STORE ØDELEGGELSER: 31 boenheter ble tatt av kvikkleireskredet som gikk natt til 30. desember.
STORE ØDELEGGELSER: 31 boenheter ble tatt av kvikkleireskredet som gikk natt til 30. desember. Foto: Hans O. Torgersen / Aftenposten / Pool

kritisk til nye Gjerdrum-planer:

NVE mente det ikke ble tatt nok hensyn til naturfare i nye planer

NVE fremmet i høst en innsigelse mot Gjerdrum kommunes forslag til ny arealplan for årene fremover.

Syv personer mistet livet og tre personer er fortsatt savnet og antatt omkommet etter det store kvikkleireskredet i Ask i Gjerdrum 30. desember.

Boligområdet Nystulia, der skredet gikk, er tidligere beskrevet som en høyrisikosone for kvikkleireskred.

Høsten 2020 sendte Gjerdrum kommune en rekke dokumenter om kommunens planer for videre utvikling og utbygging av kommunen til offentlig ettersyn. Det innebærer at privatpersoner og relevante offentlige organer får komme med sine synspunkter om kommunens planer.

Kommuneplanens arealdel 2020-2032, som ble sendt på høring, er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i en kommune skal brukes til og offentlig ettersyn

4. november fremmet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) en innsigelse til Gjerdrums planer.

Innsigelsen peker på flere forhold direktoratet mener det ikke er tatt nok hensyn til, blant annet knyttet til sikkerhet og naturfare.

«Kommuneplanen åpner for ny utbygging eller fortetting i områder som kan være utsatt for naturfare, uten at tilstrekkelig sikkerhet er ivaretatt gjennom arealformål, hensynsoner og/eller bestemmelser, herunder krav om fareutredninger på senere plannivå» heter det i NVEs konklusjon.

NVE skriver også at de mener kommuneplanen for Gjerdrum «totalt sett ikke ivaretar vesentlige regionale og nasjonale interesser knyttet til NVEs ansvarsområder».

Pekte på mangler

Det er ikke uvanlig at NVE fremmer innsigelser mot forslag til nye kommuneplaner.

I 2019 vedtok direktoratet 31 innsigelser mot kommuneplaner eller delplaner knyttet til risiko og sårbarhet, samt 9 innsigelser mot kommuneplaner eller delplaner knyttet til rasfare/områdestabilitet, ifølge tall fra SSB.

TV 2 har vært i kontakt med flere fagpersoner innen offentlig forvaltning, som mener kritikken NVE kommer med er alvorlig, og at ordlyden tyder på at kommuneplanforslaget har tydelige mangler.

– Ønsker å imøtekomme NVE

Gjerdrum kommune skulle etter planen behandle innsigelsen og andre uttalelser til kommuneplanforslaget i januar, men dette arbeidet er satt på vent på grunn av den pågående krisen.

Kommuneplanen er altså ikke vedtatt. Kommunalsjef for plan og utvikling Berit Adriansen sier at de ønsker å imøtegå innsigelsene fra NVE.

– Når vi en gang tar opp igjen arbeidet med kommuneplanen, vil vi gå i dialog med NVE for å påse at sikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt i kommuneplanen, sier Adriansen til TV 2.

En kommune kan ikke vedta en ny kommuneplan uten at innsigelser er løst.

Vil ikke kommentere tidligere vurderinger

I innsigelsen peker NVE på at Gjerdrum har utfordringer knyttet til mange og store kvikkleireforekomster i kommunen.

«Hensynet til kvikkleire og behov for nærmere geotekniske undersøkelser må være innarbeidet i kommuneplanen, skal tilstrekkelig sikkerhet være ivaretatt totalt sett», skriver NVE.

NVE ønsker ikke å si noe mer om innsigelsen de fremmet. Kommunikasjonsrådgiver Kristine Ugstad skriver i en e-post at skredet i Gjerdrum vil bli grundig gjennomgått og at politiet har varslet at saken blir etterforsket.

– Dette vil være et omfattende og grundig arbeid, og av respekt for dette ønsker vi ikke å kommentere detaljer om hendelsesforløp eller vurderinger som er gjort tidligere, skriver Ugstad til TV 2.

Relatert