BEKLAGET: Statsminister Erna Solberg (H) beklaget tirsdag SMKs involvering i det omstridte utspillet fra Moldes ordfører. Her sammen statssekretær Peder Weidemann Egseth (H) på reise i Tromsø i 2019. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB
BEKLAGET: Statsminister Erna Solberg (H) beklaget tirsdag SMKs involvering i det omstridte utspillet fra Moldes ordfører. Her sammen statssekretær Peder Weidemann Egseth (H) på reise i Tromsø i 2019. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

– Svært uheldig om SMK kan opptre som et tohodet troll

Flere jurister stusser på regjeringens begrunnelse for å ikke offentliggjøre SMS-utvekslingene mellom Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) og regjeringsapparatet.

TV 2 har bedt om innsyn i kontakten mellom Molde-ordfører Torgeir Dahl og Statsministers kontor, og mellom Dahl og Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med det mye omtalte utspillet i VG på søndag. Der kritiserte ordføreren Oslos koronahåndtering.

Men det ønsker ikke regjeringen å gi. Statsminister Erna Solberg svarte onsdag slik på spørsmålet om hvorfor SMK ikke vil gi ut SMS-ene:

– Vår holdning er at politikerpost, som er post mellom medlemmer i partiet som ikke dreier om saker til behandling i forvaltningen, er en del av en vanlig prosess i et parti som ikke offentliggjøres, sier Solberg til TV 2.

Det samme sies i den skriftlige begrunnelsen TV 2 har mottatt i dag: SMSene er sendt og mottatt av Egseth i rent partipolitisk sammenheng, mao i «annan eigenskap enn som tilsett i organet», (...) og er derfor ikke omfattet av innsynsretten.

– Må ses som forvaltningen

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener dette er et spørsmål om rolleforståelse: Opptrer Egseth i denne sammenheng som partifelle og personlig rådgiver eller i egenskap av å være statssekretær.

Dette er saken

  • Til NRK bekreftet statssekretær Peder W. Egseth mandag kveld at han aktivt bidro til å sette Høyres ordfører i Molde, Torgeir Dahl, i kontakt med VG i forkant av angrepet på Oslos håndtering av koronakrisen søndag.
  • Til avisen uttalte Dahl blant annet: – Det ser ut til at Oslo aldri får kontroll på smitten. Jeg merker meg at det stadig er et høyt smittetrykk i Oslo, som forplanter seg ut i landet, sa han.
  • På en pressekonferanse tirsdag beklaget statsminister Erna Solberg (H) at hennes statssekretær hadde hjulpet Molde-ordfører i forbindelse med det mye omtalte angrepet på det rødgrønne Oslo-byrådets koronahåndtering.
  • Det ble også kjent at Egseth har kontaktet to andre lokalpolitikere i Høyre om samme team: Bård Ludvig Thorheim og Frode Revhaug.

– Utgangspunktet er klart nok: Statssekretærer oppnevnt av Kongen i statsråd, må ses som en del av regjeringsapparatet, og opptrer på vegne av SMK hvis ikke annet er helt klart, mener Bernt.

Slik han ser det opptrådte ikke Egseth i kraft av oppdrag fra eller verv i partiet Høyre, men som en offentlig tilsatt tjenestemann.

STUSSER: Professor Jan Fridthjof Bernt. Foto: Vidar Ruud/NTB
STUSSER: Professor Jan Fridthjof Bernt. Foto: Vidar Ruud/NTB

Etter min mening vil det være svært uheldig om SMK og ledelsen der kan opptre som et tohodet troll, hvor det ene er forvaltningen og det andre er partiet, og etter eget valg gå ut av rollen som offentlig forvaltningsorgan og dermed unndra seg de krav som stilles i lovverket til offentlig innsyn og kontroll, legger han til.

Det avgjørende kriterium etter Offentleglova er altså om inn- og utgående meldinger fra SMK i denne saken «gjeld ansvarsområdet eller verksemda for organet».

– Her var det tale om inn- og utspill som knyttet seg til et saksområde under utredning og vurdering. Man mottok og ga meldinger som klart nok var ment å være momenter i disse vurderingene. At dette var dårlig koordinert med sjefen, statsministeren, fratar ikke dette karakteren av elementer i saksbehandlingen, mener Bernt.

Jusprofessoren mener det er rimelig å anta at ordføreren tok kontakt med Egseth i kraft av at han er statssekretær ikke bare som Høyre-politiker, og at Egseths henvendelse til en annen ordfører klart nok måtte oppfattes som en del av hans virke ved SMK, men understreker at jussen her er komplisert og til dels usikker, med mange gråsoner.

– Men saken viser i alle fall at det er kan være svært uheldig om statssekretærer ved SMK skal kunne opptre rene funksjonærer for partiet, sier Bernt og utdyper:

– Det at statssekretærstillingen er et politisk verv, betyr ikke at partiet Høyre har overtatt et eierskap til SMK som gir dem rett til å bruke dette forvaltningsorganet som en del av sitt partiapparat, uten mulighet for velgerne til å få innsyn i det som foregår der, sier Bernt.

