pfu tv2hd
pfu tv2hd

TV 2 hjelper deg felt i PFU

Les avgjørelsen her.

Sak nr. 192/12

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder TV 2 hjelper degs test av fem bilverksteder som ble omtalt både i tvprogrammet og i en nettartikkel. Klager er Snap Drive, et av verkstedene som ble testet. Det klages via advokat. Slik klager ser det, har TV 2 gitt et uriktig bilde av verkstedet og fremstilt det som at Snap Drive anbefaler en rekke unødvendige og dyre reparasjoner på bruktbiler. Klager reagerer spesielt på opplysningen om at Snap Drive mener alle feil som ble funnet på den innleverte bruktbilen, var prekære. Klager opplyser at verkstedet aldri ble spurt om dette, og at det heller aldri har uttrykt at alt er like viktig. Slik klager ser det, har TV 2 også utelatt relevante kommentarer – blant annet at Snap Drive oppfattet at kunden (TV 2s reporter) vurderte å kjøpe bilen, og at kunden ble frarådet det. Klager mener dermed at TV 2 ikke har innfridd kravet til samtidig imøtegåelse. For øvrig anfører klager at TV 2 også har spisset presentasjonen for å henge ut Snap Drive, men uten saklig grunn.

TV 2 forklarer at verkstedene som ble testet fikk likelydende oppdrag og ble vurdert ut fra de samme kriteriene. Oppdraget var å finne feil og mangler på bilen, og gi en oversikt over hva det vil koste å utbedre feilene. I tillegg ble verkstedene ved henting av bilen spurt hva som var mest prekært. TV 2 vedgår imidlertid at redaksjonen ved ny gjennomgang av saken, ser at begrepet «prekært» ikke ble brukt i samtalen med Snap Drive. TV 2 mener likevel at dette ikke endrer sakens realitet i særlig grad, da reporteren skal ha fått tilbakemelding om at alt på listen egentlig var viktig. Hva gjelder retten til samtidig imøtegåelse, bemerker TV 2 at klager i en tilbakemelding per e-post uttrykte at verkstedet i utgangspunktet ikke ville gi kommentarer. I lys av dette mener TV 2 at uttalelsene som er gjengitt, er tilstrekkelige.

Pressens Faglige Utvalg noterer seg at Snap Drive verken kom best eller dårligst ut i TV 2s test av bilverksteder, men at verkstedet omtales i negative ordelag. Utvalget merker seg at hovedkritikken går ut på at verkstedet har gitt en for omfattende liste over feil og utbedringer, ikke bare i denne testen, men også tidligere. Ettersom TV 2 i tv-innslaget kun gjengir tilbudet til verkstedet som kommer best ut i testen (drøyt 10 000 kroner for de mest prekære reparasjonene) og tilbudet klager har oppgitt (som er prisen på totalreparasjoner), fremstår klagers tilbud også som unødig dyrt. Utvalget er derfor enig med klager i at TV 2 skaper et inntrykk av at Snap Drive anbefaler dyre og unødvendige reparasjoner.

Når det gjelder klagers anførsel om overtramp knyttet til den samtidige imøtegåelsesretten, vil utvalget minne om at det kun er sterke beskyldninger av faktisk art som utløser denne retten. Kritikk i form av meningsangrep gir den angrepne tilsvarsrett (jf. Vær Varsomplakatens punkt 4.15). Etter utvalgets mening er det vurderingene og synspunktene til TV 2s ekspert klager utsettes for, ikke sterke beskyldninger. Slik utvalget ser det, må den som blir utsatt for en forbrukertest, tåle at de(n) som gjennomfører testen har andre synspunkter og vurderer faktiske forhold på en annen måte enn den som er testet. At TV 2s ekspert mener Snap Drive har en for omfattende liste, er derfor noe klager må finne seg i, selv om kritikken oppleves som urimelig.

Det utvalget derimot mener klager har grunn til å reagere på i det påklagede tilfellet, er dersom vurderingene av de ulike verkstedene ikke er basert på samme forutsetninger, og dette ikke fremgår i presentasjonen av testen, slik at fremstillingen blir uriktig. I denne sammenheng konstaterer utvalget at TV 2 vedgår at reporteren aldri spurte klager hva som var mest prekært å reparere, men at tv-kanalen likevel formidler at Snap Drive mente «reparasjoner for 21 000 var prekært». Utvalget merker seg også klagers anførsler om at Snap Drive heller aldri skal ha uttalt at alt på listen er like viktig, og at verkstedet i virkeligheten oppfattet kunden (TV 2s reporter) slik at han vurderte å kjøpe bilen, og at verkstedet ga sin tilbakemelding på dette grunnlag. Utvalget noterer seg at det i tv-innslaget ikke blir sagt noe om at kunden skal ha opplyst verkstedene om at han vurderte å kjøpe bilen. Dette fremgår imidlertid av nettartikkelen, som for øvrig også er noe mer nyansert enn tv-innslaget, selv om det også på nett hevdes at Snap Drive mente alle reparasjoner på listen var viktig. I nettartikkelen er imidlertid også klagers anbefaling om ikke å kjøpe bilen, tatt med, noe som bidrar til at inntrykket av Snap Drive fremstår som mer balansert.

Slik utvalget ser det, har TV 2 altså ikke sannsynliggjort at spørsmålet om hva som var mest prekært eller viktig ble stilt Snap Drive, verken direkte eller indirekte. Når TV 2 i tv-innslaget likevel fremhever mangelen på prioriteringer som et sentralt moment i testen, mener utvalget at TV 2 ikke har opptrådt presseetisk akseptabelt. Utvalget viser til Vær Varsomplakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «[K]ontroller at opplysninger som gis er korrekte.»

På dette punkt har TV 2 brutt god presseskikk.

Oslo, 25. september 2012

Hilde Haugsgjerd, Håkon Borud, Line Noer Borrevik, Henrik Syse, Hadi Khosravi Lile, Camilla Serck-Hanssen