VIL HA ENDRING: Thomas Wettergreen håper at en offentlig diskusjon om måten norsk tennis drives på kan føre til endring.
VIL HA ENDRING: Thomas Wettergreen håper at en offentlig diskusjon om måten norsk tennis drives på kan føre til endring. Foto: Foto: Erik Monrad-Hansen

Ber om full granskning

– Jeg er kritisk til pengebruk, reisekostnader, bonusordninger og høye lønninger, sier bekymret trener og arrangør.

I slutten av april sendte Norges Tennisforbund (NTF) ut en pressemelding hvor det ble opplyst at generalsekretær Alexander Kjær skulle fratre sin stilling fra 1.mai.

Tennisforbundet opplyste ikke hvorfor, men ifølge NRK ble beslutningen tatt kort tid etter at Kjær skal ha spilt tennis privat i Oslo Tennisarena på et tidspunkt hallen har vært stengt på grunn av koronapandemien.

TV 2 vet at Kjær sluttet etter en personalsak, hvor bruddet på koronavettreglene kun var en av flere saker som skal ha skapt konflikt. TV 2 har også fått opplyst at forbundet og Kjær har inngått en avtale som gjør at den nå tidligere generalsekretæren ikke kan prate mer om sin plutselige exit enn det som stod i pressemeldingen fra NTF.

I etterkant av Kjærs avgang har det imidlertid blitt klart at konfliktene i Tennis-Norge stikker langt dypere enn hva som har kommet til overflaten.

Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med Kjær i forbindelse med denne saken

– Det må avdekkes

TV 2 har nemlig snakket med i overkant av 20 personer i Tennis-Norge den siste tiden - fra trenere, til arrangører, til tidligere spillere, til foreldre et cetera - og et stort flertall bruker ordet «ukultur» for å beskrive måten deler av Tennis-Norge er styrt på.

Kort fortalt handler det om angivelig kritikkverdig økonomisk styring, en frykt for konsekvensene ved å stille kritiske spørsmål, og et lønnsnivå i forbundet som av mange blir sett på som i overkant høyt.

Flere personer trakk seg fra å stille opp til intervju for TV 2 i frykt for konsekvensene, men Thomas Wettergreen tar bladet fra munnen:

– Etter at dette har blitt en mediesak, og ikke minst de alvorlige beskyldningene som har kommet, så bør man helt klart gå inn for å se på hva som har blitt gjort og hva som er sant. Det må avdekkes. Jeg tror ikke norsk tennis kan leve med alle disse historiene om beskyldningene som har kommet. Og ikke minst hva man bruker penger på må undersøkes nærmere, sier Wettergreen, som i tillegg til å være trener og arrangør også vært president i Norske Tennisveteraner og er hovedtrener i T&T Tennisakademi.

TV 2 er kjent med at det både før og etter Kjærs avgang har blitt fremsatt ulike potensielt injurierende påstander mot flere personer i norsk tennis i ulike sosiale medier og nettsider. Påstandene er udokumenterbare, og enkelte påstander har også blitt trekt tilbake, men i våre undersøkelser av denne saken fremstår det som klart at det eksisterer en stor misnøye i deler av Tennis-Norge med måten idretten drives på.

Lønninger, reisevirksomhet, pengebruk og bonuser

Wettergreen er en av de som stiller spørsmål ved jobben til forbundet.

– Det har vært diskusjoner over mange år hvordan ressursene i Tennis-Norge blir brukt. Mange har vært kritiske til pengebruk, men det er veldig få som vil og tør å snakke om det. Man er redd for at det får konsekvenser når man jobber i Tennis-Norge. Jeg har, siden tennistinget i 2017, vært kritisk og stilt spørsmål ved pengebruk, hva man brukte penger på, reisekostnader og, ikke minst, at flere har bonusordninger på toppen av allerede høye lønninger. Det har jeg vært kritisk til.

TV 2 har bedt om innsyn i reisevirksomheten og flere sider av arbeidsforholdene til ansatte i forbundet, men det er ventet at det vil ta noe tid å få hentet frem denne informasjonen.

Av dokumentene fra tinget i 2017, som Wettergeen refererer til, går det blant annet frem at generalsekretæren hadde en fastlønn på 978 500 kroner, og at samme person i 2016 fikk utbetalt en bonus på 212 962 kroner. Markedssjef og idrettssjef fikk også utbetalt bonuser på mellom 20-70 000 kroner.

