HOLDT SLUTTPROSEDYRE: Aktor Svein Holden under sluttprosedyren onsdag. Anders Behring Breivik i forgrunnen.
HOLDT SLUTTPROSEDYRE: Aktor Svein Holden under sluttprosedyren onsdag. Anders Behring Breivik i forgrunnen.

– Breivik var utilregnelig

Aktor er i tvil om Breivik er tilregnelig eller utilregnelig, og ber derfor retten dømme ham til tvungent psykisk helsevern.

Etter 41 dager med bevisføring, sa aktoratet i straffesaken mot Anders Behring Breivik torsdag at de mener Breivik var utilregnelig da han gjennomførte terroraksjonene mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya den 22. juli i fjor.

Aktor Svein Holden ba i dag Oslo tingrett om at Breivik dømmes til tvungent psykisk helsevern på grunn av psykose. Kommer retten ikke til at Breivik var psykotisk i lovens forstand, ba påtalemyndigheten om at Breivik ble dømt til 21 års forvaring.

Virkelighet ble dekkhistorier

Statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden har vært aktorer i saken mot Breivik. Helt fram til kort tid før prosedyren ble innledet klokken 12, finpusset de på hva de skulle si. Men allerede tirsdag kveld ble de enige om hva de skulle prosedere på.

Engh innledet prosedyren med å rive fra hverandre Breiviks forklaringer om reiser han har foretatt til Liberia, London og Baltikum.

– Virkeligheten ble til dekkhistorier, sa Engh og påpekte ting i Breiviks forklaring som gjør at aktoratet mener dekkhistoriene er tilpasset i ettertid for å stemme med hva som skjedde.

Les også: Slik plukker hun Breiviks forklaring fra hverandre

Ingen skarp grense

Da aktor Svein Holden tok ordet etter en kort pause gjorde han rede for at det var mange punkter han skulle gjennom. Blant annet lovgivningen rundt om noen skal ansees som strafferettslig utilregnelig.

– «Den som på handlingstiden var psykotisk eller bevisstløs straffes ikke», siterte Holden fra straffelovens paragraf 44, før han gikk inn på forarbeidene til loven.

– «Grensen mellom psykoser og andre sjelelige lidelser er ikke skarp», siterte han fra forarbeidene.

Les også: Tenkte at Breivik måtte brenne i helvete

Tvil tiltalte til gode

Holden varslet også at han vil redegjøre for reaksjonsformen aktoratet mener er riktig i denne saken.

– Vi ser på det som helt utenkelig at Anders Behring Breivik skal oppfylle kravene til diagnosene, men falle utenfor straffelovens krav, sa Holden og viste til diagnosemanualen ICD-10.

– Det er bedre at ti skyldige går fri, enn at en uskyldig bli dømt, sa Holden om et berømt sitat vedrørende strafferetten.

– All rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. Spørsmålet er om dette også gjelder tilregnelighet, eller skal det formuleres på en annen måte? spurte Holden retorisk før han viste til tidligere rettsavgjørelser på området.

Viste til gamle dommer

Blant sakene Holden gikk igjennom var en drapssak der de sakkyndige var i tvil om vedkommende var tilregnelig. De anslo det som rundt 10 prosent sannsynlig at den tiltalte var utilregnelig.

– Det var 80–90 prosent sannsynlighet for at vedkommende var tilregnelig, sa Holden. Den tiltalte ble dømt som utilregnelig.

<i>Les også: 35-åring erkjenner drap, men nekter straffskyld </i>

Dommeren ville ha utdyping

Holden viste også til en avgjørelse i Høyesterett i 1979. Da tok rettens administrator, tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen, ordet og ba om at Holden i prosedyren redegjorde for hvilken betydning det hadde at man den gang også hadde sikringsinstituttet.

En sikringsdom kom som regel som et tillegg til en ordinær fengselsstraff, der vedkommende etter straffen ble overført til sikring. I dag kan man ikke dømmes til sikring, men fengsel eller forvaring, eller man kan overføres til tvunget psykisk helsevern.

