STRØMKABEL: Sjøkabelen North Sea Link forbinder det norske strømnettet med Storbritannia. Foto: TV 2
STRØMKABEL: Sjøkabelen North Sea Link forbinder det norske strømnettet med Storbritannia. Foto: TV 2

Om få uker skal denne i drift – kan gi deg enda dyrere strøm

Nordmenn opplever for tiden unormalt høye strømpriser. Om ikke lenge skal en ny kabel i drift som kan gi enda høyere strømregninger.

– De siste ukene har gitt noe av den mest ekstreme prisbevegelsen jeg noen gang har sett på de 25 årene jeg har jobbet i dette markedet. Prisene har steget kraftig over hele Europa, og Norge er intet unntak, sier sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til TV 2.

– Strømprisene er på et rekordhøyt nivå for denne tiden av året, og vi har jo knapt startet sesongen med behov for oppvarming. Det gir stor usikkerhet rundt hvor høyt prisen kan gå i vinter, sier Lilleholt.

Nå kommer snart en ny kabel som forbinder Storbritannia og Norge, som kan gjøre strømmen enda dyrere.

Stor prisøkning etter juli

Tall fra kraftbørsen Nord Pool viser at de gjennomsnittlige strømprisene steg voldsomt fra juli til august.

Prisene er oppgitt i øre kilowattime (kWh), og inkluderer ikke nettleie, avgifter og andre påslag:

Sted Juli August
Oslo 57,6 74,8
Kristiansand 59,6 74,9
Bergen 57,6 74,9
Trondheim 47,4 59,6
Tromsø 22,9 44,7

Kilde: Nord Pool

Kommunikasjonsdirektør Stina Johansen i Nord Pool sier dette er de høyeste gjennomsnittsprisene de har sett for Sør-, Øst og Vestlandet på denne årstiden.

– Over sommeren har strømprisene i deler av landet vært høyere enn normalt for denne årstiden. Så langt i september har strømprisene fortsatt å stige til gjennomsnittlige dagspriser på mellom 98 øre og 1,2 kroner per kWh i Oslo, Kristiansand og Bergen, mens de i Midt- og Nord-Norge har variert mellom 40 og 65 øre per kWh, sier Johansen.

Tørt vær

Kommunikasjonsdirektøren forklarer at det norske kraftmarkedet henger tett sammen med det europeiske og resten av det nordiske kraftmarkedet. I tillegg påvirkes strømprisene av tilbudet og etterspørselen det neste døgnet.

Kommunikasjonsdirektør i Nord Pool, Stina Johansen. Foto: Nord Pool
Kommunikasjonsdirektør i Nord Pool, Stina Johansen. Foto: Nord Pool

– Det er mange ting som påvirker strømprisene. Men her hjemme kommer vi ikke utenom været – både nedbør, vind og temperatur har stor betydning, sier Johansen.

Hun opplyser at gjennomsnittet i de norske vannmagasinene i uke 36 var på på 64,9 prosent, mot normalen som er 81,9 prosent på denne årstiden.

– Det er også mindre tilsig til magasinene. I uke 36 var tilsiget 70 prosent av det som er normalt for denne uken – mens det denne uken er ventet 45 prosent av det som er gjennomsnittet for uke 37, sier Johansen.

Tilsig er hvor mye vann som renner inn.

– På grunn av tørt og stabilt vær har det i perioder vært produsert lite vindkraft både i Norge, Norden og Europa. Våre nordiske naboland har samme nivå eller høyere priser enn i Norge. På kontinentet drives strømprisene opp av en vedvarende økning i prisene på gass og kull, samt på CO2-kvoter.

Historisk høyt prisnivå i Europa

Lilleholt i Volue Insight forteller at Asia har dratt opp etterspørselen på alle «fuel-markeder», som kull og gass.

– I disse markedene minner det mye om tiden før finanskrisen i 2008, med svært høye kull- og gasspriser. I Europa har klimamålene skapt et stort ønske om å fase ut kullkraft og bygge ny fornybar energi, og dette utløser veldig høye kvotepriser på CO2-utslipp, sier Lilleholt.

Sjefanalytiker i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt. Foto: Sondre Steen Holvik
Sjefanalytiker i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt. Foto: Sondre Steen Holvik

Han forklarer at dette videre motiverer investeringer i fornybar energi og kraftig prisstraff for å produsere med «skittent kull».

– Derfor har Europa et historisk høyt prisnivå på kraft. Når vi på toppen av dette har opplevd noe av det tørreste halvåret i nyere historie i Norge, må produsentene høyt opp i pris for å redusere eksporten til de omkringliggende områdene med høyere priser. De risikerer å få svært lite vannkraftressurser i løpet av vinteren før ny snø smelter igjen og gir nye ressurser.

Ny kabel kan gi høyere priser

I Storbritannia opplever de for tiden svært høye strømpriser. Ifølge sjefanalytikeren har lite vind sammen med ekstreme CO2-avgifter og rekordhøye gasspriser ført til at de allerede nå har knapphet på kapasitet.

Storbritannia har også et internt påslag på klimakvotene på grunn av klimamål som er strengere enn generelt i Europa.