– Pengebruken, særlig på reisesiden hos de i forbundet som er ansvarlig for det sportslige opplegget, lurer jeg på om gagner norsk tennis. Og hva norsk tennis får ut av det, sier Wettergreen, og legger til:

– Det har jo kommet opp alvorlige beskyldninger mot ting som skjer i tennisforbundet. Det er alvorlig og trist å høre om de. Men de er så detaljerte og alvorlige at jeg mener de bør ettergås. Forhåpentligvis er det ikke noe hold i de, men det må opp på bordet om det er noe i det. Jeg tror ikke norsk tennis kan leve med alvorlige beskyldninger på detaljnivå om folk som jobber i forbundet.

Avvikler bonusordninger og nedjusterer lønninger

President Lars Gjerdåker og generalsekretær Aslak Paulsen svarer slik på kritikken i en e-post:

– NTF er og skal være en åpen og demokratisk organisasjon som fremviser dokumentasjon på spørsmål som våre medlemsklubber etterspør. På tinget 2017 ble både lønn, bonuser og reiseregninger synliggjort og debattert, skriver de, og fortsetter:

– Vedrørende frykt for konsekvenser ved å ta opp noe med NTF, så kjenner vi oss ikke igjen i den beskrivelsen. Om noen opplever NTF slik, så tar vi det selvfølgelig på alvor. Vi vil nå ettergå alle rutiner og vil ta kontakt med klubbene for å få tilbakemeldinger og råd fra de. NTF ønsker på ingen måte at det skal være vanskelig å ta kontakt eller si i fra om ting de er uenige om til NTF. Frykt for konsekvenser vil hindre åpenhet og gode diskusjoner om drift og planer fremover for norsk tennis. Når det gjelder bonusordninger så har styret og administrasjonen besluttet å avvikle dette. Lønnsnivået for nåværende leder vil ligge på et lavere nivå enn forgjengeren.

Videre forteller de at Wettergreens synspunkter ikke er ukjent for forbundet.

– Vi er kjent med Wettergreens kritikk mot lønn/bonus. Dette kom frem via Knut Gran (Tønsberg TK) i 2017. Saken ble behandlet på tinget dette året. Vi skal alltid kunne diskutere og debattere hvordan vi best mulig forvalter og utvikler norsk tennis. NTF ønsker diskusjonen rundt ressursbruk velkommen på ledermøtet i oktober. Vi oppfordrer også klubber med spørsmål om å ta kontakt før den tid. NTF er etablert, styrt og til for klubbene, påpeker de.

Skal vurdere «interne spilleregler»

Den angivelig utstrakte reisevirksomheten, som Wettergreen og en rekke andre har stilt spørsmål ved overfor TV 2, forsvarer forbundet.

– NTF mottar et internasjonalt grentilskudd fra NIF. Grentilskuddet har blant annet til hensikt å fremme at særforbund deltar internasjonalt. Grentilskuddet kommer gjennom Post 2-tildelingen. NTF mener at deltakelse i både politiske og sportslige fora er viktig for norsk tennis, både når det gjelder nettverksbygging, påvirkning og for å kunne ta med inspirasjon, ideer og kompetanse tilbake. NTF har vært innovative de siste årene og har et godt ry på seg internasjonalt og i NIF. Tennistinget (klubbene) har anledning til å vurdere om NTF bruker for mye tid/ressurser på internasjonalt arbeid. Vi ønsker denne diskusjonen velkommen på ledermøtet til høsten. Når det gjelder beskyldninger mot organisasjonen og organisasjonens ansatte, som verken henviser til kilder eller dokumentasjon eller gir tilsvarsmulighet, så kan vi ikke forholde oss til den type fremlegging, skriver de, og avslutter:

– I tiden fremover så skal vi ta en runde med klubbene samt internt for å se om vi ytterligere trenger å endre avtaler og interne spilleregler.

Ber NIF granske forbundet

Wettergreen oppfordrer nå en tredjepart til å gå inn og undersøke hva som har foregått i forbundet de siste årene.

– Med alt det som har kommet av beskyldninger og rykter, med fokus på penger, reiser og bonuser, så er en undersøkelse på sin plass. Der må sannsynligvis Norges idrettsforbund (NIF) komme på banen og sjekke dette, i og med at forbundet er et særforbund under idrettsparaplyen, sier han.

Ifølge Wettergreen er det ikke tilstrekkelige arenaer hvor man kan ta opp problematiske saker.

– Jeg vet ikke om jeg skal kalle det for en fryktkultur, men det er veldig få steder hvor man kan diskutere utfordringer i norsk tennis. Det er et ting hvert andre år, hvor man har én dag til å diskutere alt fra regnskap til forslag som har kommet inn. Og skal man ta opp noe, så må det skriftlig legges frem seks uker før. Men ellers er det ikke noe forum. Jeg tror mange har meninger, men det er vanskelig å komme til. Og når dette nå har blitt en mediesak, så mener jeg at det er bra for å få en offentlig diskusjon om hva Tennis-Norge trenger, sier han.