VINDKRAFTVERK PÅ FOSEN I TRØNDELAG IKKE LOVLIG SATT OPP: Anlegget på Storheia, Åfjord kommune, bryter med urfolks rettigheter, konkluderer Høyesterett.: Foto: Frank Lervik/TV 2
VINDKRAFTVERK PÅ FOSEN I TRØNDELAG IKKE LOVLIG SATT OPP: Anlegget på Storheia, Åfjord kommune, bryter med urfolks rettigheter, konkluderer Høyesterett.: Foto: Frank Lervik/TV 2

Samene vant i Høyesterett: – Vindkraftanleggene må rives!

Vindkraftverk i Trøndelag er satt opp i strid med urfolksrettighetene. Det var konklusjonen til Høyesterett mandag. Sørsamenes advokat er ikke i tvil - vindmøllene må taes ned!

Høyesterett ga i dag Fosen-samene medhold i at vindkraftverkene på Storheia og i Roan, begge Åfjord kommune, er satt opp i strid med urfolks rettigheter.

Vindkraftanleggene i Trøndelag regnes som Europas største anlegg på land.

Høyesterett kom også fram til at Fosen vind DA må betale flere millioner kroner i erstatning til sør-samene.

Advokaten deres, Andreas Brønner, sier på vegne av sine klienter at de er veldig glade og fornøyde.

– Dette er en viktig dom for reindriftsnæringa i Norge, sier Brønner, det er første gang at reindriftssamer får medhold i rettssystemet når det gjelder slike store anlegg, som vindkraft, gruveutbygging eller hyttebygging.

EUROPAS STØRSTE ANLEGG: Storheia-anlegget ble ferdigstilt i fjor, men forstyrrer altså reinen som har hatt sitt vinterbeite her. Nå må sørsamene fôre i innhegning. Foto: Frank Lervik/TV 2
EUROPAS STØRSTE ANLEGG: Storheia-anlegget ble ferdigstilt i fjor, men forstyrrer altså reinen som har hatt sitt vinterbeite her. Nå må sørsamene fôre i innhegning. Foto: Frank Lervik/TV 2

Vinterbeite gikk tapt

Vindkraftanleggene på Storheia og i Roan sto ferdige i 2019 og 2020. Det gikk hardt utover reinbeitedistriktene, til Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida.

Det er på det rene at reindrift er en vernet form for kulturutøvelse, skriver Høyesterett i sin avgjørelse.

Dommerne i Høyesterett kom enstemmig fram til at reindriftssamenes rett til kulturutøvelse er krenket. De viser til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27.

Statens øverste domstol mener dermed at vedtakene om konsesjon, som NVE ga i 2010, og ekspropriasjonstillatelse er ugyldige.

RIV NED! Advokat for samene i Sør-Fosen reinbeitedistrikt er ikke i tvil, vindkraftanleggene må ned. Foto: Privat
RIV NED! Advokat for samene i Sør-Fosen reinbeitedistrikt er ikke i tvil, vindkraftanleggene må ned. Foto: Privat

Dette får advokat Brønner til å konkludere med at de gigantiske anleggene må rives.

– Denne dommen innebærer at konsesjonen er ugyldig, verken bygging eller driften er lovlig, sier Brønner. Konklusjonen er klar, mener jeg, den rettslige virkningen av Høyesteretts avgjørelse er at anleggene må tas ned! Det er ingen ankemuligheter herfra. Når Høyesterett har sagt sitt er det siste ord.

Høyesterett enige i «grønt skifte»

I avgjørelsen skriver Høyesterett at hensynet til økt fornybar energiproduksjon er viktig. Men, fordi det forelå andre - og for reindriften mindre inngripende - utbyggingsalternativer som kunne ivaretatt dette hensynet, var det imidlertid i dette tilfellet ikke tale om en kollisjon mellom miljøhensyn og reineiernes rett til kulturutøvelse.

REIN BEITER PÅ STORHEIA: Selv om reinen kan sees mellom vindmøllene er retten til uforstyrret kulturutøvelse krenket, mener landets øverste domstol. Foto: Frank Lervik/TV 2
REIN BEITER PÅ STORHEIA: Selv om reinen kan sees mellom vindmøllene er retten til uforstyrret kulturutøvelse krenket, mener landets øverste domstol. Foto: Frank Lervik/TV 2

Lagmannsretten har tidligere fastsatt en betydelig erstatning for tapt vinterbeite, sørsamene må nå sørge for vinterfôring i innhegning, og retten mente med dette at retten til kulturutøvelse ikke var krenket.

Ankesaken ble behandlet i storkammeret, som består av 11 Høyesterettsdommere.

Fosen Vind DA sier til Trønder-Avisa at dommen kom overraskende på selskapet, og viser til konsesjonen som ble gitt av Olje- og energidepartementet i 2013.

– Det er vilkårene i denne konsesjonen vi forholder oss til, uttaler kommunikasjonssjef Torbjørn Steen, det som nå har oppstått er en helt ny situasjon for oss, sier han til avisa.

Fosensamene har i over 20 år protestert mot utbyggingen, og har i hele denne tida hevdet at anleggene er brudd på FN- konvensjonen artikkel 27, om urfolks rettigheter.