RYDDER OPP: Kjell Ingolf Ropstad ønsker nå å endre NAV-praksis som gir samværssabotører økt barnebidrag. Ropstad mener derimot at NAV ikke feiltolker loven.
RYDDER OPP: Kjell Ingolf Ropstad ønsker nå å endre NAV-praksis som gir samværssabotører økt barnebidrag. Ropstad mener derimot at NAV ikke feiltolker loven. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

nav øker barnetrygd ved Samværssabotasje:

Tror Ropstad frykter ny NAV-skandale

Barne- og familieministeren sier departementet har hatt «tett dialog» med NAV og at etaten ikke bryter loven. Juseksperter og stortingspolitikere krever nå en mer konkret begrunnelse.

Barne- og familieministeren Kjell Ingolf Ropstad vil nå ha slutt på at NAV premierer foreldre som saboterer samvær med barna.

Selv om foreldre har samværsavtaler eller rettsforlik som gir barna rett på samvær med begge foreldre, har NAV likevel valgt å gi den som hindrer samvær økt barnebidrag fordi barnet da bor mer hos samværssabotøren.

Juridiske eksperter mener NAV feiltolker loven når etaten velger å gi foreldre som saboterer samvær økt barnebidrag og samtidig «straffe» de som blir hindret i samvær med egne barn.

Ropstad mener derimot at NAV ikke feiltolker loven.

– Vi har tett dialog med NAV og kan ikke se at måten NAV behandler sakene på i dag er i strid med regelverket, sier Ropstad til TV 2.

Vil vite mer om «dialogen»

– En enstemmig komite vil sende brev til Barne- og familiedepartementet og be om en utdyping av svaret i på skriftlig spørsmål fra Hjemdal. Vi ønsker å vite mer om dialogen og hvordan man har kommet frem til NAVs praktisering av regelverket, sier Kristin Ørmen Johnsen (H) som er leder av Familie- og kulturkomiteen.

Hun påpeker at fagkomiteens oppgave er å belyse lovforslagene fra Frp, og at den nå ønsker å mer kunnskap om samværshindring og NAVs praksis.

Dersom NAV har feiltolket loven og favorisert de som saboterer samvær, kan det har fått svært alvorlige konsekvenser for stort antall foreldre og barn i Norge.

Etterlyser konkret informasjon

– Jeg ønsker meg mer konkret argumentasjon og gjerne også dokumentasjon, som underbygger konklusjonen til ministeren om at NAV ikke har feiltolket loven, sier Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til TV 2.

Hun er medlem av Familie- og kulturkomiteen og såkalt saksordfører i saken om samværssabotasje.

Jeg kommer til å ta opp med komiteen om jeg på vegne av den skal be minister/departement om mer utdypende svar, gjerne fra justisdepartementets lovavdeling, på om NAV har feiltolket loven eller ikke, sier Sem-Jacobsen.

Hun mener det er påkrevet fordi flere juseksperter mener NAV feiltolker loven.

SAKSORDFØRER: Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) i familie- og kulturkomiteen har engasjert seg i sakene om samværssabotasje.
SAKSORDFØRER: Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) i familie- og kulturkomiteen har engasjert seg i sakene om samværssabotasje. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

– Og fordi ministeren vedgår at regelverket må endres fordi det faktisk slår feil ut slik at det i verste fall er et incentiv for å hindre samvær.

Også Frp-politiker Silje Hjemdal som sitter i samme komité som Sem-Jacobsen, mener justisdepartementets lovavdeling er rett adresse for å få en bedre avklaring.

– Hvis ikke det raskt kommer en bedre begrunnet redegjørelse for hvorfor statsråden mener at NAV ikke bryter med lovens intensjon, så vil Fremskrittspartiet fremme et forslag om at statsråden kommer til Stortinget og redegjør for saken, noe som er alvorlig i seg selv, sier Hjemdal.

– Et rimelig steg

– Et rimelig steg nå i denne saken er å få en avklaring på hvilke juridiske vurderinger som er lagt til grunn og det bør gjøres av justisdepartementet, sier Kari Henriksen (Ap) som også er medlem av Familie- og kulturkomiteen.

