FORSVARER: Jon Anders Hasle var forsvarer for kvinnen som ble dømt.
FORSVARER: Jon Anders Hasle var forsvarer for kvinnen som ble dømt. Foto: Marit Hommedal

Fostermor dømt, men slipper straff – overgrepsoffer reagerer

Kvinnens forsvarer, Jon Anders Hasle, sier at hans klient er lettet over at retten har trodd på hennes forklaring. Fornærmede er svært skuffet, og håper saken ankes.

TV 2 skrev tidligere i april om en overgrepstiltalt fostermor på Østlandet.

Saken som gikk over fem dager, dreide seg om at fostermoren angivelig skal ha forgrepet seg på sin mindreårige fostersønn fra høsten 2019 og frem til hun ble pågrepet i april i fjor. De påståtte overgrepene skal ha skjedd i familiens hjem, i en bil og på et hotell, ifølge tiltalen.

Politiet rykket ut til fosterhjemmet der de fikk overlevert et videoopptak fra et kamera som fosterfaren i hemmelighet hadde plassert på badet i boligen.

Opptaket ble gjort fordi han mistenkte at hans daværende kone, fostermoren, og den mindreårige fostersønnen hadde en seksuell relasjon.

Videoen førte til at fostermoren ble pågrepet. Selv mener kvinnen at det er hun som har blitt utsatt for overgrep av gutten og er offeret i denne saken.

Videoopptaket ble ikke tillat ført som bevis.

– Det har aldri vært frivillig fra min side, sa kvinnen tydelig opprørt i sin forklaring i retten.

Ble trodd av retten

Da saken var oppe i tingretten i midten av april mente kvinnens forsvarer, Jon Anders Halse, at hun skulle frifinnes. Aktor la ned påstand om at tiltalte skulle dømmes til fengsel i to år.

Ifølge dommen som kom forrige uke er hun dømt under dissens. Rettens flertall mente at hun skulle dømmes i henhold til tiltalepunktene, men uten straff. En dommer mente hun skulle frifinnes.

I dommen står det: «Etter rettens vurdering har tiltalte blitt utsatt for såkalte sovevoldtekter av fornærmede i forbindelse med tiltak om samsoving i samråd med barnevernstjenesten.»

«Selv om straff ikke ilegges, gir retten ved en slik reaksjonsform likevel uttrykk for at tiltaltes handlinger ikke er rettmessige, men ulovlige og klanderverdige», heter det videre.

Videre skriver retten at de heller ikke mener at hensynet til straffens formål og virkninger for øvrig tilsier at det utmåles en reaksjon i denne saken.

Det er ikke ofte vi ser i norsk rett at en tiltalt blir dømt etter tiltalepunktene kombinert med at straffen frafalles. Retten begrunner dette tilfellet med at saken har hatt en særlig belastning for tiltalte, der utmåling av straff vil virke som en urimelig tilleggsbelastning.

Kvinnens forsvarer sier til TV 2 at de er fornøyd med rettens vurdering.

– Det viktigste for min klient var at hun ble trodd, og det har hun blitt. Hun er dømt etter sin egen forklaring, og retten har lagt til grunn at hun har vært utsatt for voldtekt fra fostersønnen, men at hun kan klandres for ikke å ha klart å stanse det, sier Hasle.

Kvinnen har utviklet kompleks PTSD som følge av de seksuelle overgrepene. Hun har fortalt i sin forklaring, som retten har lagt til grunn, at hun frøs til og ikke klarte å stanse voldtektene.

Håper saken ankes

Fornærmedes bistandsadvokat, Christofer Arnø, sier til TV 2 at gutten er svært skuffet over rettens vurdering. Arnø er ellers varsom i sine uttalelser med hensyn i at fornærmede er mindreårig.

– Han mener dette er snudd helt på hodet, og at hans egen forklaring nærmest blir brukt mot han. Han håper saken blir anket, sier Arnø.

– Han erkjente jo at han har utført sovevoldtekter på fostermoren i det tilrettelagte avhøret?

– I den første delen av avhøret så sier han tydelig at han ønsker å beskytte fostermoren mot straffeforfølgning. I den andre delen av avhøret går det opp for han hva som har skjedd, og benekter på det sterkeste at han har utført voldtekt. Han forklarer at hun var våken, og det kommer frem av dommen også, sier Arnø.

Politiet får korreks

Forsvarer Hasle er videre kritisk til hvordan politiet har etterforsket denne saken. Han mener de har hatt tunnelsyn underveis i etterforskningen.

Av dommen fremkommer det at påtalemyndigheten ikke har vist frem et helthetlig bevisbilde.

Påtalemyndigheten har fremlagt et utvalg på omkring 50 sider som viser messenger-samtaler mellom fornærmede og tiltalte, sikret fra fornærmedes telefon.

Forsvarer har i sitt dokumentutdrag for retten supplert bevisbildet og fremlagt nesten 250 sider med elektronisk kommunikasjon som tiltalte har hatt med fornærmede, sine barn samt tidligere ektefelle.

– Under aktors dokumentfremleggelse ble det avdekket en grov feil i underteksten til bilde. Det ble avklart at bildet viser tiltalte og hennes egen sønn, og ikke fornærmede. Teksten til bildet er påført av etterforsker og lyder: «Viser siktede og fornærmede. Kun siktede og fornærmede har slike bilder. Ingen av de andre barna har slike bilder med siktede, står det i dommen.»

Videre står det at påtalemyndigheten etter rettens syn har et feil utgangspunkt i sin etterforskning av tiltaltes rolle.

Hasle mener etterforskningen er stikk i strid med straffeprosessloven §226, som sier at etterforskningen skal finne bevis som taler for og i mot den siktede.

– Det er en fare for rettssikkerheten når den type arbeid blir utført. Det er ikke lagt opp til at en forsvarer må gjøre denne type politiarbeid, sier Hasle.

Har etterforsket for og imot

Aktor i saken skriver følgende i en SMS til TV 2:

– All den tid dommen ikke er rettskraftig, finner ikke påtalemyndigheten det riktig å kommentere dommen. Det er statsadvokatene som har ankekompetansen i denne saken og således avgjør spørsmålet om det skal fremmes anke.

– Hva tenker du om kritikken fra Hasle?

– I alle straffesaker etterforsker politi og påtalemyndighet flere mulige hypoteser, samt etterforsker både det som taler for og imot siktedes skyld. Etter påtalemyndighetenes syn har det også blitt gjort i denne saken, skriver aktor videre.

Relatert