«Ufarlige»

Molde-ordføreren har redegjort for at han har hatt kontakt med statssekretær Peder Egseth ved SMK fire ganger på telefon om saken. En gang i forkant av utspillet.

Han har også vært i kontakt med statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet to ganger i etterkant av utspillet. Ifølge Dahl ringte Korkunc først ham etter å selv ha blitt kontakt av media med forespørsel om å kommentere det omdiskuterte utspillet. De har totalt vært fire SMS-utvekslinger mellom Dahl og de to, ifølge ordføreren.

Heller ikke Dahl vil gi innsyn i SMS-ene, med samme begrunnelse som Solberg. Dette er partipost: Kommunikasjon mellom to partifeller. Han skriver samtidig at de er helt «ufarlige».

– Tvilsom tolkning

Sindre Granly Meldalen, jurist i Norsk Presseforbund stusser på begrunnelsen om at dette er politikerpost.

– Jeg mener det er flere forhold her som tilsier at den tolkningen er tvilsom, sier Meldalen til TV 2.

Juristen viser til at det i lovkommentaren til bestemmelsen heter det blant annet: «Det er på det rene at skriftlig kommunikasjon i utøvelsen av den partipolitiske rollen ikke er å anse som saksdokumenter for forvaltningsorganet, og dermed kan skje uten at det gjelder noe offentlighetsprinsipp.»

– I denne saken har Dahl handlet som ordfører i Molde, ikke som Høyre-medlem. Han har som ordfører engasjert seg i debatten om fordelingen av vaksine, og arbeidet for at hans kommune og region ikke skal komme dårlig ut av de varslede endringene. Egseth og Korkunc har på sin side, slik jeg tolker saken, også agert som statssekretær og ikke Høyre-medlem, sier Meldalen.

Han viser til at Sivilombudsmannen tidligere har uttalt at det skal lite til for at kontakt i saker som dette skal regnes som et saksdokument «Hensynet bak offentlighetsprinsippet i loven tilsier at det ikke skal meget til før en i utgangspunktet personlig henvendelse som inneholder opplysninger eller synspunkter som har tilknytning til en forvaltningssak, blir å anse som et av forvaltningens saksdokumenter som skal journalføres.»

– Jeg er derfor sterkt tvilende til Dahls konklusjon, sier Meldalen.

– Paradoks

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har i sitt første avslag skrevet at SMS-ene mellom Korkunc og Dahl er under nedre grense for hva som kan regnes som et saksdokument, og at de derfor ikke er omfattet av offentlighetsloven.

Presseforbundet stiller spørrende til begrunnelsen til Dahl opp mot begrunnelsen til HOD.

– Det framstår som et paradoks at HOD unntar det på et grunnlag – at innholdet er for trivielt- mens Dahl mener det er «politikerpost». Dahls begrunnelse antyder i mine øyne at det er et reelt innhold i dem utover «rent praktiske opplysninger», og at det derfor kan være over den nedre grensa innholdsmessig, sier Sindre Granly Meldalen, jurist i Norsk Presseforbund til TV 2.

– I en sak med så stor offentlig interesse bør også terskelen være lav for at det regnes som et dokument det er innsynsrett i, legger juristen til.

Etter TV 2 har bedt om ytterligere vurdering om merinnsyn svarer departementet at de avslår innsyn etter offentlighetsloven paragraf 15, og at det er departementets vurdering er at departementenes behov for å kunne ha en intern dialog hvor alle sider av en sak blir belyst og drøftet, må veie tyngre enn offentlighetens behov for innsyn.

– Ikke en del av ordførergjerningen

Dahl og Molde kommune står ved sin vurdering. Dahl mener at også en ordfører må kunne utøve partipolitikk uten at dette skal være arkivpliktig for kommunen. Han viser til at selvsagt må gjøres en vurdering av om dette er en del av arbeidet som ordfører, eller om dette er utøvelse av generell politisk aktivitet, men mener bestemt selv at:

– Denne aktuelle saken var ikke - og er ikke - en del av min ordførergjerning og er verken forankret i konkrete saker i Molde kommune eller har en politisk forankring i kommunestyret, sier Dahl og legger til:

– Det enkleste for meg hadde vært å frigi disse SMS-meldingene, men jeg hadde da åpnet for en ny praksis som vil medføre at regjeringsapparatet ikke kan ha en naturlig dialog med sine partifeller i løpende politiske saker.

Han viser videre til at han under sykehusstriden i Møre og Romsdal ga fullt innsyn i alle e-poster, SMS-er, telefonlogg, og egen møtekalender og samtlige reiseregninger.

– Skulle gjerne gjort det samme her, men denne saken handler om et prinsipp, mener ordføreren.

Relatert