Pressemelding: Lyn ilegges bot

FC Lyn Oslo ilegges bot for forfalskning av spillekontrakt

Doms- og sanksjonsutvalget ilegger FC Lyn Oslo en bot på 250 000 kroner for forfalskning av spillekontrakt.

Doms- og Sanksjonsutvalget (heretter Utvalget) finner det dokumentert at en ansatt i FC Lyn Oslo (heretter klubben) sendte inn en forfalsket spillekontrakt for John Obi Mikel for registrering i Norges Fotballforbund i april/mai 2005.

Utvalget legger til grunn at klubben i dette tilfellet har handlet med forsett. Det er på det rene at ”noen som har handlet for organisasjonsleddet” har utvist slik skyld, og handlingen er foretatt for å tilgodese klubben.

Utvalget har lagt vurderingene i Oslo tingretts dom av 26. mars 2008 til grunn for avgjørelsen, denne dommen er rettskraftig.

Utvalget har ved utmålingen i skjerpende retning lagt vekt på at forfalskning i seg selv er en meget alvorlig handling.

Overtredelsen innebar videre en særdeles stor økonomisk konsekvens. Den profesjonelle kontrakt ga klubben en mulighet til å forhandle om et betydelig økonomisk vederlag ved spillerens overgang til ny klubb.

For å ha et velfungerende system for spilleroverganger og spillerkontrakter, er det svært viktig at alle aktører lojalt følger opp reglene, og at respekten for like vilkår mellom deltakerne ikke undergraves. Allmennpreventive hensyn tilsier derfor en streng reaksjon mot den type regelbrudd vi her står overfor.

I formildende retning legges det noe vekt på tiden som er gått, samt at den aktuelle saken, alt tatt i betraktning, har medført en betydelig belastning for klubben. I samme retning legges det ved fastsettelse av bøtestraffen en viss, men begrenset vekt på klubbens vanskelige økonomiske situasjon. Dernest legges det en viss vekt på at klubben synes å ha forsøkt å rette opp skaden blant annet ved å avskjedige vedkommende som foresto/utførte forfalskningen.

Forbundsstyret har ikke vist til tidligere saker som er sammenlignbare og veiledende for straffeutmålingen, og det har sin bakgrunn i at det ikke finnes tilsvarende saker fra tidligere. Utvalget har på det grunnlaget foretatt en helhetlig vurdering med hensyn til straffenivået. Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av de konkrete hensyn som foreligger i saken.

Etter en totalvurdering, under hensyntagen til de ovenstående omstendigheter, finner Utvalget at boten i tråd med Forbundsstyrets begjæring passende kan settes til 250 000 kroner.