– Akkurat nå er strømprisene i Storbritannia i enkelte perioder mer enn dobbelt så høye som det vi nå ser i Norge – altså ekstremt høye. Enkelte timer har vi sett rekordpriser med 40 kroner per kWh, mot cirka 1 krone per kWh på elektrisk kraft i Norge, sier Lilleholt.

Snart kan en ny strømkabel mellom Norge og Storbritannia kalt North Sea Link være med på å påvirke strømprisene i Norge.

– North Sea Link er ferdig bygget og skal etter planen komme i kommersiell drift i oktober. Allerede nå foregår det omfattende testing på fysisk flyt på denne kabelen, sier Lilleholt.

– Vil den nye kabelen påvirke strømprisene i Norge?

– Det er klart at en stor kabel som forbinder et område med relativt lav pris med et annet område med svært høye priser vil føre til at prisene utlignes noe. Kraftflyten vil flyte mot Storbritannia mange timer i døgnet, sier Lilleholt, og fortsetter:

– Dette vil si at vi i Norge vil kunne se stigende priser og vesentlig reduksjon i prisene i Storbritannia. Vi har simuleringer på at denne kabelen kan heve prisen i Sør-Norge med cirka 10 øre per kWh. Men i en situasjon hvor vi har knapphet på vann i magasinene og ekstreme priser i Storbritannia, kan det gi ekstra store utslag.

Kablene legges mellom Suldal kommune i Norge og Newcastle-området i England. Illustrasjon: Statnett
Kablene legges mellom Suldal kommune i Norge og Newcastle-området i England. Illustrasjon: Statnett

– Ingen utsikter til forbedret situasjon

Volue Insight forventer at strømprisene vil holde seg på det høye nivået vi ser nå gjennom hele vinteren, med store muligheter for at prisene stiger ytterligere.

– Vi skal tross alt øke forbruket signifikant i månedene fremover, og det er ingen utsikter til at situasjonen skal forbedre seg slik det ser ut nå, sier Lilleholt.

Selv om markedet fortsatt forventer at prisene skal falle noe inn mot vinteren, mener han at man må være forberedt på at prisene faktisk kan stige ytterligere,

– Slik vi har sett de siste ukene og månedene, sier Lilleholt.

Sjøkabelen North Sea Link skjøtes sammen fra de to sidene. Foto: Statnett
Sjøkabelen North Sea Link skjøtes sammen fra de to sidene. Foto: Statnett

Økt verdiskaping

Kommunikasjonssjef Christer Gilje i Statnett sier North Sea Link legger til rette for økt produksjon og bruk av fornybar energi framfor fossil energibruk, og bidrar til å nå klimamålene.

– Kabelen gir økt verdiskaping for Norge ved at vi får bedre betalt for den norske kraften som eksporteres. Norske kraftprodusenter er i all vesentlig grad offentlig eid, så overskuddet bidrar til norske kommuner og staten, sier Gilje.

Han sier videre at Norges forbindelser med andre land bidrar til lavere priser i perioder med kraftoverskudd i nabolandene, i tillegg til at det gir Norge økt forsyningssikkerhet i tørre og kalde perioder.

– Forbindelsen mellom Norge og Storbritannia er ferdig bygget og gjennomgår nå testing før den blir satt i prøvedrift i oktober. I prøveperioden er North Sea Link tilgjengelig for handel i strømmarkedet, og hensikten er å teste forbindelsen i en periode før den går over i ordinær drift, sier Gilje.

Sjøkabelen er ferdig skjøtet sammen. Foto: Statnett
Sjøkabelen er ferdig skjøtet sammen. Foto: Statnett

– Vil dempe pris-topper

Statnetts beregninger tilsier at kabelen isolert sett over tid vil øke prisen med noen øre per kWh.

– Nå er det uvanlig høye kraftpriser mange steder i Europa, og det er det flere grunner til. De viktigste er en vesentlig høyere CO2-pris og at prisen på kull og gass har gått opp. Dette påvirker også strømprisene i Norge, og vi har i tillegg mindre vann i magasinene enn vanlig etter en periode med lite nedbør, sier Gilje.

Han påpeker samtidig at britene er i en enda mer prekær situasjon, hvor prisene er svært høye fordi de har lite tilgang på kraft.

– Den nye kabelen vil derfor kunne bety noe høyere pris her også, men det er ikke dette som er den største faktoren bak dagens høye norske priser. Nøyaktig hvor mye kablene vil påvirke strømprisen i årene som kommer vil avhenge av utviklingen ellers i kraftsystemet, og vil variere år for år, sier Gilje, og fortsetter:

– Noen år vil de bidra til å dempe pris-topper, mens andre år vil de bidra til å øke verdien på norsk vannkraft gjennom eksport.

Statnett understreker at utveksling mellom land er en forutsetning for det grønne skiftet.

– Energisystemer som i stadig større grad baserer seg på variabel fornybar energi vil ha behov for utveksling for å kunne sikre forsyningen over tid. Det gjelder også for det norske vannkraftsystemet. Utveksling er en viktig del av å sikre forsyning i Norge og Norden over tid og på tvers av variasjoner i tilsig.

Relatert