Stortinget (Foto: Scanpix: Lien, Kyrre, © PEK)
Stortinget (Foto: Scanpix: Lien, Kyrre, © PEK)

Tusen takk til Stortinget!

Nå kan det endelig bli lov å bygge om biler og motorsykler i Norge - les mer:

Fra hele Broom-redaksjonen: Tusen takk til Stortinget, tusen takk til Ingebjørg Godeksen i Fremskrittspartiet, tusen takk til Hallgeir H. Langeland fra Sosialistisk Venstreparti, tusen takk til Dagrun Eriksen fra Kristelig Folkeparti, og alle andre representanter og partier som har stemt for dette forslaget, og ikke minst, TUSEN TUSEN TAKK til medlemsorganisasjonene Norges Motorcykkel Union og AMCAR!

Likt som i Sverige

Vår store takknemlighet skyldes at saken om at Norge endelig kan få et regelverk for ombygde kjøretøy på lik linje med det de har i Sverige - et regelverk som driver motorhobbyen fram på en både inspirerende og sikker måte - har vært oppe i Stortinget. Der ble det bifalt, med 53 mot 48 stemmer, at Stortinget anmoder Regjeringen om å sette ned et forslag til et nytt regelverk for ombygde kjøretøy i forbindelse med framleggingen av statsbudsjettet for 2011.

Del med Facebook-vennene dine

Støtt ved å bli medlem!

Det er med andre ord ikke helt bestemt at Norge skal få et slikt regelverk, men det er et meget viktig steg i riktig retning!

Vil dere støtte opp ved å bli medlem i disse organisasjonene gjør dere det her:

Norsk Motorcykkel Union

AMCAR

Stortingsreferatet i sin helhet!

For første gang i historien publiserer vi i Broom et stortingsreferat i sin helhet. Og for en som lever og ånder for bil- og motorsykkelinteresse, så er dette rørende lesning. At denne meningsutvekslingen om noe vi brenner så sterkt for i det hele tatt har funnet sted på Stortinget (!) er helt utrolig!

Dette er stor underholdning: Slik utnyttet vi avgiftsreglene

Referatet følger her:

Sak nr. 11 [19:25:46]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik og Kenneth Svendsen om godkjenningsordning for ombygde og amatørbygde kjøretøy

Talere Ingebjørg Godskesen (FrP) [19:27:09]Hovedinnlegg

Hallgeir H. Langeland (SV) [19:30:41]Hovedinnlegg

Dagrun Eriksen (KrF) [19:33:50]Hovedinnlegg

Votering i sak nr. 11 Se opptak fra møtet

Se video fra behandling av sakenTilhører sak

Representantforslag om godkjenningsordning for ombygde og amatørbygde kjøretøy Gå til sakerAlt om

Vegtrafikk Gå til alle temaerPresidenten: Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter, og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til statsråden.

Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil 5 replikker med svar etter innlegget fra statsråden innenfor den fordelte taletid.

Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

LES OGSÅ: Her er jenta som elsker vogntoget sitt

– Det anses vedtatt.

Ingebjørg Godskesen (FrP) [19:27:09] (ordfører for saken): Med dagens flertallsregjering opplever vi at de sakene som den rød-grønne regjeringen legger fram, stort sett blir vedtatt uten endringer i Stortinget. Av og til dukker det imidlertid opp saker der Stortinget, og til og med opposisjonen, har fått regjeringen til å endre kurs. Dette er, slik jeg opplever det, en slik sak. En samstemt komité er nemlig enig om at det er viktig å ha et regelverk som gjør det mulig å ha bil og motorsykkel som hobby i Norge. Dette har regjeringen delvis tatt konsekvensene av ved at den nå skal utrede noe som man tidligere var imot. Utredning og nedsettelse av komiteer er noe vi har hørt mye om i dag.

