Norsk sølvrev er svært ettertraktet på pelsmarkedet for tiden. Årelange anklager om dyreplageri har ikke satt nevneverdig bremser på næringen.
Norsk sølvrev er svært ettertraktet på pelsmarkedet for tiden. Årelange anklager om dyreplageri har ikke satt nevneverdig bremser på næringen.

Politikerne positive til pels

Hva mener de norske partiene om pelsdyrhold?

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 har spurt de ulike politiske partiene om hvilke holdninger de har til pelsdyrhold. Dette svarte de:

Ap: - Positive

«Ap er i utgangspunktet positive til pelsdyrhold. Vi er imidlertid opptatt av at pelsdyrnæringen har fokus på dyreetiske forhold og god dyrevelferd, noe vi også legger vekt på i vår dialog inn mot næringen. Vi vil bekjempe all dyremishandling.

Stortinget har i denne perioden ikke behandlet noen saker som berører denne næringen direkte, men LMD arbeider nå med en ny dyrevelferdslov, som sannsynligvis skal behandles i Stortinget i vårsesjonen.

Vi får da anledning til å diskutere hvordan vi skal sikre at all håndtering av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrets egenart, i tråd med det vi har programfestet i Aps partiprogram for perioden 2005-2009. Der slår vi fast at Ap mener at dyr har en egenverdi.»

Sp: - Positive

«Senterpartiet er positive til pelsdyrhold, og ønsker at denne næringen, på samme måte som andre produksjoner i norsk landbruk, skal ha gode rammebetingelser og mulighet til å utvikle seg videre for å bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i landbruket.

Senterpartiet er opptatt av god dyrevelferd, og at det skal tas hensyn til pelsdyras velferd. Vi ser det som en viktig oppgave å bidra til at næringen får gode rammebetingelser, og gjennom det en økonomi som gjør det mulig å investere i mest mulig moderne og dyrevelferdsriktige produksjonsmidler.

Senterpartiets politikk tar dyrevelferd på alvor. 25. august endret Landbruks- og matdepartementet forskrift 20. september 1998 nr. 901 om hold av pelsdyr slik at det fra neste år er det ikke lenger tillatt å arrangere livdyrutstillinger med pelsdyr.»

SV: - Vil avvikle næringen

SV vedtok følgende på sitt landsmøte i 2005: SV kjemper for å avvikle all pelsdyrproduksjon i løpet av ein tiårsperiode på lik linje med alle andre land i Europa.

Høyre: - Klart positive

«Høyre er klart positive til videre pelsdyrhold i Norge og har ikke registrert at det er særlig uenighet om dette. Dyrehold inngår som en viktig del av vårt samfunn og vår kultur, og landbruket er en viktig næring i det norske samfunnet.

Høyre er opptatt av tilnærmingen til pelsdyrnæringen er kunnskapsbasert, at det tas utgangspunkt i at dyreholdet i norske pelsdyrfarmer er en fullt ut legal del av norsk landbruk og at bruk av pels har dype røtter i av norsk kultur. Pelsdyroppdrett drives ofte i kombinasjon med annet landbruk og det er i dag rundt 700 pelsdyrgårder i Norge.

De fleste ligger i distriktskommuner og i enkelte bygder danner pelsproduksjonen det viktigste næringsgrunnlaget for flertallet av innbyggerne. Næringsutøvelsen til bøndene på pelsdyrgårdene er derfor et positivt og viktig bidrag til utviklingen av distrikts-Norge. Høyre har som ambisjon om at Norge skal ligge i fremste rekke når det gjelder dyrevelferd.

Høyre la frem en Stortingsmelding om dyrehold og dyrevelferd, da vi satt i Regjering sist. Det ble her skissert en etisk plattform og tydelige mål for norsk dyrevelferd. Vi mener at dyr har en egenverdi, og at håndteringen av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrs egenart.

Vi mener at personer som har dyr i sin varetekt, skal ha kunnskap om dyrets atferdsbehov og dets krav til ernæring, sosialt og fysisk miljø. Dyr skal holdes i miljø som gir god livskvalitet, og funksjonsfriske dyr skal være en forutsetning for alle typer avl.

Før nye tekniske løsninger tas i bruk skal det sannsynliggjøres at de ikke medfører redusert dyrevelferd, og nye driftsformer må belaste dyrene minst mulig. Høyre har «sunne dyr i gode miljøer» som overordnet mål for fremtidig norsk dyrehold. Det er en langsiktig målsetning for arbeidet med dyrevelferd og dyrevern at utformingen av miljøet skal møte dyrenes atferdsmessige behov og at dyr ikke skal påføres unødige belastninger. Høyre mener vi må ha økt fokus på å forhindre dyretragedier.»

FrP: - Positive

«FrP er positive til pelsdyrnæringen og viser til at den er en viktig næring i mange distrikter. Like viktig er at FrP ikke ønsker noe forbud mot pels. Enten man liker det eller ikke, vil pels bli produsert i andre land hvis vi skulle forby dette i Norge. Vi bør derfor beholde denne næringen her til lands slik at den kan bidra til verdiskaping i vårt landbruk.»

KrF: - Vil forbedre næringen

«Vi har, blant annet gjennom forrige regjering, stilt oss bak krav om forbedrede driftsformer med en frist til næringen.

Relevant programformulering i gjeldende program: «Utgangspunktet for alt dyrehold må være at dyrene skal ha det godt mens de lever og avlives raskt og uten unødig lidelse ... Husdyr skal ha forhold som i størst mulig grad ivaretar deres naturlige behov.» Omtrent tilsvarende formulering ligger til grunn i forslaget til nytt program for neste periode.»

Venstre: - Dyr har egenverdi

«Aktivt dyrevern er målestokk på vår kulturelle utvikling. Venstre mener dyr har en egenverdi, og skal behandles med respekt. Venstre vil fastsette minimumskrav for dyrevelferd, både for produksjonsdyr, selskapsdyr og forsøksdyr.

For å gi forbrukere mulighet til å velge ut i fra dyrevelferd, bør det innføres en standardisert frivillig merkeordning for dyrevelferd for matvarer. Dyrevelferden for pelsdyr er ikke tilfredsstillende. Venstre vil avvikle pelsdyrdrift innen 2012 dersom ikke dyrevelferden blir forsvarlig. Det er viktig å redusere bruken av forsøksdyr.»