FORKASTET: Borgarting lagmannsrett har forkastet Faridas families anke. Foto: Arkiv/ TV 2
FORKASTET: Borgarting lagmannsrett har forkastet Faridas families anke. Foto: Arkiv/ TV 2

Farida tapte anke-saken i lagmannsretten

Støtte gruppa for Farida (14), som ble tvangssendt fra Dokka til Afghanistan for fem år siden, er dypt fortvilet etter at Borgarting lagmannsrett forkastet anken fra familien.

Dette er femte gang familiens situasjon har vært behandlet i det norske rettsapparatet.

Borgarting lagmannsrett kom fram til at anken over dommen i Oslo tingrett skulle forkastes.

Det betyr at Utlendingsnemndas vedtak om å oppheve familiens flyktningsstatus er gyldig.

Familiens håp om å få komme tilbake til Dokka er dermed knust.

– Vi er helt lamslått og fryktelig lei oss. Vi var sikre på at FNs innflytelse ved sin tilstedeværelse i retten skulle gi et annen resultat, sier Britt Karin Rotmo i støttegruppa på Dokka til TV 2.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) stilte opp med en egen advokat i lagmannsretten, som framholdt at UNE har feiltolket flyktningekonvensjon.

– Jeg skjønner ikke hvordan retten mener den kan tolke flyktningekonvensjonen bedre enn FN, sier Rotmo.

Støttegruppa har informert Farida og foreldrene, som bor i Kabul.

–De er helt fortvilet og ser ikke noen utvei på den håpløse situasjonen nå, sier Rotmot.

Ikke trygt

Farida Khurami kom til Norge sammen med moren Noorya Mushin i 2011, og fikk innvilget oppholdstillatelse. Utlendingsmyndighetene mente det ikke var trygt å sende en enslig mor med barn tilbake til Afghanistan.

Da faren Hafiz Khurami kom til Dokka året etter trakk Utlendingsnemnda (UNE) tilbake flyktningestatusen til familien.

Farida og familien ble tvangssendt til Kabul i Afghanistan 12. februar 2015, men kjempet for å komme tilbake til Norge, og vant mot UNE i tingretten, lagmansretten og i høyesterett.

Tapte i tingretten

Men UNE satte en stopper for Faridas drøm om å komme tilbake til Norge da de etter høyesterettsdommen gjorde et nytt vedtak i mai 2018 om å frata familien statusen som flyktninger.

Regjeringsadvokaten, som førte saken for Utlendingsnemda (UNE) påstod at det er trygt for familien å reise tilbake til området de flyktet fra, eller til internflukt i Kabul.

Familiens advokat Arild Humlen mente dette var i strid med FNs flyktningekonvensjon, og gikk på nytt til sak mot Staten ved UNE.

Humlen sa på sin side i retten at forholdene i Afghanistan er ustabile og forverret.

Ønsker Høyesteretts vurdering

I dommen fra Oslo tingrett konkluderte dommer Kim Heger med at sikkerhetssituasjonen var god nok til at UNE kunne utvise familien til internflukt i Kabul, selv om retten konkluderer med at det er tvil om sikkerhetssituasjonen.

Lagmannsretten har kommet fram til samme konklusjon i sin dom.

Et sentralt spørsmål i lagmannsretten var om det er i strid med FNs flyktningkonvensjonen å henvise familien til internflukt i Kabul.

Høykommisærens advokat Terje Einarsen la fram FNs syn om at internflukt ikke er et alternativ som kan tas i betraktning ved vurderingen av opphør av flyktningstatus.

Lagmannsretten konkluderte likevel med at flyktningekonvensjonen ikke stod i veien for å sende familien til internflukt i Kabul.

– Slik jeg vurderer saken er dommen av en så prinsipiell og alvorlig karakter at Høyesterett bør uttale seg om den. Vi er i en situasjon der Norge avviser Høykommissærens rettsforståelse til fordel for en nasjonal rettsforståelse, kommenterer Humlen.

Utlendingsnemnda kommenterer at lagmannsretten også er uenig med UNE på flere punkter.

– UNE har merket seg innholdet i dommen, også de punktene der lagmannsretten er uenig med UNEs vurdering. Lagmannsretten har klargjort viktige spørsmål, også at familien kan bo i Kabul, sier nemndleder Johan Berg.

Bor i helvete

Farida var fem år da hun kom til Norge, og gikk i fjerde klasse på skolen da hun ble skilt fra klassevennene sine og tvangssendt til Afghanistan, et land hun aldri tidligere hadde vært i. Hun ble født i Iran der familien levde på flukt i flere år.

I Borgarting lagmannsrett beskrev hun livet sitt, innestengt i en liten leilighet med foreldrene i Kabul.

– Jeg bor i helvete, sa Farida til dommeren.

Mistet hverandre

Da Faridas mor Noorya søkte asyl i Norge fortalte hun at Noorya var blitt lovet bort til en eldre mann, og skulle tvangsgiftes i Afghanistan.

Noorya motsatte seg dette, og flyktet med kjæresten Hafiz til Iran, der Farida ble født. Familien flyktet videre etter noen år, men kom ifølge Noorya bort fra hverandre i Hellas.

UNE trodde ikke på at mor og far mistet hverandre mens de reiste, og mente Noorya hadde løyet for å få opphold. Farida var fem år da hun kom til Norge, og var godt integrert på Dokka, men hensynet til barnets beste ikke var til hinder for at oppholdstillatelsen ble trukket tilbake.

UNE argumenterte i retten med at familien trygt kunne ha reist tilbake etter at de var gjenforent, og hadde en mann i familien som kunne beskytte dem i Afghanistan.