AP VIL HA SVAR: Kari Henriksen (AP) mener Ropstad må komme til Stortinget med vurderingen som er gjort i saken.
AP VIL HA SVAR: Kari Henriksen (AP) mener Ropstad må komme til Stortinget med vurderingen som er gjort i saken. Foto: Terje Pedersen/NTB

Hun sier hun forventer at når Ropstad går ut og sier at han har avklart dette, så må det være hold i det.

– Men når det likevel oppstår utsikkerhet og saken er så alvorlig som den er så bør han komme til Stortinget med denne vurderingen, forklarer Henriksen.

Redd for ringvirkninger?

– Han forholder seg ikke til argumentasjonen vår i det hele tatt, bare viser til at NAV selv sier praksisen er lovlig. Man kan jo bare spekulere på årsaken til at Rostad forholder seg til svar fra det forvaltningsorganet som selv står for praksisen i stedet for å konsultere Justisdepartementets lovavdeling, sier jusprofessor Camilla Bernt til TV 2.

– Kanskje er man redd for ringvirkningene dersom NAV sin praksis anses som i strid med loven, spør Bernt.

– Tror du Ropstad frykter at disse ringvirkningene kan føre til en NAV-skandale?

– Ja, men den blir nok i så fall ikke like omfangsrik som den mer kjente NAV-skandalen. Men det er likevel alvorlig og man må gjennomgå et ukjent antall saker tilbake i tid og vurdere tilbakebetaling.

– Hvor omfattende og hvor mange saker vet kun NAV, sier Bernt til TV 2.

Hun mener en konklusjon om feiltolkning av loven, uansett må føre til en omfattende og krevende prosess for etaten.

– Å endre praksisen fremover såkalt "innenfor regelverket" er jo mye enklere for dem, sier Bernt til TV 2.

I høst påpekte Bernt at NAV praktiserer loven feil, og hennes konklusjon var klar:

– Lovgivers intensjon er at man skal følge avtale om samvær og dommer om samvær, sa jusprofessor Camilla Bernt til TV 2 i fjor høst.

Det er helt tydelig hva lovgiver ville med reglene og NAV gjør egentlig det motsatte. De premierer samværssabotasje, sa hun den gang.

STÅR PÅ SITT: Jusprofessorene Asbjørn Strandbakken og Camilla Bernt mener NAV-saken må granskes nærmere for å avklare om dagens praksis er i tråd med lovens intensjon.
STÅR PÅ SITT: Jusprofessorene Asbjørn Strandbakken og Camilla Bernt mener NAV-saken må granskes nærmere for å avklare om dagens praksis er i tråd med lovens intensjon. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Justisdepartementet bør se på saken

– Jeg vil anbefale at Justisdepartementets lovavdeling ser på saken. Å få en uavhengig instans til å vurdere dette er det beste, sier jusprofessor Asbjørn Strandbakken til TV 2.

Han mener det er mer konstruktivt å få avklart hva som er gjeldende rett, fremfor å vise til "en dialog" med den instansen som beskyldes for å ha feiltolket loven.

– Ingen har innsyn i hva dialogen har gått på, det bør komme ut et notat på hva den dialogen har gått ut på. Man vet ikke hvilke premisser som er lagt for denne dialogen. Å få en skriftlig uttalelse fra lovavdelingen vil være mest ryddig.

– Det er viktig at en kan få etterprøvd dette grundig, sier Strandbakken som mener at et annet alternativ er at saken blir prøvd for en domstol.

I fjor høst uttalte Strandbakken følgende til TV 2:

– Det mest alvorlige med saken er jo at NAV har en praksis som er i strid med lovgivers forutsetning når loven ble vedtatt.

– Mener du fremdeles det samme?

– Ja, så lenge det ikke kommer noen overbevisende motargumenter, og det har jeg ikke sett per dags dato.

Erstatningsansvar

Dersom det skulle bli snakk om erstatningsansvar mener Strandbakken at regjeringsadvokaten kommer på banen.

– Det er ikke en straffesak, men eventuelt feilbehandling og snakk om mulig statlig erstatningsansvar. Da må regjeringsadvokaten på banen og så er det domstolen som avgjør til syvende og sist.

Dersom NAV har brutt loven, kan det reises flere spørsmål:

* Hva med de som urettmessig har betalt økt barnebidrag, vil ha rett på å få dette tilbakebetalt?

* Hvordan er det mulig å gjennomføre en slik praksis, når NAV og departementet i flere år har mottatt konkrete klager på at praksisen har vært lovstridig?

Relatert