Lene Sundfær Haug i Redd Ullevål Sykehus demonstrer sammen med flere utenfor Ullevål Sykehus mot planene for nye sykehus i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum
Lene Sundfær Haug i Redd Ullevål Sykehus demonstrer sammen med flere utenfor Ullevål Sykehus mot planene for nye sykehus i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum
Mening

Ubegripelig at Høyre og Ap ikke stopper denne milliardskandalen

Planen setter liv og helse i fare.

Sykehusplanen for Oslo er basert på et «Målbilde», definert av helseministeren i 2016.

Rikshospitalet skal bygges ut som samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjon, Aker sykehus skal bygges som det store lokalsykehuset, Radiumhospitalet opprettholdes som spesialsykehus.

I tillegg skal flere psykiatriske institusjoner som Gaustad sykehus, nedlegges. Ullevål sykehus skal fraflyttes og selges sammen med andre eiendommer, for å skaffe Oslo universitetssykehus HF (OUS) egenkapital.

Planen ble aldri konsekvensutredet, derfor sitter vi i dag i en situasjon hvor vi risikerer å få en sykehusstruktur i Oslo som er underdimensjonert, dysfunksjonell og ødeleggende for kommunehelsevesenet.

Funksjonsoppdelingen mellom Aker og Rikshospitalet setter akuttberedskapen i fare, ikke bare i Oslo, men i hele landet.

OUS selger seg til fant når de ikke vil eie tomtegrunn for videre utvidelse av sykehusene allerede om 15 år. Planen setter liv og helse i fare.

HSØ (Helse sørøst RHF, eier av sykehuset) forsvarer seg med at Oslo trenger nye sykehus.

Ingen er uenig i det, alle ønsker nybygde sykehus i Oslo, også ny teknologi og nye behandlingsformer, men et nytt sykehus trenger en tomt, det svever ikke fritt.

Kulturminner

Rundt Rikshospitalet på Gaustad er det ingen ledig byggegrunn. Den prøver HSØ å trylle frem ved å omregulere parker, turveier og urørt natur til byggetomt.

Riksantikvarens har reist innsigelse (stoppordre) mot planen som er ødeleggende for et av våre viktigste kulturminner, Gaustad sykehus.

Oslo kommune varsler at all omregulering vil bli avvist av hensyn til natur og miljø. Regjeringen kan overprøve både innsigelsen og den kommunale reguleringsmyndigheten, men det kan bli politisk vanskelig etter valget.

Selv om det lykkes regjeringen å overprøve kommunens vedtak og tråkke på et av våre viktigste kulturminner, vil tomten bli ubrukelig for sykehusbygg, bratt, kupert og oppdelt av veier og trikkelinjer.

Det illustrerte sykehusprosjektet er forkrøplet, verken kompakt, funksjonelt eller tilpasningsdyktig.

I tillegg blir det for smått som regionsykehus, avdelinger må flyttes til Aker eller splittes mellom sykehusene med Ring 3 som intern og livstruende forbindelse.

Når det er lite plass, må byggingen skje oppå og inni dagens Rikshospital, det vil gjøre sykehuset til en utrivelig byggeplass i minst 10 år.

Lande i bakgården

Arbeidsmiljøet vil lide og driften bli hindret og redusert. Ambulansehelikoptre skal i hele byggeperioden, lande i bakgården til barneavdelingen blant premature barn som ikke tåler den minste støy.

Ulempene kan lett overstige inntekten av et salg av Ullevål sykehus.

Vi, mener – som de aller fleste ansatte, flertallet i Oslo bystyre, fagforeningene og majoriteten av befolkningen – at utbygging av Nye OUS må skje på Ullevål og Aker, der nye sykehus kan bygges uten å forstyrre driften av de eksisterende i byggeperioden.

