UROLIG FOR ØKONOMIEN: Marc Gayorfar er hovedtillitsvalgt i FHI og jobber også i instituttets avdeling for psykisk og fysisk helse. På tross av at FHI fikk 200 millioner kroner mer i statsbudsjettet for 2021, ser han mørkt på neste år.
UROLIG FOR ØKONOMIEN: Marc Gayorfar er hovedtillitsvalgt i FHI og jobber også i instituttets avdeling for psykisk og fysisk helse. På tross av at FHI fikk 200 millioner kroner mer i statsbudsjettet for 2021, ser han mørkt på neste år.

FHI-tillitsvalgt slår alarm: – Det må skje store omprioriteringer

Den delen av Folkehelseinstituttet som ikke jobber med korona er i vansker, hevder hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar.

Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner mer til Folkehelseinstituttet (FHI) neste år.

– Hvorfor er du som tillitsvalgt likevel urolig for økonomien?

– For å forstå dette bør man se for seg FHI todelt, den delen som nå jobber intenst med korona, og resten av FHI. Den ordinære driften til FHI som ikke jobber med korona er i vansker, både budsjettmessig, men også når det gjelder bemanning, hevder hovedtillitsvalgt i FHI, Marc Gayorfar.

Frykter kutt

Han mener koronapandemien har vært et tveegget sverd for FHI.

– På den ene siden kommer det nye oppdrag og friske midler. Det er bra for den delen av organisasjonen som er relatert til covid-19, eller kan omdisponeres til å bli det. På den andre siden er det ikke nok ressurser i organisasjonen til å håndtere både korona og alle de andre oppgavene FHI har, mener han.

Gayorfar viser til at av bevilgningen til FHI er store deler øremerket koronarelatert arbeid. I forslaget til statsbudsjett for 2021 er det blant annet satt av:

  • 46 millioner kroner til FHIs smittesporingsteam.
  • 94,1 millioner kroner går til økt beredskap og innsats covid-19.
  • 30 millioner kroner går til drift av vaksinasjonsprogrammet.
  • 14 millioner kroner til et nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19.

Samtidig videreføres regjeringens avbyråkratiseringskutt på 0,5 prosent, som utgjør rundt 7 millioner i 2021.

– Det må skje store omprioriteringer, og det er det ingen tvil om. «Worst case»-scenarioet er at oppgaver må legges på is eller kuttes, og at de som jobber med oppgavene på sikt kan ende opp som overtallige, sier Gayorfar.

Pålagte kutt

I tillegg til smittevern, har FHI ansvar for alt fra giftinformasjonen til nasjonal vannvakt. De har også et hovedansvar for å fremme informasjon for å bedre den norske folkehelsa. Det kan være om alt fra miljøgifter til tobakk og andre rusmidler, men også om psykisk helse. Og forsker på alt fra vold og overgrep til selvmord.

Samlet sett mener den hovedtillitsvalgte at FHI nå må forberede seg på å dekke inn 90 millioner kroner i såkalte budsjettutfordringer.

– Hvilket belegg har du for å hevde at det blir kutt i den størrelsesordenen?

– Dette er summerte tall fra FHIs budsjett, basert på budsjettutfordringene som er lagt fram der. 40-50 millioner av dem er knyttet til interne behov fagområdene har meldt, stort sett knyttet til rekrutteringer som ikke er covid-19-relaterte. 40 millioner er andre kostnader, investeringsbehov og kutt i forbindelse med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen(ABE), sier Gayorfar.

Den såkalte ABE-reformen har siden 2015 ført til årlige kutt på mellom 0,5 og 0,8 prosent i driftsutgiftene til alle statlige virksomheter.

For treårsperioden 2016–2018 var FHI pålagt å kutte om lag 165 millioner kroner. 26 millioner av disse var som følge av ABE-kutt, skriver Dagens Medisin.

– Ikke ferdig behandlet

Assisterende FHI-direktør Gun Peggy Knudsen nyanserer kutt-tallene Gayorfar anslår.

– Er 90 millioner et misvisende tall å bruke?

– Dette tallet reflekterer ikke instituttets samlede budsjettutfordring eller kutt for budsjettåret 2021. I tallet er det tatt høyde for områdenes ønsker om prioriteringer. Det er ikke ferdig behandlet og sånn sett er vi ikke helt enig i den fremstilling, sier Knudsen.

– Men anslaget 40-50 millioner har han fra konkrete drøftinger internt om budsjettutfordringer – avviser du det tallet?

– Jeg vil ikke kalle det budsjettutfordringer. Disse 40-50 millionene er knyttet til forslag om en prioritert styrking av enkelte aktiviteter. Det er også usikkerhet knyttet til enkelte av kostnadsanslagene, sier den assisterende FHI-direktøren, og legger til:

– Dette er kostnaden knyttet til de ulike områdenes innmeldte behov, og ønsker om intern prioritering. Å gå derfra til å si at det blir kutt, blir feil.

Relatert