Audi_A7_felg (Foto: Marius Christensen)
Audi_A7_felg (Foto: Marius Christensen)

Vegvesenet og operatører avviste erstatningskrav

Slik gikk det med to bilførere som krevde erstatning for bilskader som følge av dårlig vei.

Første treningsapp på norsk ute nå

Tømrerbil skadet av telehiv
Søndag 10. april 2011 kjørte tømrer Morten Egeberg Jonassen på E 18 i østgående løp. Ved Foss, mellom Ørje og Ørje Tollsted, kjørte han over en teleskade i veibanen og skadet kjøretøyet sitt. Den uheldige sendte erstatningskrav på 9947 kroner til entreprenøren NCC Roads AS som innehar kontrakt for drift og vedlikehold for området.

Egeberg Jonassen mente veiskaden skyldtes «særdeles stor nivåforskjell over hele østgående kjørebane».

Ifølge NCC var veiskaden skiltmerket med fartshump, med undertekst teleskade. Klageren mente at merkingen var plassert i for kort avstand til selve skaden, da skiltet var plassert ca. 35–40 meter før skadestedet og umiddelbart etter en høydekurve. Dette medførte at det ikke var avstand nok til tilstrekkelig nedbremsing.

Jeg ble selvsagt skuffet, fordi jeg hadde forventet å få dekket skaden

Saksbehandleren skriver: «I henhold til gjeldende norsk rett vil et eventuelt erstatningskrav måtte begrunnes i utvist uaktsomhet. Statens vegvesen kan bli erstatningsansvarlig for uaktsomhet utvist av egne ansatte (arbeidsgiveransvaret, skadeserstatningsloven § 2-1), men ikke for uaktsomhet som eventuelt er utvist av selvstendig oppdragstaker/entreprenør. Statens vegvesen identifiseres ikke med NCC Roads AS i denne sammenheng.

Vi kan ikke se at Statens vegvesen har gjort noe uaktsomt ved å sette bort drift og vedlikehold til NCC Roads AS. Det er videre NCC Roads AS som etter kontrakten har ansvar for forsvarlig varsling av teleskader på veien. Statens vegvesen oversender derfor kravet til NCC Roads AS og ber om at dere tar stilling til eventuelt ansvar».

– NCC avslo kravet. Jeg ble selvsagt skuffet, fordi jeg hadde forventet å få dekket skaden. Veien forsvant under meg og jeg hadde ikke mulighet til å reagere, sier Morten Egeberg Jonassen til TV 2 Sporty.

LES OGSÅ: Knuste sykkelen i veisprekk, krever at Vegvesenet betaler

Sjåfør fikk felgskade
Den 3. februar 2012 kjørte en mannlig bilist på Langeteigveien i Onsøy. Her fikk bilen felgskade. Bilisten mente at dette skyldtes dårlig vedlikehold av veien. I klagen skriver han at det på nevnte sted ble utført veivedlikehold for 2–3 år siden grunnet telehiv i veibanen. Etter dette vedlikeholdet var telehiven der fremdeles, men i mindre format. Han krever erstattet sine utgifter på kr 313.

Vegvesenet svarer: «Det er tre vilkår som må være oppfylt for å kunne pålegge et erstatningsansvar. Det må foreligge et grunnlag for ansvar, et dokumentert økonomisk tap, samt en adekvat årsakssammenheng mellom den erstatningsbetingende handling/ unnlatelse og tapet.

Statens vegvesens produksjonsvirksomhet opphørte 01.01.03, noe som innebærer at vegvesenet ikke lenger utfører anleggsarbeid, drifts- og vedlikeholdsoppgaver på veg. I dag er det utelukkende private entreprenører som utfører disse oppgavene, men da i henhold til kontrakt med Statens vegvesen. I disse kontraktsforholdene er Statens vegvesen å anse som oppdragsgiver, og de private entreprenørene er oppdragsmottakere.

Vedkommende veinett er satt bort til Mesta Drift AS. I henhold til gjeldende norsk rett vil et eventuelt erstatningskrav måtte begrunnes i utvist uaktsomhet. Statens vegvesen kan bli ansvarlig for uaktsomhet utvist av egne ansatte (arbeidsgiveransvaret, skadeserstatningsloven § 2-1), men ikke for uaktsomhet som eventuelt måtte være utvist av selvstendig oppdragstaker/ entreprenør, som i dette tilfellet er Mesta Drift AS. Statens vegvesen som oppdragsgiver identifiseres ikke med Mesta Drift AS som oppdragstaker i denne sammenheng.

I det aktuelle området er det ikke telehiv, men to overgravinger i forbindelse med utskifting av stikkrenner. Statens vegvesen har ikke fått melding om noen andre hendelser fra dette området.

På bakgrunn av det ovennevnte, kan vi ikke se at vegvesenet har opptrådt uaktsomt i denne saken. Vi kan således ikke se at det er grunnlag for noe erstatningskrav mot Statens vegvesen.

Vi ber om at Mesta Drift AS tar stilling til sitt eventuelle ansvar, og vi ber om å bli orientert om utfallet i saken ved kopi av deres brev til skadelidte».

Klageren fikk avslag fra Mesta med den begrunnelse at de ikke kunne se å ha gjort noe galt, opplyser han til TV 2 Sporty.

På jakt etter treningsutstyr? Sjekk tilbudene i Sportybutikken!