LEDET ARBEIDET: Professor Stener Kvinnsland leder arbeidet i granskningskommisjon om koronakrisen.
LEDET ARBEIDET: Professor Stener Kvinnsland leder arbeidet i granskningskommisjon om koronakrisen. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Koronaoppvasken kommer: – Vi er svært nær med å konkludere

Det blir ingen delrapport om regjeringens pandemihåndtering. Koronakommisjonen avslutter granskningen sin i slutten av mars, og er nå i en sluttfase, mener leder Stener Kvinnsland.

Koronakommisjonen er en regjeringsoppnevnt kommisjon som skal evaluere myndighetenes håndtering av koronaviruspandemien i 2020. Hva fungerte, og hva fungerte ikke?

Kommisjonen har fått anledning til å levere en delrapport i vår, og så en fullstendig rapport senere, men det kommer de ikke til å benytte seg av, melder kommisjonens leder Stener Kvinnsland.

Avslutter i mars

– Vi kommer til å levere en endelig rapport innen 31.mars, og avslutter da arbeidet vårt, sier Kvinnsland til TV 2.

– Vi er nå svært nær med å konkludere, legger han til.

Kommisjonen har også fått utvidet frist for selve overrekkelsen av rapporten til 14.april, men det har liten praktisk betydning mener Kvinnsland.

– Vi må uansett for alle praktiske formål være klar 31. mars, i mellom 31. mars og 14. april kommer jo påsken, sier Kvinnsland.

Koronakommisjonens mandat

Kommisjonen skal kartlegge alle relevante sider ved håndteringen, herunder:

  • Myndighetenes beredskap og planverk for pandemier både på nasjonalt og kommunalt nivå sett hen til tidligere pandemier og scenarioer
  • Berørte departementer og virksomheters forberedelser, håndtering og samarbeid, herunder ansvarsdeling og samarbeid mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet
  • Iverksatte tiltak for å redusere smittespredning, bedre kapasiteten i helsetjenesten og behandle pasienter
  • Iverksatte tiltak i primærhelsetjenesten og tiltak, forberedelser og beredskap i kommunene for å ivareta beboere i heldøgns omsorg
  • Ansvarsdelingen og samarbeidet mellom statlig og kommunalt nivå
  • Kommunikasjon og informasjon til befolkningen, og befolkningens adferd og respons
  • Økonomiske og sosiale konsekvenser av pandemien og smittetiltakene
  • Hvordan de bredere, samfunnsmessige konsekvensene av pandemien ble håndtert og fulgt opp av myndighetene
  • Hvordan sentrale samfunnsfunksjoner, herunder de demokratiske, klarte å opprettholde sin funksjon, og om de rette funksjonene ble identifisert og ivaretatt

– Hektisk

Professoren sier det mest utfordrende med arbeidet har vært å svare på det brede mandatet innen fristen.

– Det har vært en hektisk prosess.

– Hvorfor ønsker dere da ikke å jobbe videre når dere har anledning til det?

– Fordi vi kommer til å kunne svare ut de aller fleste punktene i regjeringens bestilling, men det er sannsynligvis lenge til det er mulig å si noe endelig om flere av de samfunnsmessige konsekvenser med utgangspunkt i myndighetenes håndtering, sier Kvinnsland.

Kommisjonen har siden april jobbet med å innhente informasjon gjennom dokumentasjon, innspillsrunder og intervjuer med aktuelle etater og departement.

Relatert