Hva er verst?

Holden var åpen for at tidligere praksis ikke løser deres spørsmål, siden det er snakk om en tidsubestemt reaksjon – enten tvunget psykisk helsevern eller forvaring.

– Spørsmålet er om beviskravet bør vektes. Er det verre at en psykotisk dømmes til forvaring, enn at en ikke-psykotisk idømmes tvunget psykisk helsevern? spurte Holden.

– Etter vår oppfatning er det verre at en psykotisk dømmes til forvaring enn at en ikke-psykotisk dømmes til tvunget psykisk helsevern, sa Holden.

– Anders Behring Breivik ønsker å bli dømt til forvaring. Kan retten ta hensyn til det? spurte Holden.

– Tvil skal komme tiltalte til gode. Det har blitt hevdet at det kan gjelde tiltaltes ønske. Dette er et blindspor, slo Holden fast.

– Gitt at tiltalte er utilregnelig, er det nærliggende å mene at vedkommende ikke er kompetent til å vurdere dette, fortsatte han.

Vurdert av kompetente personer

Holden tok så for seg hva retten har blitt presentert for de foregående 41 rettsdagene.

– Kan bevisførselen med høy grad utelukke at Breivik var psykotisk 22. juli i fjor? spurte han.

– Argumentene for tilregnelighet er det særlig to kriterier en må ha i bakhodet: Vurderinger foretatt tidsnært, av kompetente personer. Vi vet at fengselshelsetjenesten scorer høyt på begge områder, sa Holden.

– Vi oppfatter fengselshelsetjenesten sin manglende rapportering av psykose, som et meget sterkt tegn på tilregnelighet.

Holden tok ellers for seg andre fagpersoner som har vært i kontakt med Breivik den første tiden etter at Breivik ble pågrepet, som heller ikke fant tegn til psykose hos Breivik.

– Robust vurdering

Holden slo ellers fast at det andre sakkyndigparet, Tørrissen og Aspaas, var kvalifisert til å gjennomføre oppgaven.

– To utvilsomt kompetente fagfolk, slo Holden fast.

– Jeg skal ikke legge skjul på at det er mulig å legge fokus på enkelte svakheter. Ser man de i sammenheng, tegner de et nokså entydig, robust, bilde av Breivik som en tilregnelig gjerningsperson, sa Holden.

Kom tidlig inn

Holden tok så for seg den første erklæringen, fra Synne Sørheim og Torgeir Husby,

– De kommer tidlig inn. De møter Breivik som et uberørt åsted. Det er ingen grunn til å betvile den innhentede informasjonen. Breiviks 200 løgner, tror jeg ikke noe på, sa Holden.

– Det er rettet betydelig kritikk mot den skriftlige erklæringen. Essensen går på at den ikke har vært diskuterende nok, det er jeg helt, helt enig i, sa Holden og viste til blant annet nyordene.

– Øvrige vitner har fortalt oss at det ikke er normalt denne type ordstillinger man forbinder med schizofrene, sa Holden.

Gikk gjennom diagnosen

Aktor Svein Holden gikk så igjennom om Breivik er psykotisk etter strafferetten.

– De sakkyndige fremhever at det er det grandiose som er kjernen i Breiviks vrangforestilling. Og at denne diagnosen ikke avhenger av hans politiske grunnsyn. Det er personen som gis en F20-diagnose, ikke hans høyreekstreme politiske oppfatninger, sa Holden.

Holden gikk så gjennom diagnosen de sakkyndige satte.

– Det dreier seg om den samlede diagnostisering personen Breivik er gikk av Sørheim og Husby.

– Det synes meningsløst at diagnosen er oppfylt, dersom det de sakkyndige selv mener er utenfor kjernen faller innenfor.

Holden gikk så gjennom diagnostiseringen.

– Foreligger det en vrangforestilling av grandios karakter? spurte Holden.

– Husby og Sørheim sier ja. Aspaas og Tørrissen sier nei.

– Breivik har utvilsomt fremstått som grandios i sitt møte med de sakkyndige. Riktignok har flere andre fagfolk hatt kontakt med Breivik i samme tidsperiode, uten å komme til samme konklusjon, sa Holden.

Ulike syn

Holden gikk så gjennom de to erklæringenes ulike syn på hva som skjedde da Breivik flyttet hjem til sin mor i 2006.

– Ut fra venner og mors beskrivelse, synes vi det er vanskelig at vi kun står foran en funksjonsendring som er spillavhengig.

– Aspaas og Tørrissen har vanskelig å vise til hendelser tilbake i tid som gjør at vi ikke står foran en personlighetsendring som inntreffer fra 2006. Det må også vektlegges at DRK støtter de første sakkyndiges vurdering på dette, sa Holden.

– Det er vanskelig kritisere det kliniske skjønnet som ble utøvd av Husby og Sørheim. Men kanskje det som skjedde videre, viser de tok feil. Dette gjelder blant annet nedtoningen fra Breivik, sa Holden.

– Tørrissen har anført at en person med en vrangforestilling ikke hadde gitt slipp, slik som Breivik gjorde.

– For egen regning vil vi i påtalemyndigheten tilføye at vi har opplevd Breiviks respons på spørsmål om kjernen i hans vrangforestilling, har han vært avvisende, for å si det forsiktig. Dette opplever vi som kanskje et argument for at det er en vrangforestilling, sa Holden.

Løgn eller tro

– Slik vi oppfattet Melle holdt de muligheten åpen for at vrangforestillingen kunne karakteriseres som grandios, men hvis alt annet falt kunne det falle inn under paranoid psykose.

Husby og Sørheim har tatt stilling til faktum om Knights Templar, men sier diagnosen står på egne bein. Aspaas og Tørrissen har ikke tatt stilling til om Knights Templar eksisterer i den nedtonede versjonen. Alle synes enige i at om Breiviks nedtonede versjon ikke finnes, foreligger det en realitetsbrist. Hvordan kan man avgjøre om Breivik faktisk tror på dette? spurte Holden.

– For vår del synes vi Breiviks intense forsvar å slå fast at dette er en bevisst løgn fra Breiviks side. Vi mener han tror på dette, sier Holden.

Holden sa at man er innenfor paranoid psykose, hvis diagnosen om paranoid schizofreni faller.

Konklusjonen etter dette, er at det er bevis som klart trekker i retning av at Anders Behring Breivik ikke var psykotisk 22. juli. For vårt vedkommende reiser erklæringen og vitnemålet til Husby og Sørheim en reell tvil til om han var psykotisk.

– Vi er ikke overbevist, men er i tvil. Så vår påstand vil være at han overføres til tvunget psykisk helsevern, sa Holden.

– Dersom tingretten faller ned på at Breivik er tilregnelig, mener vi at vilkårene for forvaring er oppfylt. Når det gjelder lengstetiden, er det ikke tvil om at Breivik skal ha lovens strengeste straff: 21 års forvaring, sa Holden om aktoratets sekundære påstand.

Enige om faktum

Aktorene har delt prosedyren mellom seg. Engh tok tidligere i dag for seg at det må ha skjedd en handling som rammes av loven og at det er en subjektiv skyld hos gjerningsmannen. Temaet nødrett, som Breivik selv påberopte seg i starten av saken, var ikke et tema i aktoratets prosedyre.

Aktor Engh sa i sin del av prosedyren at det var sjelden i straffesaker man var så enige om hva som hadde skjedd rundt selve handlingene, som i denne saken.

– Faktum er ubestridt langt på vei. Vi er enige om faktum med unntak av Knights Templar og tiltaltes tidsramme for planleggingen av terrorhandlingene, sa hun.

Les også: Holden: – Vi har bestemt oss nå