forvaltplan-nordsjøen - Trenger mer kunnskap om miljøet i Nordsjøen

Skagerrak og Nordsjøen er verdens mest undersøkte havområde. Likevel har vi for lite kunnskap til å si hvor alvorlig den samlede miljøbelastningen på havområdet er.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Slik konkluderer de 14 etatene og institusjonene som nylig la fram seks utredninger for havområdet. Utredningene utgjør det faglige grunnlaget for en ny, helhetlig og kunnskapsbasert forvaltningsplan for Skagerrak og Nordsjøen.

– Nordsjøen og Skagerrak har både store miljøverdier og naturressurser og samtidig betydelige miljøutfordringer. Norge har et særskilt ansvar for å ta vare på området. Det er derfor viktig at vi får bedre kunnskap om økosystemet og sårbarheten, sier direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Ellen Hambro.

Utredningene identifiserer totalt 226 områder hvor det trengs mer kunnskap.

– Den største utfordringen for en helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av Nordsjøen og Skagerrak er kunnskapsmangel, heter det i delrapporten om kunnskapsbehov.

«Nordsjøen og Skagerrak skiller seg fra Norskehavet og Barentshavet ved at området i mye større grad er påvirket av menneskelig aktivitet. Dette er ett av de mest trafikkerte områdene i verden. Det tas ut store mengder olje og gass, og det er stor fiskeriaktivitet. I tillegg er området omkranset av tett befolkede og høyt industrialiserte land», heter der i rapporten om miljøkonsekvenser.

Generelt er nivåene av miljøgifter i sjømat fra Nordsjøen likevel lave. Men for noen arter er konsentrasjonen nær eller over øvre grense for hva som tillates i menneskemat. Dioksinnivåer i torskelever (men ikke fileten) og kvikksølvnivået i brosmefilet nevnes spesielt.

– Det er derfor vanskelig å vurdere alvorligheten av den samlede belastningen. Usikkerhet og manglende kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekter av påvirkning, medfører også usikkerhet når det gjelder vurdering av miljøkonsekvenser, heter det i rapporten. (©NTB)