ANBEFALER NASJONALE REGLER: Helsedirektoratet med helsedirektør Bjørn Guldvog(bildet) mener smittesituasjonen gjør at det bør innføres et forbud mot private samlinger av en viss størrelse
ANBEFALER NASJONALE REGLER: Helsedirektoratet med helsedirektør Bjørn Guldvog(bildet) mener smittesituasjonen gjør at det bør innføres et forbud mot private samlinger av en viss størrelse Foto: Vidar Ruud

Vil stramme inn fest-regler

Helsedirektoratet mener det er på tide med tydeligere nasjonale føringer for hvor mange det er lov å samle til private arrangementer. Men helseministeren sier nei til nasjonalt forbud.

De fleste har fått med seg regjeringens anbefaling om at man ikke skal ha mer enn 20 deltakere på private arrangementer. Et råd fra myndighetene, men ikke et nasjonalt forbud. Men nå vil Helsedirektoratet stramme til reglene.

Indre Østfold kommune har vedtatt et lokalt forbud mot mer enn 20 personer på private arrangementer og i går vedtok Bergen kommune forbud mot flere enn 10 personer sammen. Forbudene kom etter større lokale smitteutbrudd og i et notat begrunner kommunene forbudet med at de så at anbefalingen om maksimalt antall personer ikke ble fulgt og at de heller ikke hadde noen muligheter til å gripe inn overfor de som ikke fulgte rådene.

Med innspillene fra kommunene anbefaler Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet nå at det bør innføres et nasjonalt forbud mot private sammenkomster av en viss størrelse.

- De siste ukene har det gått ut stadige oppfordringer til befolkningen om å følge de generelle smittevernrådene. Erfaring viser likevel at etterlevelsen av smittevernrådene nå er svært varierende, skriver direktoratet i et notat TV 2 har fått tilgang til.

Stor forvirring

Helsedirektoratet mener det er på tide med tydeligere føringer for hva som gjelder i private sammenhenger. Direktoratet begrunner det med at de mottar jevnlig henvendelser om forvirring rundt reglene og særlig hva som regnes som et arrangement.

– Mange stusser over at du får bare ha 20 personer hjemme, men hvis du leier et tilfeldig lokale kan du ha 200 inviterte siteres det fra en henvendelse til direktoratet i notatet.

Direktoratet mener at ved å endre arrangementsforskriften til å også omfatte tilstelninger i private boliger vil reglene bli enklere.

– Slik regulering vil gjøre at man unngår å forby for eksempel en konfirmasjon i egen bolig med 23 deltakere med gode smitteverntiltak, samtidig som man sikrer at de smittevernfaglige angivelsene i covid-19-forskriften § 13 skal overholdes.

Vil straffe alle på festen

Notatet diskuterer også for og imot det å endre forskriften. Blant annet pekes det på at tiltaket griper inn i privatsfæren og at kommunene i dag har anledning til å vedta lokale forbud selv. Likevel, direktoratet mener de siste lokale utbruddene gjør at det er nødvendig med en nasjonal regulering.

– Å øke bevisstheten om betydningen av smittevern og begrensning av den sosiale aktiviteten, vil bidra til å hindre behov for andre og mer inngripende nedstengninger, eksempelvis ny stenging av skoler og pålegg om hjemmeundervisning.

Helsedirektoratet sier de vil trenge noe mer tid til å vurdere antallet, hvis departementet vil ha dette, men peker på 20 personer som i dagens råd som et maksimumsantall.

Når det gjelder straffereaksjon, vurderer Helsedirektoratet at det mest effektive, og mest rettferdige, er at alle deltakere på en sammenkomst der antallet er for høyt, i prinsippet kan straffes for forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse, jf. forskriften § 19. Dette tilsvarer bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

– Dette vil gi alle de tilstedeværende en motivasjon for å bidra til at antallet festdeltakere ikke blir for høyt, evt. ved selv å forlate stedet, står det i notatet.

– Nei til nasjonalt forbud

TV 2 har spurt hvordan regjeringen stiller seg til anbefalingen fra fagmyndighetene. Helseminister Bent Høie(H) sier nei, foreløpig.

– Regjeringen har besluttet at det nå ikke innføres et nasjonalt forbud mot private sammenkomster over en viss størrelse, sier Høie.

– Regjeringen har vurdert at med dagens smittesituasjon vil et nasjonalt forbud mot private sammenkomster trolig ikke oppfylle smittevernlovens forholdsmessighetskrav. Med dagens smittenivå mener vi det er tilstrekkelig med en klar anbefaling, sier han til TV 2.

Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å sende ut et rundskriv til kommunene for å gi veiledning til hvordan slike tiltak kan iverksettes på kommunalt nivå dersom det anses nødvendig og forholdsmessig for å begrense smittespredning.

– Regjeringen har også lagt vekt på at politiet allerede har lovhjemler til å forebygge situasjoner ved å gripe inn overfor ordensforstyrrelser og der alkohol inntas på offentlig sted, og at politiet ikke ser behov for nye verktøy for å håndtere samlinger som representerer en smittefare, sier Høie som påpeker at dersom smittesituasjonen endrer seg vil vurderingen av dette spørsmålet kunne endre seg.