UNDERGRAVER RETTSSYSTEMET: Tilliten til rettssystemet svekkes når foreldre som har fått dom på samvær med egne barn, opplever at dette ikke vektlegges av NAV, sier advokat Line Evensen.
UNDERGRAVER RETTSSYSTEMET: Tilliten til rettssystemet svekkes når foreldre som har fått dom på samvær med egne barn, opplever at dette ikke vektlegges av NAV, sier advokat Line Evensen. Foto: iStock

nav-praksis ved samværssabotasje:

– Svekker tilliten til rettssystemet

– At NAV ikke tar hensyn til dom og rettsforlik når bidrag fastsettes, undergraver rettssystemet, mener advokat Line Evensen.

I mange tilfeller hindrer den ene av foreldrene urettmessig den andre i å ha samvær med felles barn. Oftest rammer dette fedre, men også mange mødre utsettes for samværssabotasje.

I disse sakene mener NAV det er riktig å gi økt barnebidrag til den som saboterer samvær, selv om vedkommende har en dom på at han eller hun skal ha samvær.

NAV-praksisen fører ofte til store og uheldige økonomiske konsekvenser for den som ønsker å være med eget barn, men blir hindret samvær.

– Undergraver rettssystemet

– Den erfaringen jeg har er at NAV ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til rettsforlik og dommer og at denne praksisen derfor undergraver rettssystemet og tilliten til dette, sier advokat Line Evensen.

– Hva tenker du er problematisk?

– Det er uheldig at den som ikke følger avtaler får en økonomisk gevinst av å holde tilbake fra samvær i de saker det ikke er grunnlag for dette.

Juseksperter har overfor TV 2 slått fast at NAV-praksisen er i strid med loven, og at NAV dermed feilaktig «premierer» foreldre som hindrer barn samvær med den andre forelderen.

Store økonomiske utslag

– Dette får store økonomiske konsekvenser, som for eksempel i en sak der det nylig var inngått avtale om samvær ville klienten ha betalt 2.000 kroner i barnebidrag dersom avtalen ble fulgt, men ved at NAV la til grunn faktisk samvær måtte klienten betale 9000 kr fordi samværsavtalen ikke ble fulgt. Til tross for at klienten ønsket å følge avtalen, forklarer Evensen til TV 2.

Når samværsfradraget skal fastsettes, regner NAV antall netter heller enn at det tas utgangspunkt i dom eller rettsforlik som er inngått.

Evensen har jobbet med flere saker hvor samværssabotasje har vært tema.

KRITISK STEMME: Dagens system undergraver tilliten til rettssystemet, mener advokat Line Evensen
KRITISK STEMME: Dagens system undergraver tilliten til rettssystemet, mener advokat Line Evensen Foto: LEA Advokatbyrå AS

–Hovedregelen er jo at avtale skal legges til grunn, men at NAV i de sakene jeg har hatt ikke vurderer dette, men heller ser på faktisk samvær, forklarer Evensen.

Hun mener at dersom en avtale bevisst ikke følges, og det ikke er et ønske om samvær fra bidragsyter, er det naturlig at NAV fastsetter bidrag ut fra antall netter.

– Men i noen tilfeller er det saker hvor det er ren boikott av samvær som er fastsatt i rettsforlik eller dom, og NAV tolker da loven uriktig i strid med lovens forarbeider og lovgivers intensjon, mener Evensen.

Ifølge Evensen vil praksisen i disse tilfellene også ramme barn som hindres fra å ha kontakt med begge sine foreldre.

– Hvordan har NAV respondert på dine henvendelser?

– Jeg synes det er vanskelig å svare konkret på dette spørsmålet uten å bryte taushetsplikt.

– Hva tenker du er årsaken til at NAV tolker loven som etaten gjør?

– Jeg tror årsaken er at de ikke vil involvere seg i konflikten mellom foreldre. De vil nok holde seg nøytrale, men bidrar dermed dessverre til at en uheldig forvaltningspraksis opprettholdes.

Flere stortingsrepresentanter krever nå svar på om NAV feiltolker loven, slik flere juseksperter hevder.

TOLKES LOVEN KORREKT? Kjell Ingolf Ropstad har sagt at han skal få avklart hvorvidt NAV-praksisen er i tråd med lovgivers intensjon..
TOLKES LOVEN KORREKT? Kjell Ingolf Ropstad har sagt at han skal få avklart hvorvidt NAV-praksisen er i tråd med lovgivers intensjon.. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har sagt til TV 2 at han skal få avklart NAV-praksisen innen rimelig tid.

Tabubelagt

– Det å ikke ha samvær med egne barn er tabubelagt og svært vondt for de som opplever det. Det er nok også både vanskelig og flaut å snakke om fordi man kan møte fordommer, og mange vil nok tenke at det er noe galt med forelderen som ikke har samvær, erfarer Evensen.

Ofte har man hatt prosesser over lang tid, og dette er såpass krevende at man går tom for krefter. Evensen mener det å ta opp den økonomiske siden av dette nok vil være enda mer tabu for mange.

Bekymringene og følelsen av å miste kontakt med barnet/barna vil hos mange føles viktigere enn den økonomiske konsekvensen av dette.

– I de fleste saker er jo oppnåelse av et rettsforlik eller en dom en løsning i sakene, og man håper jo da at den verste konflikten er over. Dersom det heller ikke respekteres, vil dette oppleves ekstra vanskelig.

Manipulerte barn

Å begjære bruk av tvangsmulkt overfor foreldre som bryter et rettsforlik og hindrer samvær, er en mulighet. Ifølge Evensen er det mange som vegrer seg for å ta et nytt rettslig skritt i allerede svært konfliktfylte saker.

– Her vil jo barna bli hørt og involvert på nytt. Det gjør at mange vegrer seg, og dette er derfor et middel med begrenset verdi.

Der barna er store vil de ifølge Evensen kunne være manipulert av en av foreldrene, og sannsynligheten for at tvangsmulkt ilegges når de uttaler at de ikke ønsker samvær er derfor mindre sannsynlig.

– Når den forelderen som er bostedsforelder hindrer barn samvær uten at det foreligger grunnlag for dette og det gir en økonomisk fordel, vil det kunne øke avstanden med den andre forelderen og barnet. Det vil også kunne gi en fordel til foreldre som manipulerer barn på ulike måter, noe som er ekstra uheldig, sier Evensen.

Relatert