Riksrevisor Per-Kristian Foss er bekymret for kontrollen med norsk våpeneksport
Riksrevisor Per-Kristian Foss er bekymret for kontrollen med norsk våpeneksport Foto: Vidar Ruud

Riksrevisjonen: Dårlig kontroll med våpeneksport

Riksrevisjonen avdekker dårlige rutiner rundt norsk våpeneksport.

Utenriksdepartementet skal vurdere risikoen for at forsvarsmateriell som eksporteres, kan bli brukt til intern undertrykking eller andre uønskede handlinger, og om materiellet kan komme på avveie og havne hos en uønsket sluttbruker.

– Vår undersøkelse viser mange svakheter i Utenriksdepartementets saksbehandling. Mange av departementets vurderinger av mottakerland er knappe, overfladiske og lite oppdaterte. I flere tilfeller mangler det en tilfredsstillende skriftlig vurdering i departementets behandling av enkeltsøknader om eksportlisens, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Frykter våpen på avveie

Riksrevisjonen har blant annet gjennomgått beslutningsgrunnlaget for å tillate salg av forsvarsmateriell til De forente arabiske emirater, et land som har vært engasjert i krigen i Jemen.

Ifølge FN har innkjøpsselskaper i Emiratene gjentatte ganger brutt FNs våpenembargo mot Libya. Allikevel har Utenriksdepartementet innvilget flere lisenser for eksport til Emiratenes militære styrker via disse innkjøpsselskapene. I departementets dokumentasjon blir det ikke omtalt at disse selskapene har vært involvert i våpenleveranser til væpnede grupper i Libya. Departementet har heller ikke drøftet problemet med at Emiratene av PST og Tolletaten anses som en «frihavn», med lite kontroll og der varer ofte videreselges eller re-eksporteres, skriver Riksrevisjonen.

– Norge skal være en ansvarlig eksportør av våpen. I denne saken mangler Utenriksdepartementets beslutningsgrunnlag viktig informasjon som utdyper risikoen for at materiellet havner på uønskede hender. Det er alvorlig, sier Per-Kristian Foss.

Lite forebygging

PST har ansvaret for kontroll med våpensalg og forebygging. Riksrevisjonen konstaterer at PST følger opp konkrete saker, men jobber lite med forebygging.

– Små bedrifter er ikke alltid klar over det militære potensialet i varene og tjenestene de lager. Det er PSTs jobb å drive oppsøkende virksomhet overfor aktuelle bedrifter, men det gjør de veldig sjelden. Da øker faren for at produktene havner på gale hender, sier Foss.

Riksrevisjonen kritiserer også manglende kontroller i tolletaten. Bare en prosent av varer som eksporteres ut, og som kan brukes til militære formål, kontrolleres fysisk.

– Da er det selvsagt fare for at de ikke oppdager uærlige aktører. Manglende kontroller kan føre til spredning av varer og teknologi som kan ha negative sikkerhetskonsekvenser for Norge og våre allierte, sier Foss.

Les mer om undersøkelsen på riksrevisjonen.no