BEDØVET: Her er Elgå-ulven blitt bedøvet før myndighetene flyttet den ut av reinområdene i Engerdal
BEDØVET: Her er Elgå-ulven blitt bedøvet før myndighetene flyttet den ut av reinområdene i Engerdal Foto: Miljødirektoratet

Full strid om DNA-ulven har viktige gener

Norges bonde- og småbrukarlag stiller spørsmål ved om den såkalte Elgåulven faktisk har spesielt viktige gener for den innavlede ulvestammen. Det skjer etter at de har fått svar på DNA-prøver de har sendt til et rettsmedisinsk institutt i Tyskland.

Seniorforsker Øystein Flagstad ved Norsk Institutt for naturforsking (NINA), ser ingen grunn til å tvile på at Elgåulven har vandret inn fra Russland og har viktige gener.

– Uavhengige analyser gjort av svenske og norske forskere viser at Elgåulven er en immigrant og ikke har slektskap til den skandinaviske bestanden, sier han.

Fikk egen ulvesone

Elgå-ulven beskyttes som en av Skandinavias viktigste ulver.

Den har blitt bedøvet og hentet med helikopter fra reinområdene i Engerdal og satt ut i et annet område.

Fredag behandler Stortinget et forslag fra Senterpartiet om å fjerne en egen ulvesone den har fått tildelt på 1,4 millioner mål, i Rendalen og Stor Elvdal.

I følge Nationen støtter FrP forslaget, mens Arbeiderpartiet vil legge fram et eget forslag til løsning.

I en pressemelding legger bonde og småbrukarlaget fram foreløpige resultater etter at de har sendt genprøver av ulven til det rettsmedisinske instituttet, ForGen i Tyskland.

Sterk tvil

– Vi har fått resultater av DNA-prøver som tyder på at Elgåulven har slektskap til Letjenna-paret som ble skutt i Elverum i januar. Og mener derfor det er sterk tvil om at den er så genetisk viktig at den må ha en egen sone, sier prosjektansvarlig i bonde- og småbrukarlagets rovviltutvalg, Regina Brajkovic.

Regina Brajkovic er ansvarlig for prosjektet som undersøker opphavet til de norske ulvene.
Regina Brajkovic er ansvarlig for prosjektet som undersøker opphavet til de norske ulvene. Foto: Privat

Og fortsetter:

– Elgåulven kommer fra den samme morslinja som mesteparten av ulvene i Norge, men siden mitochondrie-DNA ikke endrer seg så lett kan det bero på tilfeldigheter. ForGen viser til fellestrekk i genmaterial, noe som kan tyde på slektskap.

– Sier ikke noe nytt

Bonde og småbrukarlaget framholder at resultatene gjør det er tvilsomt om Elgåulven faktisk kan tilføre ulvestammen nytt genmateriale.

Dette aviser Øystein Flagstad i NINA. Han sier deres analyser dokumenterer at ulven er en innvadrer fra Russland med viktige gener.

– Det er vanskelig å kommentere analyser vi ikke har innsyn i. Men vi har tidligere fått opplyst at instituttet ForGen, som småbrukerlaget samarbeider med, følger morslinjen i den norske bestanden.

Vitenskaplig publisert materiale viser at ca. en tredel av finske og russiske ulver i våre østlige nabobestander også har denne morslinjen. Så slik vi ser det sier ikke undersøkelsene noe nytt om Elgåulven i det hele tatt, sier han.

Norges Bonde og småbrukerlag tviler på at Elgåulven har kommet på egne bein fra Russland/Finland og viser til at den har vist en svært nærgående oppførsel.

– Begrepet "genetisk viktig" er svært vanskelig å forsvare seg mot. Både samenes reindriftsnæring og tradisjonelt beitebruk er vernet i henhold til Bernkonvensjonen, skriver de i pressemeldingen.

Der de også krever at ulvesonen i Norge ikke utvides.

Strid om resultater

Bonde- og småbrukarlaget driver undersøkelser av ulvenes opphav gjennom et samarbeid om innsamling av møkk og blodprøver fra bygdefolket.

DNA-prosjektet er omstridt.

Før jul i fjor framholdt de at foreløpige resultater ga mistanke om at noen ulver kunne være hybridisert, fordi de hadde mye molosserhund i seg. Og at en ulv i Slettåsflokken kunne stamme fra en dyrepark i Paris.

Påstandene ble sterkt tilbakevist av Norsk Institutt for Naturforskning, som selv gjorde DNA-analyser av de samme ulvene.

– Nei. Ulv i Norge stammer ikke fra en dyrepark i Paris, sa Øystein Flagstad.

Han kritiserte også metodene til ForGen i Tyskland.

– Funnene peker i retning dyreparker

– Det arbeidet vi gjør er nytt og komplisert. Da vi la fram opplysningen om dyreparken i Paris skjedde det nok en tolkningsfeil. Men jeg holder fast ved at vi har gjort funn som peker i retning av at ulver i Norge har sitt opphav fra dyreparker eller oppdrett på annet vis, sa Regina Brajkovic.

Det er på det rene at staten har sagt ja til å utlevere genmateriale fra norske ulver til småbrukerlaget, i forbindelse med undersøkelsene de gjør.

Stortinget vedtok for flere år siden en uavhengig granskning av ulvenes opphav. Den foretas gjennom blant annet DNA-analyser ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Relatert