Ullevål har en ideell tomt som kan romme enhver utbygging i all fremtid. Reduseres utbyggingen på Aker til et lokalsykehus bare for de fire bydelen i Groruddalen, får det plass på tomten uten at vi, skattebetalere, må kjøpe tilleggstomt for 2-3 millarder av en privat eiendomsspekulant.

Ullevål bygges ut som det store region-, akutt- og lokalsykehuset med ansvar for fem bydeler og utvidet ansvar innenfor bl.a. akuttkirurgi og multitraume. Rikshospitalet og Radiumhospitalet blir spesialsykehus uten akutt- og bydelsansvar.

50 milliarder

En plan for sykehusene basert på Ullevål, blir 10-20 milliarder kroner billigere enn planen basert på Rikshospitalet som er beregnet til 50 milliarder.

En utbygging av Ullevål vil være fremtidsrettet fordi tomten er flat, har svært stor kapasitet og god tilgjengelighet i storbyregionen.

Driften av et sykehus basert på Ullevål vil også bli billigere fordi OUS ikke klarer å samle multitraume og akuttberedskapen på Rikshospitalet, men må dele den og flere andre regionfunksjoner med Aker.

Multitraumemottaket som i dag ligger på Ullevål, er essensielt ved store ulykker, det viste 22. juli.

Beredskapen og tryggheten ved en deling, vil bli svekket når hode og hjerte må reddes på forskjellige steder.

Driftskostnaden vil også gå i taket når to sykehus i 10 minutters avstand, skal ha kapasitet og kompetent beredskap hele døgnet, alle dager.

Tappe landet

Påstanden om at fortsatt drift av Ullevål sykehus vil øke driftskostnadene og tappe landet for helsepersonale er ikke underbygget, planene viser at det motsatte er langt mer sannsynlig.

Sykehus som driver avtalt pasientbehandling som Radiumhospitalet, er rimeligere i drift enn sykehus som også har lokalt ansvar for befolkningen i et definert område.

Å videreføre Rikshospitalet som et elektivt sykehus med landsdekkende funksjoner, vil effektivisere driften av Nye OUS, snarere enn å svekke driftsøkonomien. Både nasjonal og internasjonal erfaring viser dette.

Nye Aker sykehus er mindre kontroversielt fordi det kan bygges på en ledig tomt, men tomten blir for liten når store deler av virksomheten som skulle vært på Rikshospitalet, må flyttes hit.

Landets mest trafikkerte veikryss

Store deler av de somatiske pasientene på Ullevål skal flyttes til Aker, i tillegg er planen å samle alle de psykiatriske pasientene fra Ullevål og Gaustad sykehus i nye bygninger i skråningen ned mot Sinsenkrysset, landets mest trafikkerte veikryss.

De sårbare pasientene skal samlokaliseres med de somatiske i et hektisk sykehusmiljø, karakterisert av stress, støy og dårlig plass.

Hele psykiatrisk klinikk ved OUS går imot planene, også klinikkledelsen som ellers er bundet av lojalitet til direktørene i OUS og HSØ.

Samtlige fagmiljøer og yrkesgrupper i OUS går imot planene, likedan de store fagforeningene som Legeforeningen, Sykepleierforeningen og Fagforbundet samt LO sentralt.

Ansattrepresentantene i styrene for både HSØ og OUS har gjennom årene stemt imot samtlige saker knyttet til gjennomføringen av Nye OUS, men har alltid blitt nedstemt av det lojale flertallet oppnevnt av departementet eller HSØ blant «landets beste kvinner og menn».

Det har vist seg at disse styremedlemmene stort sett er uten helsefaglig bakgrunn eller tilknytning til sykehuset.

I tillegg risikerer de sitt gode honorar ved å bli skiftet ut dersom de ikke støtter styresakene som administrasjonen legger frem.

Det er ubegripelig at Arbeiderpartiet som utgår fra fagbevegelsen, kan støtte planen og at Høyre som mener å forvalte fornuften, vil tvinge gjennom en naturstridige, ineffektiv og unødvendig kostbar utbyggingen.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert