Oppsiktsvekkende funn om kjøring på norske veier

Skaderisikoen blant unge i trafikken har nesten blitt halvert de siste ti årene. Transportøkonomisk institutt forklarer dette med at det har vært en holdningsendring i den yngre garde.

Transportøkonomisk institutt (TØI) la nylig frem en forskningsrapport som presenterer oppdaterte risikotall for ulike trafikantgrupper og aldersgrupper, med utgangspunkt i perioden 2017/2018.

Ifølge rapporten har risikoen for alle trafikantgrupper blitt betydelig redusert de siste 40 årene.

– Det er mange årsaker til dette. Det viktigste er først og fremst at det hele tiden jobbes med å heve trafikksikkerheten på veiene. I tillegg har bilene blitt sikrere. Om man krasjer i en moderne bil, har man dermed større mulighet til å unngå å bli skadet, sier forskningsleder Torkel Bjørnskau, som skrev rapporten på oppdrag fra Statens vegvesen.

Det TØI selv beskriver som å være det mest «oppsiktsvekkende» funnet fra rapporten, er en kraftig nedgang i risikoen for unge bilførere.

Bilførere i aldersgruppen 18-24 år hadde ifølge rapporten 40 prosent lavere risiko for å bli skadet i 2017/18, sammenlignet med i 2013/14.

Det har også vært en tydelig nedgang i ulykker som har skjedd natt til søndag.

I 2010 var 103 unge bilførere innblandet i personskadeulykker som fant sted natt til søndag. I 2018 var det imidlertid kun 29 tilfeller av dette. Det tilsvarer en nedgang på 72 prosent.

– I 2011 så ble prikkbelastningssystemet spesielt skjerpet for ungdom, og vi ser at det har hatt en gunstig effekt. Det kan også være at ungdommen har blitt mer skikket i trafikken. Vi ser også at de via sosiale medier avtaler hvem som skal kjøre til og fra fest, og at det dermed blir færre tilfeller av promillekjøring, forklarer Bjørnskau.

Endring i risiko for skade

Ifølge rapporten har de yngste bilførerne tradisjonelt sett hatt høyest risiko for å havne i en ulykke. Ifølge TØI har imidlertid denne risikoen blitt sterkt redusert for unge bilister de senere årene.

Tidligere har også unge bilførere vært mer utsatt for å bli skadd i ulykker, uavhengig av skadegrad. Også her har det skjedd en endring.

Ifølge TØI er det nå slik at de unge og de eldste er omtrent like utsatt for å bli skadd i trafikken, mens de eldste bilførerne nå også er mer utsatt for å bli alvorlig skadd i ulykker.

– Vi jobber mot en nullvisjon hvor ingen dør eller blir skadd i trafikken, og ungdom har utgjort en spesielt stor risiko på dette feltet. Det at et ungt liv går bort treffer veldig mange, så vi føler at vi har vært presise med mange av tiltakene som har vært rettet mot denne gruppen, sier avdelingsleder i Statens vegvesen, Guro Ranes.

Menn i mer alvorlige ulykker

Blant bilførere er det enkelte forskjeller i risiko mellom menn og kvinner. Menn har høyere risiko for å bli drept, mens kvinner har høyere risiko for å bli skadet.

– Det kommer av at menn kjører mer med promille, og ofte også kjører i høyere fart enn kvinner, forklarer Bjørnskau.

Tryggere trafikk

TØI skriver også om en tydelig nedgang i risikoen for å dø i trafikken.

I 1970 omkom 560 personer i trafikkulykker i Norge. Det er det høyeste tallet på drepte i trafikken som er registrert i løpet av et år i Norge. De senere årene har det til sammenligning årlig dødd i overkant av 100 personer i den norske trafikken. I 2017 omkom 106 personer, i 2018 omkom 108 og i 2019 omkom også 108 personer i trafikken i Norge.

«Så lave tall har vi ikke hatt siden 1930-tallet», står det i rapporten.

– Vi er veldig fornøyde med nedgangen i ulykker. Vi ser dermed resultatet av et langsiktig arbeid som vi har drevet på flere fronter, Ranes.

– Hva er den største utfordringen vi har i trafikken i dag?

– Det handler om adferden vi har som trafikanter. Vårt råd er å følge fartsgrensa, bruke bilbeltet og kjøre rusfritt, sier hun videre.

Relatert