IKKE GOD KRIMINNSATS: Riksrevisjonen avslører store mangler i politiets innsats mot organisert kriminalitet i ny rapport. Her er riksrevisor Jørgen Kosmo. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)
IKKE GOD KRIMINNSATS: Riksrevisjonen avslører store mangler i politiets innsats mot organisert kriminalitet i ny rapport. Her er riksrevisor Jørgen Kosmo. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)

Slakter politiets innsats mot organisert kriminalitet

Utdatert teknologi og manglende strategi preger politiets arbeid, viser rapport fra Riksrevisjonen.

Tirsdag la Riksrevisjonen frem sin rapport om politiets innsats mot organisert kriminalitet. Rapporten avslører store svakheter i politiets og påtalemyndighetens innsats.

– Flere tiltak er gjennomført for å bedre politiets innsats og politiet har fått økte budsjetter. Likevel er det fortsatt et betydelig potensial for en økt innsats mot organisert kriminalitet, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Les hele rapporten her (PDF-fil)

– Bekymringsfullt

Undersøkelsen viser blant annet at samarbeidet mellom politidistriktene er mangelfullt, og at det er vanskelig å få politidistrikter til å ta ansvar for etterforskning som går på tvers av politidistriktsgrenser.

Flere sentrale aktører etterlyser også et sterkere etterretnings- og analysearbeid på nasjonalt og regionalt nivå.

– Det er bekymringsfullt at nesten samtlige politidistrikter så klart uttaler at samarbeidet om distriktsovergripende kriminalitet ikke er tilfredsstillende, sier Kosmo.

Manglende strategi

Innsatsen mot organisert kriminalitet er et kriminalpolitisk satsingsområde, og Stortinget har ved flere anledninger uttalt at dette skal prioriteres.

Funnene i Riksrevisjonens undersøkelse viser imidlertid at politiet i lang tid har manglet en strategi for hvordan den organiserte kriminaliteten skal bekjempes. Dette har gjort det vanskelig for politiet å prioritere disse oppgavene.

Det har blitt utarbeidet handlingsplaner som omhandler organisert kriminalitet, men disse har hatt liten påvirkning på politiets prioriteringer.

Ubrukte metoder

Politimetoder som spaning, hemmelig ransaking og kommunikasjonskontroll regnes som viktige i arbeidet mot organisert kriminalitet.

Oslo politidistrikt skal bistå Kripos og politidistriktene med spaningsressurser og gjennomføring av slik oppdrag. Rapporten viser at antallet anmodninger om slik bistand har økt i perioden 2003–2008. Likevel er andelen gjennomførte oppdrag redusert fra 66 prosent til 47 prosent i samme periode.

Undersøkelsen viser også at andelen «undercover»-oppdrag der Oslo politidistrikt skal bistå andre politidistrikter er redusert.

Utdatert teknologi

IKT er viktig som verktøy for en effektiv kriminalitetsbekjempelse. Men flere av IKT-systemene i justissektoren er basert på gammel teknologi og utdaterte løsninger.

De samme opplysningene registreres manuelt i forskjellige registre, og politidistriktene mangler tilgang til andre politidistrikts registre. Dette er til stort hinder i politiets arbeid mot organisert kriminalitet.

– Departementets oppfølging på dette området må forsterkes i vesentlig grad, sier Kosmo.