Hvis du skal installere en ny peisovn, må du følge reglene.
Hvis du skal installere en ny peisovn, må du følge reglene.

Dette må du vite hvis du ønsker deg ny peisovn

Les dette før du setter i gang.

Mange av oss har planer om å bytte ut et eldre ildsted med en ny effektiv og flott vedovn. Her er noe av det du bør vite før du setter i gang.

Anlegget skal kontrolleres

Du trenger ikke sende søknad til bygningsmyndighetene dersom du skal sette inn nytt ildsted i eksisterende bolig, men anlegget skal kontrolleres av kvalifisert kontrollør og melding om utført kontroll av ildstedsmontering skal sendes inn til kommunen. Det er ikke lov å ta i bruk slikt nytt ildsted før kontroll er gjennomført. (Loven kan endres fra 01.07.2011, sjekk alltid gjeldende regler).

Du kan utføre monteringen selv, men det anbefales å bruke kvalifisert personell som også kan utføre kontrollen for deg. På den måten kan du ta i bruk ildstedet med en gang det er montert.

Det som skal kontrolleres er at montering er gjort riktig og at nødvendige brannhemmende tiltak er i orden. (Det er Statens byggtekniske etat som utarbeider slike forskrifter og nærmere beskrivelse finner du på www.be.no )

Kontrollen innebærer blant annet sjekk av at montering er gjort etter monteringsanvisning, at nødvendig avstand til brannmur og brennbart materiale og tak er kontrollert, at der finnes underlagsplate og forplate som er i henhold til forskrifter, at gulvet tåler vekten av ildstedet, at lufttilgang er tilstrekkelig, at røykrøret er slik at det passer til skorsteinstypen, at røykrøret det er riktig montert, og selvfølgelig at pipen er egnet for tilkobling av det ildstedet du har valgt.

Alt dette bør du vurdere før du bestemmer deg for hva slags ildsted du vil bytte til, og seriøs forhandler av ildsteder vil kunne hjelpe deg underveis.

Viktig verdipapir

Du må be om bekreftelse på at kontroll av ildstedet er utført fra den som er din kvalifiserte kontrollør. Det er eiers ansvar at det blir meldt fra om nytt ildsted til kommunen (brann/ feievesen), men som oftest foretar kontrolløren/ installatøren denne registreringen. Du bør forsikre deg om at dette blir gjort.

Videre bør du oppbevare dokumentasjonen på at kontrollen er utført da dette faktisk er et viktig verdipapir ved for eksempel salg av eiendommen. Det kan også være et viktig papir som kan fremvises ved tilsyn fra feievesenet.

Hvem regnes som kvalifisert kontrollør?

Det enkleste for deg er å bruke installatør som anbefales fra din varmeforhandler. Disse skal ha de nødvendige kvalifikasjoner. Kvalifisert kontrollør kan altså være feier, murmester, varmeforhandler eller andre med tilstrekkelig kompetanse.

I regelverket står det videre: Det er ikke noe krav om at kontrolløren må ha sentral eller lokal godkjenning. Det er tiltakshaver som er ansvarlig overfor kommunen for at kontrolløren er kvalifisert til å gjennomføre kontrollen og har også ansvaret for at ildstedet er i samsvar med regelverket. Kontrolløren har ikke noe ansvar overfor kommunen. (punkt 5. 1 HO-2/2003 )

Hva slags ildsted kan jeg velge/ har jeg plass til?

Følgende avsnitt er kun veiledende, ta alltid kontakt med kvalifisert kontrollør/forhandler eller andre som kjenner byggforskriftene.

Avstand til ubrennbar vegg, (brannmur eller lignende) skal være minst 100 mm. Den kan være mindre dersom du bruker materialer som er godkjent for det.)

Brannmur skal være minst 100 milimeter tykk. (Det finnes brannmursplater som er typegodkjente og tynnere, snakk med ildstedsforhandler)

Avstand til brennbart materiale er avhengig av at typegodkjenning følges. Kravet var tidligere 300 milimeter, nå finnes det materialer som gjør at dette kan variere.

Videre er det strenge krav til avstander til brennbart materiale rundt røykrør, og røykinnføring til skorstein skal bestemmes av hva slags type skorstein det er snakk om.

Skifte av gulv under eksisterende vedovn

Dersom samme ildsted monteres tilbake i samme røykinnføring er dette unntatt kravet om kvalifisert kontrollør. Det vil si at dersom du skal skifte parkett og må flytte ovnen din for å få gjort dette, så kan du gjøre det selv. Det forutsettes da at alt var forskriftsmessig før du flyttet ovnen bort. På fag/ lovspråket kalles dette ”reinstallasjon av ildsted”.

Installasjon av ildsted i nybygg

Dersom dette skal gjøres i forbindelse med nybygging inngår det som en del av byggesøknaden. Her kan ikke fyringsanlegget tas i bruk før det foreligger en ferdigattest.

Fyr med vett

Det viktigste når du har fått deg et nytt ildsted og skal kose deg med varmen er uansett at du bruker hodet når du fyrer. Vær forsiktig når du åpner døren og legger i nytt brensel, og vær påpasselig når du tar ut aske. Det er i disse handlingene at risikoen for branntilløp i forbindelse med fyring er størst. Det er tross alt åpne flammer eller glør du har med å gjøre. Pass på at asken du tar ut havner i ikke-brennbar beholder og at denne ikke plasseres på sted der eventuell varmeutvikling kan føre til brannfare.

Her kan du lese mer om ildsteder og brannvett:

www.feiermester.org

www.brannmannvesenet.no

www.brannvernforeningen.no

Statens byggtekniske etat, se byggeregler: www.be.no

Og temaveiledning fyringsanlegg HO-2/2003

Les mer om «Tid for hjem» her!