Det er ingen tvil om at streng norsk praksis og regelverk knyttet til godkjenning og registrering av ombygde og amatørbygde kjøretøy skaper problemer for mange bilentusiaster i Norge, fordi det er svært vanskelig å få skilter på slike biler, selv om man objektivt sett oppfyller alle krav. På et skriftlig spørsmål om godkjenning av amatørbygde kjøretøy svarte samferdselsministeren vinteren 2010:

«Med tanke på at en egen ordning for godkjenning av amatørbygde biler vil rette seg mot et svært begrenset antall brukere, vil jeg per i dag ikke prioritere en nærmere utredning av dette».

Samferdselsministeren og regjeringen ønsket altså ingen godkjenningsordning.

LES OGSÅ: Han har kjørt en million kilometer med samme kløtsj

Etter at statsråden hadde kommet med dette svaret, fremmet forslagsstillerne 17. mars 2010 representantforslaget om å få på plass en godkjenningsordning. Det førte til at regjeringen og samferdselsministeren snudde 180 grader, og sendte 16. april ut en pressemelding med tittelen «Godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy»; spørsmålet skulle utredes nærmere i samarbeid med bl.a. Norsk Motorcykkel Union og AMCAR Norge. Dette er en prisverdig helomvending.

Forskjellen mellom posisjonspartiene og opposisjonspartiene i denne saken er at Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti har konkludert med at Norge bør få en godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy, og vi har derfor et felles forslag til vedtak i innstillingen om å få framlagt et utkast til slik ordning i forbindelse med statsbudsjettet for 2011. Det skal nemlig være mulig å ha bil og motorsykkel som hobby i dette landet.

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil derimot bare utrede problemstillingen. Dessverre ville ikke de rød-grønne være med på en merknad om samarbeid med Norsk Motorcykkel Union og AMCAR Norge om saken, til tross for at statsråd Kleppa ønsket det i brev til komiteen. Men jeg vil ikke spekulere i om dette er en reell politisk uenighet mellom samferdselsministeren og de rød-grønne partiene på Stortinget.

Fremskrittspartiet mener at det er på høy tid at Norge får en godkjenningsordning. Sverige har siden 1983 hatt en slik ordning for amatørbygde og ombygde kjøretøy. Storbritannia har også spesielle regler for biler som det produseres under 100 av i året. Det gjør det lettere for folk med denne typen hobby, og regelverket gjør at disse bilene ikke blir mindre sikre enn rene fabrikkproduserte biler.

Jeg vil herved anbefale komiteens innstilling, som altså er en flertallsinnstilling, og som Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti står bak.

Hallgeir H. Langeland (SV) [19:30:41]: Eg tek opp mindretalets forslag.

Viss eg skal vera ærleg, med utgangspunkt i det saksordføraren no sa, noko som er positivt i saka, trur eg dette kanskje er ei av dei sakene Stortinget kan spara tid på ved at statsråden kan kutta ut sitt innlegg. Det er i alle fall eit råd ho får frå meg. Ho treng ikkje komma opp og snakka om denne saka, for no er saka på ein måte løyst inntil vidare. Det som eg trur Stortinget forventar no, er at arbeidsgruppa som blir nedsett, ikkje brukar år og dag, men at ein får ei rask tilbakemelding i denne saka.

Her på Stortinget har alle partia i valkampar og slikt, i alle fall når ein har møtt motorsyklistar, vore eintydige på at ein skal ha eit regelverk for dette, og at det skal vera mogleg å drive med den innovative tingen det er å byggja motorsyklar.

Sjølv har eg mange gonger vore på slike arrangement – eg har vore med på å opna slike arrangement – med dei entusiastane som bl.a. utviklar nye, amatørbygde MC-modellar. For dei som ikkje veit kva dette er, og er litt gamle, kan eg berre nemna filmen «Easy Rider», der dette dukka opp for fullt. Det var vel derfrå smitten breidde seg for å gjera meir av dette.

Me raud-grøne på Stortinget har etterlyst dette i mange år frå vår eiga regjering. Me har ikkje fått noko svar, sannsynlegvis fordi byråkratiet ikkje har vilja dette, og så har saka vore for lita til at statsrådar og sånt har slått i bordet og sagt at no må me få til dette, men eg konstaterer at etter at statsråd Meltveit Kleppa kom inn i kontora og blei ferdig med togkaoset, som jo sikkert tok litt tid, blei denne saka løyst ved at me no får ei arbeidsgruppe, som eg trur fører til at me får ei ordning i Noreg etter svensk eller britisk modell.

I denne saka, som i saka om wirerekkverkforbodet, som blei vedteken under den førre regjeringa, har me samarbeidd tett med Norsk Motorcykkel Union, som samarbeider konstruktivt om alle saker knytte opp mot både trafikksikring, amatørbygde syklar og andre viktige saker for MC. For meg som no er avgått president i Løvebakken MC-klubb, er det bra at statsråd Meltveit Kleppa no får på plass ei arbeidsgruppe som kan sørgje for at me no får ei godkjenningsordning for amatørbygde syklar og bilar.

LES OGSÅ: De må skrape bort en kilometer med nylagt asfalt

Presidenten: Representanten Hallgeir H. Langeland har tatt opp det forslaget han refererte til.

Dagrun Eriksen (KrF) [19:33:50]: Jeg så at statsråden da hun så jeg skulle ta ordet, var redd for at jeg skulle klare å snike sovevogner til Sørlandet inn i denne saken, men det har jeg ikke tenkt å gjøre. Jeg skal konsentrere meg om den saken som vi snakker om nå.

I 2007 kom det på plass et nytt regelverk som skapte entusiasme i motorsykkelmiljøet. Vegdirektoratet, Norsk Motorcykkel Union og Norsk forening for spesielle ombygde kjøretøy ble enige om å lage enklere regler for ombygde kjøretøy. Seieren er vår, sto det på nettsiden den gang, og man var glad for å bli sett og hørt.

MC-miljøet blir i det offentlige ofte ensidig framstilt som et negativt miljø. Jeg vet ikke om presidenten har hatt æren av å være til stede på et treff hvor de ombygde syklene står utstilt; her snakker vi om kunstverk. Vi snakker om utrolig mye glød, energi, kunnskap og utrolig mange timer med bygging. Problemet er at godkjenningskravet gjør at det for mange nesten blir umulig å få disse godkjent, så syklene blir kjørt på hengere til disse treffene, stilt ut, og deretter kjørt på hengere tilbake igjen. Det er litt synd, når man har brukt så mange timer og så mye energi på å bygge disse syklene. Da burde man få til en ordning som gjør at dette blir bra. Derfor er jeg glad for at statsråden og regjeringen nå har gått inn for å sette ned et utvalg som skal se på og få til løsninger for dem som driver med sykler og biler.

Vi trenger et godkjenningsregime med et dokumentasjonskrav som det er mulig å oppfylle, og som gjør at dette ikke blir en veldig dyr affære, slik som det er i dag for veldig mange. Derfor er jeg glad for at vi nå kan ta det første skrittet på veien til å glede disse entusiastene enda mer, og kanskje får vi enda en jubelscene med langhårete motorsyklister som sier at seieren er vår, når vi får på plass dette regelverket.

Presidenten: Presidenten har ikke hatt den æren, men betviler ikke entusiasmen – ikke minst ut fra entusiasmen til representanten Eriksen.

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 11.

(Votering, se side 3964) Votering i sak nr. 11

Presidenten: Under debatten har Hallgeir H. Langeland satt frem et forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Dokument 8:94 S (2009–2010) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik og Kenneth Svendsen om godkjenningsordning for ombygde og amatørbygde kjøretøy – vedlegges protokollen.»

Det voteres alternativt mellom dette forslaget og komiteens innstilling.

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2011 legge frem forslag til ordning for registrering av ombygde og amatørbygde kjøretøy, både MC og bil, etter modell av tilsvarende ordning i Sverige.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ble forslaget bifalt med 53 mot 48 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 21.45.18)

Apropos avgifter: Sjekk hvor lite amerikanerne betaler for helt ny Passat:

Hva mener du? Si din mening i kommentarfeltet under: