Bitter pengekrangel skaper fengselsstrid: – Ikke Norge verdig

Tilsynsrådet for kriminalomsorgen skal passe på at de innsattes rettigheter blir ivaretatt. I region vest har tilsynsrådet i et halvt år stanset arbeidet på grunn av en krangel om betaling.

Den spesielle situasjonen blir beskrevet i årsrapporten til tilsynsrådet for kriminalomsorgen region vest. I rapporten beskriver leder Sølvi Nyvoll Tangen den bitre konflikten med staten i detalj, som nå har ført til at tilsynsrådet ikke har utført tilsynsarbeid siden midten av oktober i fjor.

For arbeidet hun og nestleder har lagt ned siden januar i fjor, krever de 840 799 kroner, inkludert moms.

Det nekter myndighetene å betale.

– Ville utgjøre en forskjell

Kriminalomsorgen i Norge er inndelt i fem ulike regioner. I hver av disse finnes et tilsynsråd. Rådet skal være uavhengig, og fylkesmennene i hvert enkelt fylke har ansvar for å velge ut medlemmer til rådet.

I korte trekk er rådets oppgave å passe på at innsatte i landets fengsler sikres de rettighetene de har krav på. Dette var en oppgave som leder Sølvi Nyvoll Tangen så frem til å ta fatt på, da hun tiltrådte i januar i fjor.

– Det virket givende å kunne bidra til en forskjell for noen, så jeg var veldig innstilt på å få dette til å fungere, forteller hun.

Litt over et år senere står hun nå i en fastlåst uenighet med myndighetene, med en ubetalt faktura på nesten 850.000 som stridens kjerne.

Les justis- og beredskapsdepartementets svar lenger nede i saken!

Innsatt: – Helt krise

På innsiden av fengselsmurene er situasjonen tøff. Ikke bare har korona-pandemien ført til at alle norske fengsler er stengt for besøk, inntil videre. I region vest har de innsatte nå heller ikke noe fungerende tilsynsråd.

TV 2 har vært i kontakt med tillitsvalgt på en av avdelingene i Bergen fengsel. Han reagerer sterkt på nyheten om at et penge-spørsmål har satt stopp for tilsynsarbeidet.

FULL STANS: Dette er noen av henvendelsene tilsynsrådet har mottatt fra innsatte. Det skjer ingenting med henvendelsene før penge-krangelen blir løst. FOTO: Chris Ronald Hermansen
FULL STANS: Dette er noen av henvendelsene tilsynsrådet har mottatt fra innsatte. Det skjer ingenting med henvendelsene før penge-krangelen blir løst. FOTO: Chris Ronald Hermansen

– Det er helt krise for oss. Det er bare de vi har dersom vi har noe vi vil ta opp. Det kan handle om bruk av isolasjon, lufting, egentlig alt mulig, sier han.

Han legger til at han mener de ansatte i Bergen fengsel gjør en veldig god jobb med de innsatte. Likevel sier han at det ikke er alle saker de ansatte har mulighet til å gjøre noe med. Han mener det er alvorlig at tilsynsrådet ikke lenger behandler de innsattes henvendelser.

– Når tilsynsrådet nå forsvinner, står vi helt alene, sier den innsatte mannnen.

Fengselsansatte: – Ikke Norge verdig

Norge er i henhold til norsk lov og internasjonale konvensjoner forpliktet til å ha et fungerende og uavhengig tilsynsråd. Selv om grunntanken er at menneskerettighetene til innsatte skal ivaretas, mener også de ansatte i fengselet at situasjonen er alvorlig.

– Vi ønsker at noen ser oss i kortene. Det har vist seg at vi helt avhengige av det. Vi ønsker å gjøre en best mulig jobb, da trenger vi tilsynsmyndigheter som ser til oss med jevne mellomrom, sier tillitsvalgt i Bergen fengsel, Haakon Mjelde.

– IKKE NORGE VERDIG: Tillitsvalgt i Bergen fengsel mener at krangelen svekker de innsattes rettssikkerhet. FOTO: Chris Ronald Hermansen
– IKKE NORGE VERDIG: Tillitsvalgt i Bergen fengsel mener at krangelen svekker de innsattes rettssikkerhet. FOTO: Chris Ronald Hermansen

Han mener justis- og beredskapsdepartementet må avklare situasjonen av hensyn til rettssikkerheten til de innsatte.

– Departementet må ta ansvar for at de som skal føre tilsyn med oss får betalt for det de gjør og at de er kvalifiserte til å utføre jobben sin. Det at det pågår en strid om hvordan dette skal betales for, er nesten ikke Norge verdig, sier Mjelde.

– Et tilsyn kun på papiret

I årsrapporten til tilsynsrådet for region vest fremgår det en ramsalt kritikk av måten nye tilsynsmedlemmer blir informert om jobben de skal utføre.

Nyvoll Tangen, som har skrevet årsrapporten, peker på manglende opplæring for nye medlemmer, svake eller ikke-eksisterende rutiner og så godt som ingen oppfølging fra justis- og beredskapsdepartementet.

– For meg virker dette som et tilsyn på papiret. Det fremstår ærlig talt ikke som at departementet ønsker at tilsynet skal fungere, sier hun.

Gjentatte forsøk på oppklaring

Ifølge årsrapporten har leder og nestleder, som begge arbeider i samme advokatfirma, fra første møte forsøkt å få avklart spørsmålet om honorering.

Etter en rekke e-poster, møter og telefoner, fikk de ikke noe svar på hvordan de skulle motta betaling for sine verv, skriver de. I august i fjor valgte de derfor å sende en faktura, hvor de baserte beløpet på den satsen de hadde tatt betalt, dersom de hadde utført sin ordinære jobb i advokatfirmaet de arbeider.

Dette beløpet mener Kriminalomsorgsdirektoratet at de ikke har krav på. I sitt brev skriver de at det å være medlem i tilsynsrådet er frivillig og skal utføres i tillegg til ordinært arbeid.

– Jeg ble mildt sagt provosert da jeg leste dette. Jeg mener det er underkommunisering og dårlig av oppdragsgiver å ikke formidle forutsetningene for oppdraget på en bedre måte. Dette har de aldri til oss. I tillegg mener jeg, basert på det arbeidet vi har gjort, at det er helt umulig å gjennomføre dette arbeidet utenfor arbeidstid, på fritiden.

– Skal betales som statsansatte

Kriminalomsorgsdirektoratet legger til grunn at medlemmene i tilsynsrådet motta et personlig honorar, i tråd med satsene i Statens personalhåndbok. Disse satsene er betydelig lavere enn det Nyvoll Tangen og nestlederen har fakturert for.

Nyvoll Tangen er partner i et av Bergens større advokatfirmaer. Hun er fast bostyrer i Bergen tingrett, og har selv vært tingrettsdommer tidligere i karrieren. Nestlederen arbeider i samme firma, som senioradvokat. De mener at det ikke er rimelig å sammenligne statsansatte med advokater med budsjettansvar i private firma.

– Tar du på noen måte selvkritikk på at du ikke satt deg tydeligere inn i dette med honorering før du sa at det ville ta vare på deg dette vervet?

– Ja, jeg angrer på at jeg ikke satte meg mer inn i hva dette var før jeg takket ja til å påta meg dette oppdraget. Samtidig har jeg forsøkt å avklare dette i nesten et år, nå. Min tanke har hele tiden vært at vi har jo her med staten å gjøre. Jeg trodde rett og slett ikke at det var en mulighet at staten kunne mene at vi ikke skulle få betalt for jobben, sier hun.

– Angrer du?

– Arbeidet har vært givende den tiden det pågikk og jeg mener tilsynrådet har en utrolig viktig funksjon. Samtidig hadde jeg aldri påtatt meg vervet om jeg visste at premissene for honorering er så uklare at det ikke er mulig å gjøre en skikkelig jobb, sier hun.

– Uheldig om dette får konsekvenser for innsatte

Justis- og beredskapsdepartementet behandler akkurat nå klagesaken som handler om honorar til ledelsen i tilsynsrådet i region vest. I en e-post skriver departementet:

"Innstillingen i klagesaken ble mottatt her 3. februar 2020. På grunn av stor arbeidsbelastning og deretter covid19-situasjonen har den ennå ikke blitt behandlet, men vi arbeider for at resultatet av klagesaken snart skal foreligge. Arbeidet vil gis høy prioritet."

På en rekke spørsmål TV 2 har sendt om denne saken, svarer departementet:

"Dette er en kompleks sak, hvor det også fra kriminalomsorgen påpekes at det er behov for en klargjøring av regelverket, blant annet størrelsen på kompensasjonen og omfanget av tilsynsaktiviteten. Det er selvfølgelig uheldig dersom tilsynsrådets virksomhet legges brakk på grunn av uenighet om honorar, særlig dersom dette har negative konsekvenser for innsatte og deres pårørende. Departementet arbeider nå med oppfølging av en utredning fra professor Eivind Smith om tilsynsrådsordningen. I den forbindelse vil det være naturlig å se hen til også disse konkrete erfaringene."

Håper på rask avklaring

Den innsatte i Bergen fengsel håper at krangelen om penger mellom tilsynsrådet og myndighetene blir avklart raskest mulig.

– Vi også trenger et talerør, en måte å bli hørt på. Jeg ser ikke noen andre enn tilsynsrådet som kan ha en slik funksjon, sier den innsatte mannen til TV 2.