Rasismeanklagene mot Strømsgodsets avgåtte trener Henrik Pedersen er nå anmeldt til NFF.
Rasismeanklagene mot Strømsgodsets avgåtte trener Henrik Pedersen er nå anmeldt til NFF. Foto: Fredrik Varfjell

Strømsgodset sender rasismesaken til NFF – Henrik Pedersen nekter skyld

Strømsgodset har besluttet å anmelde klubbens tidligere trener Henrik Pedersen til Norges Fotballforbund etter rasismeanklager.

Dette kommer frem i en pressemelding fra Pedersens advokat og en melding fra Strømsgodset.

Dette sier klubben:

De undersøkelsene advokatfirma Kleven & Kristensen har gjort på vegne av Strømsgodset Toppfotball v/styret gir etter styrets mening grunnlag for å konkludere med at klubbens tidligere trener har brukt uakseptable ord og uttrykk som er i strid med klubbens og idrettens nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.

Ettersom tidligere trener har avsluttet sitt ansettelsesforhold hos Strømsgodset Toppfotball anser ikke styret det for aktuelt å forfølge saken arbeidsrettslig. Styret har etter dette fattet følgende vedtak:

  • Strømsgodset Toppfotball anmelder saken vedrørende tidligere trener til NFF.
  • Strømsgodset Toppfotball iverksetter tiltak for å unngå en kultur i klubbmiljøet der det utvikles sjargong og holdninger som er uforenlige med fotballens og idrettens verdigrunnlag.

Strømsgodsets ferske styreleder, Elisabeth Lohk, svarer slik på om de mener mener at Henrik Pedersen ikke har uttrykt seg rasistisk, ettersom ordet rasisme ikke forekommer i konklusjonen:

– Vi har avdekket at ord og uttrykk vi ikke aksepterer er blitt brukt. Det er det vi har kommet fram til i første omgang, og så har vi sendt saken til NFF for videre vurdering ettersom det er de som har mulighet til å sanksjonere, sier Lohk.

– Men dere mener ikke at ordene fra Pedersen har vært rasistiske?

– Det er blitt vurdert, og vi aksepterer ikke måten det er blitt snakket på, men vi har ikke kommet fram til at ordbruken er rasistisk, svarer styrelederen.

– Hva med de sju andre varslene fra spillere til NISO, inngår de i denne konklusjonen?

– De (Kleven & Kristensen) har undersøkt alle forhold her, også med tanke på de sakene, men jeg har egentlig ikke noen kommentarer til den biten der, sier Lohk, om ikke ønsker å kommentere om de sju spillerne er blitt intervjuet i denne runden.

Slik svarer Henrik Pedersen via sin advokat:

Henrik Pedersen har i dag mottatt Strømsgodset-styrets beslutning om å sende den såkalte «varsler-saken» over til Norges Fotballforbund. I den anledning uttaler Henrik Pedersens advokat, Erik Flågan, følgende:

– Vi tar styrets konklusjon til etterretning, men er uenige i styrets vurdering av at det foreligger grunnlag for å treffe en slik konklusjon. Vi vet lite om hva granskerne har gjort, hvem de har snakket med, hvorvidt de har fulgt opp våre henstillinger, og hvorfor de tilsynelatende ikke har satt uttalelser fra Henrik Pedersen inn i en riktig kontekst.

– Henrik Pedersen har ettertrykkelig gitt uttrykk for sin nulltoleranse for enhver form for fordommer eller diskriminering av hudfarge, etnisitet, kjønn, legning eller religiøs overbevisning. Men han anerkjenner at enkelte ord og utrykk han har brukt kan ha blitt oppfattet på en annen måte enn han har ment.

– Vi har ikke fått lese granskernes opprinnelige mandat fra klubben, og har heller ikke fått innsyn i selve granskingsrapporten. Men vi må forutsette at vi har fått informasjon om, og rett til kontradiksjon på, alle granskernes «funn».

– Hvis slik kontradiksjon er gitt, er bevisbildet i denne saken etter mitt syn ikke blitt vesentlig endret etter at det samme styret 5. april - etter sin egen gjennomgang av påstandene og samtaler med involverte - konkluderte med at Henrik Pedersen ikke hadde utvist rasistiske holdninger mot ansatte i klubben.

– Ut ifra det bevisbildet vi er presentert, kan vi heller ikke nå se at det er grunnlag for å trekke denne konklusjonen og utveien som klubben nå velger. Ut over at granskerne har snakket med Henrik Pedersen to ganger vet vi som sagt ikke hvem de har snakket med. Vi opplever endringer og tilpasninger i forklaringer gjennom prosessen, men hva som er bakgrunnen for det har vi ikke fått innsyn i.

– Etter mitt syn er uttalelser fra Henrik Pedersen blitt løsrevet fra realiteten, og ikke satt inn i sin riktige kontekst. Formuleringer som er uttrykt respektfullt og i forståelse for andres kultur, kan i løsrevet forstand oppfattes av andre som diskriminerende. Slike utsagn vil like fullt ikke være diskriminerende når de gjengis i sin rette sammenheng og relasjon.

– Utsagn som kan misforstås eller tillegges verste mening i denne saken, fremstår å være rettet mot Henrik Pedersen, for å underbygge et inntrykk og en konklusjon om bruk ord og uttrykk som påstås i strid med klubbens og idrettens nulltoleranse - en konklusjon som nærmest var gitt på forhånd når prosessen og medietrykket har blitt som det har blitt.

– Ikke tatt ut av sin kontekst

Eirik Monsen, som representerer varsleren i rasismesaken i Strømsgodset, sier pressemeldingen er tydelig.

– Ønsket til min klient har vært at han blir trodd på sin versjon og i varslene som er lagt fram. Og det kommer greit fram i første avsnitt, sier Monsen.

– Ordet "rasisme" er ikke nevnt i pressemeldingen. Hva tenker du om det?

– Jeg tror nok bakgrunnen for det er at de trår litt varsomt, fordi dette skal behandles for domsutvalget i NFF. De våger ikke bruke ordet, for det er ikke opp til dem å definere om dette er rasisme. Min klient vil mene at det er det, svarer advokaten.

– Hvor viktig er det for din klient at NFF kommer fram til samme konklusjon som klubben?

– Det viktigste for min klient er nok det som har skjedd til nå, at han er blitt trodd. Konsekvensene dette får for Pedersen har ikke vært vært hans fokus, selv om det ligger i sakens natur at man forventer en reaksjon når man varsler, sier Monsen.

– Er de sju rasismevarslene fra Godset-spillerne, som kommer i tillegg til varselet fra din klient, inkludert i denne konklusjonen fra klubben?

– Det er et godt spørsmål som du må stille klubben. Sånn som jeg leser pressemeldingen er de ikke det, svarer advokaten.

På spørsmål om hvordan han reagerer på at Henrik Pedersens advokat mener trenerens kommentarer er tatt ut av kontekst, svarer Monsen slik:

– Uten å ha kjennskap til detaljene i prosessen som har vært, så har jeg inntrykk av at det er blitt gjort en god og grundig jobb etter at Kleven & Kristensen ble engasjert av klubben. Mitt inntrykk er ikke at ting er blitt tatt ut av kontekst.

Relatert