregionen og hindre all nødvendig utbygging av bl.a. Ahus, Kalnes, Drammen og Innlandet.

Vårt alternativ er å bygge ut Ullevål, kombinert med fortsatt drift av Rikshospitalet som spesialsykehus og et lokalsykehus bare for Groruddalen på Aker.

Da vil investeringene kunne kuttes med 10 til 20 milliarder sammenliknet med dagens planer.

I motsetning til Rikshospitalet/Aker, vil Ullevål også gi plass til all fremtidig utbygging. Driften blir billigere og pasientsikkerheten bedre av to grunner:

1. Det fremragende akutt- og traumemottaket på Ullevål, kjent blant annet for innsatsen som reddet 30 av de hardest skadde terrorofrene for 22. juli, kan fortsatt være samlet på ett sted. Helse Sør-Øst (HSØ) vil derimot dele det mellom Aker og RH og følgelig svekke beredskapen i Østlandsområdet og til dels hele landet. Mottaket er den mest ressurskrevende avdelingen på sykehuset. Hvis det deles i to blir det lett dobbelt så dyrt og halvparten så effektivt, samt at pasienter vil pendle på Ringveien mellom sykehusene for å finne den rette kompetansen.

2. Sykehus som normalt bare har planlagt behandling og ikke har akuttansvar for lokal befolkning, er etter internasjonal erfaring, billigere i drift enn sykehus som dekker alle ansvarsområder. Opprettholdelsen av Rikshospitalet som spesialsykehus for planlagt behandling sammen med storsykehuset Ullevål og Aker som middelstort lokalsykehus, vil trekke driftskostnadene ned, ikke opp, og bidra til større ressurser til sykehus andre steder i landet. Denne modellen har bred tilslutning i alle medisinske fagmiljøer, samtlige 15 bydelsutvalg og flertallet i bystyret. Det har ikke HSØs plan. Innvendingene fra Plan- og bygningsetaten til reguleringsforslaget er også så alvorlige at bystyret sannsynligvis vil avvise enhver omregulering av området på og rundt Rikshospitalet.

På toppen av det har Riksantikvaren har reist innsigelse mot reguleringsplanene både på Aker og Rikshospitalet.

Det betyr at selv om Oslo bystyre etter hvert skulle godkjenne planene kan Riksantikvaren sette en stopper for dem.

Kun det som kalles en statlig plan kan tvinge reguleringen igjennom.

Arbeiderpartiet i regjering tviholder på den skandaløse sykehusplanen som HSØ vil tvinge på Oslo med brutal overkjøring av kommunal reguleringsmyndighet og fredningen av vårt viktigste kulturminne innen spesialisthelsetjenesten, Gaustad sykehus.

Er dette «en ny retning for Norge», Jonas Gahr Støre? Senterpartiet sier de vil «lytte til folket», da burde denne saken være lakmustesten, hit og ikke lenger. 70 prosent av befolkningen i Oslo er imot, fagkunnskapen og hele fagbevegelsen, så derfor, Trygve Slagsvold Vedum: Lytt til folket, si nei til en statlig regulering av Rikshospitalet og Aker.

Da stopper sykehusplanen til HSØ og Ullevål sykehus kan ta Norge i en ny retning.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert