PFU_kort copy
PFU_kort copy

TV 2 felt i PFU

Stabæk Support fikk medhold i klage mot TV 2.

Pressens faglige utvalg uttaler:

PFU_200_border
PFU_200_border

«Klagen har sin bakgrunn i en direktesendt fotballkamp på TV 2 mellom Stabæk og Rosenborg, hvor kampen ble stoppet fordi tilskuere tilhørende Stabæk supporterklubb kastet gjenstander på Rosenborgs keeper. Bilder av det som skjedde ble publisert og kommentert direkte. Hendelsen ble deretter debattert og omtalt i flere sendinger i etterkant av kampen, hvor en av tilskuerne ble identifisert.

Klager er Stabæk Support, fotballklubben Stabæks supporterklubb, med samtykke fra den omtalte supporteren. Klagen gjelder TV 2s totale dekning av hendelsen. De mener at man bør ha like stor rett til beskyttelse hvis man gjør noe klanderverdig på en fotballkamp som i resten av samfunnet. Det vises til at supporteren er mindreårig, og at måten en enkeltperson ble plukket ut som syndebukk, i dette tilfellet er i strid med god presseskikk.

TV 2 avviser klagen, og hevder at de var i sin fulle rett til å vise hendelsen i den hensikt å forebygge at en uheldig tribunekultur blir utbredt i Norge. TV 2 anser derfor at det forelå et berettiget informasjonsbehov i den aktuelle situasjonen. Etter TV 2s oppfatning fremstod den identifiserte supporteren som gammel nok til å ta ansvar for sine egne handlinger.

Pressens Faglige Utvalg vil først påpeke at en fotballarena er å anse som et offentlig sted, hvor det er allment kjent at det kan foregå tv-dekning. Som tilskuer må man derfor være forberedt på å kunne bli eksponert når man befinner seg på arenaen. Denne eksponeringen kan skje hvor man er en del av mengden, men også individualisert gjennom nærbilder. Utvalget er av den oppfatning at TV 2 derfor var i sin fulle rett til å vise en slik hendelse som den påklagede, særlig når den påvirket kampens gang. Utvalget konstaterer at det er enighet mellom klager og innklaget på dette punkt.

Hva angår den etterfølgende omtalen av episoden, vil utvalget minne om Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, som slår fast at man skal være varsom med ”bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold.” Man skal i tillegg vise særlig varsomhet i saker som gjelder unge lovovertredere.

Utvalget legger til grunn at vedkommende det klages med samtykke fra, er under myndighetsalderen. Utvalget viser også til Vær Varsom plakatens punkt 4.8 som slår fast at det er ”god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet.” Hensynene som ligger bak punkt 4.8, må imidlertid kunne sies å tillegges mindre vekt etter hvert som barnet blir eldre.

Utvalgets flertall mener likevel at TV 2 i større grad burde ha vurdert hva en slik identifisering og eksponering i ettertid av kampen ville kunne medføre for gutten. Etter flertallets mening står forseelsen gutten i utgangspunktet gjorde seg skyldig i,

ikke i rimelig forhold til den eksponering og omtale TV 2 utsatte ham for i etterkant av episoden.

Utvalgets flertall mener TV 2 har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. november 2009

John Olav Egeland, Halldis Nergård, Camilla Serck-Hanssen, Eva Sannum

Utvalgets mindretall anser også at TV 2 i de etterfølgende innslag, kommentarer og debatter med fordel i større grad burde vurdert hva det ville medføre for en ung gutt å bli utsatt for en slik eksponering. Slik utvalgets mindretall ser det, er det likevel grunn til å legge vekt på at vedkommende supporter i ett av innslagene selv fikk gi sin versjon av historien, og slik bidro til å balansere den totale dekningen.

Etter en samlet vurdering finner utvalgets mindretall at TV 2 ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. november 2009

Hilde Haugsgjerd, Ingeborg Moræus Hanssen»

Les hele PFU-uttalelsen her