Villa Skaar sykehjem på Eidsvoll.
Villa Skaar sykehjem på Eidsvoll. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Dette fant FHI på sykehjemmet hvor ni personer er døde med korona

Eidsvoll kommune ba FHI om å lage en rapport på sykehjemmet hvor ni personer har mistet livet med korona. FHI fant flere muligheter for forbedring.

Den 5. november tok kommuneoverlegen i Eidsvoll kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI) for å få råd om smitteutbruddet ved Villa Skaar sykehjem.

FHIs oppgaver innebar å gjennomgå smittevernrutiner ved sykehjemmet og smitteposten ved Vilberg sykehjem. De fikk en omvisning i sykehjemmenes lokaler for å identifisere eventuelle forbedringsområder.

Fredag har FHI levert rapporten til kommunen. Etter planen skal FHI diskutere ytterligere smitteverntiltak ved sykehjemmet med kommuneoverlegen og sykehjemsledelsen.

Rom for forbedring

I rapporten har FHI laget en liste på flere punkter med hvor det er rom for forbedring på sykehjemmet:

 • Infeksjonskontrollprogrammet er ikke tilrettelagt for dette sykehjemmet. Prosedyrer for f.eks. isolering er ikke tilpasset sykehjemmets lokaler.
 • Ingen ansatte med dedikert arbeidstid og spesifiserte arbeidsoppgaver innen smittevern generelt og covid-19 spesielt (smittevernkontakt).
 • Ingen systematisk kartlegging av om ansatte (inkl. studenter i praksis) har andre arbeidssteder og hvilke disse er, under pandemien.
 • Organisering av arbeidskohorter som følger opp definerte beboere i kun én av to avdelinger.
 • Ingen systematisk undersøkelse av etterlevelse av smittevernrutiner hos ansatt, med tilbakemelding til den enkelte.
 • Manglende markering av ren og uren sone, og ikke gode nok rutiner for av- og påkledning av beskyttelsesutstyr inn og ut av sonene.
 • Ikke tilstrekkelige tiltak for å sikre etterlevelse av isolasjon og karantene, for beboere som ikke er i stand til å holde seg på eget rom.
 • Manglende tilbakemelding til kommunen om vanskeligheter med å isolere beboere på rommene sine.
 • Forbedringspotensial mht. innhenting av smittevernfaglig kompetanse og opplæring i riktig bruk av personlig beskyttelsesutstyr.
 • I tillegg observerte FHI utfordringer med lokalene med hensyn til å følge anbefalte smittevernrutiner og -tiltak.

  «Lokalene er trange og ikke godt egnet til å holde minst 1 meters avstand. Beboerrommene er små og uten eget bad med toalett, og følgelig dårlig egnet for karantene og isolering. Det er også vanskelig å samle beboere med covid-19 i en avskjermet del av sykehjemmet pga. dets utforming», skriver FHI.

Anbefalinger fra FHI

FHI har kommet med følgende anbefalinger til sykehjemmet:

 • Etablere en smittevernkontakt med dedikert arbeidstid til smittevernoppgaver.
 • Utføre en systematisk kartlegging av om ansatte har andre arbeidssteder og hvilke disse er, under pandemien. Ansatte bør ha færrest mulig arbeidssteder, fortrinnsvis ett.
 • Organisere arbeidskohorter som følger opp definerte beboere i begge avdelinger.
 • Sikre at isolerte beboere, beboere som er i karantene og beboere som ikke er definert som nærkontakter, fysisk kan skilles fra hverandre.
 • Det bør sikres tilgang på egnede rom for isolering. For beboere som ikke er i stand til å holde seg på rommet, f.eks. demente som vandrer, bør det vurderes kontinuerlig tilsyn (fastvakt). Dette er også aktuelt ved andre utbrudd med f.eks. norovirus eller influensa.
 • Sikre tydelige grenser mellom rene og urene områder, med klare rutiner for bruk av smittevernutstyr i de ulike områdene. Dette gjelder både pasientnære og administrative områder.
 • Vurdere om sykehjemmets lokaler er godt nok egnet for å hindre spredning av smittsomme sykdommer.

Dette var på plass

Selv om det er rom for forbedring ved sykehjemmet, fant FHI også flere smitteverntiltak som var på plass:

 • Skriftlige rutiner for smittevern, både generelle (infeksjonskontrollprogram) og i forbindelse med covid-19. Det inkluderer:
  - Skriftlige prosedyrer for isolering av pasienter.
  - Skriftlig renholdsplan med tydelig ansvarsfordeling mellom pleie- og renholdspersonell.
  - Prosedyrer for avfallshåndtering og håndtering av tekstiler, inkl. privattøy til beboere ble tilrettelagt for covid-19-utbruddet.
 • Rutiner for porsjonsvis matservering, ingen buffet.
 • Besøksstans og stans i dagaktivitetstilbud. God informasjon til pårørende/besøkende.
 • Jevnlig opplæring av ansatte, inkl. vikarer/studenter/ekstravakter/nyansatte, i smittevernrutiner.
 • Organisering av arbeidskohorter i én av to avdelinger.
 • Jevnlig påminnelse til ansatte om å opprettholde minst 1 meters avstand.
 • Etter at ledelsen fikk tilbakemeldinger om at avstand tidvis ikke ble overholdt, spesielt ved spisepause, ble det innført maksantall ansatte i ulike rom samtidig.
 • Informasjon til ansatte om å holde seg hjemme fra jobb ved symptomer, og tilsynelatende god etterlevelse.
 • Ansatte øves i å observere og rapportere tegn/symptomer på infeksjonssykdom hos beboere (inkl. atypiske symptomer hos eldre), og beboere testes på vid indikasjon.
 • Avdelingssykepleier med ansvar for koordinering med kommuneoverlegen (KOL).

Relatert