BLIR SITTENDE: I september har Viggo Kristiansen (41) soner 21 år i Ila fengsel.
BLIR SITTENDE: I september har Viggo Kristiansen (41) soner 21 år i Ila fengsel. Foto: Eivind Pedersen

Retten løslater ikke Viggo Kristiansen – varsler anke

Lagmannsretten har med dissens bestemt at Baneheia-dømte Viggo Kristiansen (41) blir sittende i fengsel i påvente av hva som skjer med den gjenåpnede straffesaken.

Det får TV 2 opplyst etter at VG først omtalte avgjørelsen.

Ifølge forsvarer Arvid Sjødin har retten delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet mener at det er en sikkerhetsrisiko ved å løslate ham.

Sjødin varsler at de vil anke avgjørelse til Høyesterett.

Nye aktører

Det har gått to måneder siden Kristiansens straffesak ble gjenåpnet.

Få dager etter at kommisjonens avgjørelse ble kjent, valgte Kristiansen å begjære seg prøveløslatt – noe han ikke tidligere har ønsket.

Siden har saken blitt overført fra Agder statsadvokatembeter til Oslo, og fra Agder lagmannsrett til Borgarting.

De to statsadvokatene som har overtatt saken, Andreas Schei og Johan Øverberg, vil bruke hele våren på å sette seg inn i den.

De skal foreslå for Riksadvokaten om påtalemyndigheten nå skal be om frifinnelse for Kristiansen eller om de vil gjennomføre en full ny ankesak og forsøke å få ham dømt.

Samtidig har de, uten inngående kjennskap til saken, måttet ta stilling til Kristiansens begjæring om løslatelse – som de altså har motsatt seg.

To hovedargumenter

Da påtalemyndigheten sa nei til å løslate Kristiansen, skrev 41-åringens forsvarere et svar der de begrunnet sitt syn overfor Borgarting lagmannsrett.

Der pekte de primært på to årsaker til at Kristiansen bør løslates umiddelbart.

  1. Hovedregelen er, ifølge forsvarerne, at en domfelt skal løslates når straffesaken gjenåpnes.
  2. Kristiansen har åpenbare motiver for ikke å begå kriminalitet dersom han løslates nå. Ifølge forsvarerne vil han være i «et samfunnsmessig glasshus», særlig i perioden frem til påtalemyndigheten har avgjort hva som skjer med saken hans.

Påtalemyndigheten, på sin side, pekte blant annet på Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker var delt i et flertall på tre personer og et mindretall på to personer da de gjenåpnet saken.

Relatert