KLAGER: Forbrukertilsynet mottok flere klager på Anne Brith Davidsen sitt influenserprogram.
KLAGER: Forbrukertilsynet mottok flere klager på Anne Brith Davidsen sitt influenserprogram. Foto: Marius Gulliksrud / Stella Pictures

Anne Brith Davidsen har brutt loven på to punkter

Forbrukertilsynet sendte nylig et brev til Anne Brith Davidsen (44), hvor de ba henne gjennomgå hele avtaleprossesen rundt det omstridte influencer-kurset.

Juridisk direktør i Forbrukertilsynet, Frode Elton Haug, bekrefter at Davidsen har brutt loven flere ganger.

– Vi har sendt et brev til henne, hvor det fremgår at hun har brutt markedsføringsloven og angrerettsloven, sier han til TV 2.

Selv om dette ikke vil få økonomiske konsekvenser i denne omgang, vil det ha betydning for hvordan bloggeren kan gjennomføre kurset.

– Forbrukertilsynet skal prøve å løse slike saker med veiledning. De aller, aller fleste saker vi behandler, slutter slik som denne. Vi ber næringsdrivende endre praksis, og viser til hvilke lover som er brutt, sier han, og fortsetter:

– Hvis hun svarer på brevet, og sier at hun ikke er enig i våre juridiske begrunnelser, fortsetter saken. Det samme gjelder om hun velger å ikke følge våre veiledninger. Da må vi se hva neste skritt er.

Seks klager

I februar stormet det rundt forretningskvinnen og bloggeren Anne Brith Davidsen etter at en rekke kursdeltakere fra «Anne Brith Influencer Program» delte sin misnøye.

Totalt seks privatpersoner sendte inn klager til Forbrukertilsynet angående kurset.

De fleste klagene dreide seg om deltakere som ikke følte de hadde fått oppfølgingen de hadde krav på.

Deltakerne mente blant annet at de hadde blitt lovet en privat oppfølgingssamtale med Davidsen hver fjortende dag.

Dialog med Davidsen

Kort tid etter at Forbrukertilsynet hadde mottatt klagene, sendte de et brev til influenceren der de ba henne dokumentere flere påstander brukt i markedsføringen av kurset.

Forbrukertilsynet forklarte at de så på klagene opp mot fire paragrafer i markedsføringsloven.

Davidsen fikk frist til å svare på brevet torsdag 5. mars, noe hun overholdt.

44-åringen skrev da at kun 19 av kursdeltakerne hadde blitt lovet oppfølging hver fjortende dag i 6-9 måneder.

«I løpet av mai måned 2019 ble det klart for oss i «Influencer Program AS» at deltakerne på kurset jobbet i svært ulikt tempo og hadde ulike behov. Det ble derfor fastsatt en ukentlig telefondag på tirsdager, hvor Anne Brith var tilgjengelig for alle deltakerne. Dette ble gjort da vi anså det som mer hensiktsmessig at hver enkelt tok kontakt med oss etterhvert som de var ferdige med oppgavene i kurset, i stedet for at vi skulle ringe dem og de ikke var klare for dette», skriver Davidsens advokat i brevet til Forbrukertilsynet.

– Ikke fått oppfølgingen de ble forespeilet

Forbrukertilsynet svarte Davidsen 25. mars. TV 2 har fått tilgang til et langt og grundig brev sendt til TV-profilen, der de skriver at deltakerne har grunn til å være misfornøyd.

«Deltakerne i gruppe 1, herunder 19 stykker, ble i tilbudsmailen forespeilet konkret oppfølging, med relativt klare rammer for hvor ofte denne oppfølgingen skulle foregå. Konsekvensen av endring i telefontiden for disse deltakerne kan ha vært at de ikke har fått den oppfølgingen de ble forespeilet», skriver Forbrukertilsynet.

Videre anbefaler Forbrukertilsynet at Davidsen burde være tilgjengelig på telefon også utenom den avsatte dagen i tiden som kommer.

«Selv om det ikke er angitt hvem av partene som skal ta kontakt, så er Forbrukertilsynet av den oppfatning at det først og fremst er den næringsdrivende som er forpliktet til å ta kontakt med deltakerne i et avtaleforhold som legger opp til personlig oppfølging.»

I brevet sendt til Davidsen mener saksbehandleren at noen av argumentene til bloggeren ikke holder mål.

«At deltakerne jobbet i ulikt tempo, og hadde ulike behov, er ikke i seg selv en begrunnelse for at det bare er deltakerne som plikter å aktivt sørge for oppfølging. I personlig oppfølging ligger nettopp at oppfølgingen skal være individuelt tilpasset. Det er dette som er markedsført og angitt i tilbudsmailen, og det er blant annet dette deltakerne har betalt for».

Kan være falsk markedsføring

TV 2 har også skrevet om bloggeren Mette Ask, som reagerte på at hun ble brukt i markedsføringen av influencer-programmet.

Ask hevder at hun ikke ble spurt om å bli brukt i markedsføringen, og mener at påstandene i reklamen var ukorrekte. I en annonse stod det blant annet at Ask hadde tidoblet leserantallet sitt.

Hun var en del av programmet fra april til oktober. TV 2 har fått tilgang på tall fra Google Analytics, som viser at 6996 brukere innom bloggen til Ask i april. I oktober var antall lesere økt til 23.967.

I realiteten ble derfor leserantallet til 39-åringen tredoblet, og ikke tidoblet slik Davidsen hevder i reklamen.

Forbrukertilsynet mener, i likhet med Ask, at påstandene Davidsen brukte var tvilsomme.

«Hvorvidt det er en tidobling av leserantallet vil bero på hvilken dag en tar utgangspunkt i. Når antall lesere kan variere med omkring 600 fra en dag til en annen, vil slike påstander fort anses som villedende».

Ask er også en av flere deltakere som mener Davidsen har brutt angrerettsloven, da hun aldri fikk tilsendt et angrettsskjema.

Brudd på loven

Davidsen og hennes advokat har skrevet at de mener kurset er unntatt angreretten, og viser til angrettslovens 22. paragraf.

«Forbrukertilsynet er ikke enig i denne vurderingen. Vi vurderer vi det slik at Anne Brith influencer program ikke omfattes av unntakene», heter det i brevet sendt til Davidsen.

Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet forklarer at kursdeltakerne dermed kan opprette en sak med Forbrukerrådet.

– Vi mener som sagt at kursdeltakerne har angrerett i dette tilfellet, men det er ikke vi som står for en eventuell utbetaling. Deltakerne kan snakke med Davidsen, gå til Forbrukerrådet eller benytte seg av et meklingstilbud.

Angrerettsloven

Angrerettloven, er en norsk lov som har som funksjon å beskytte forbrukere som handler under spesielle omstendigheter, som fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted, slik som messer og dørsalg.

Davidsens advokat viser til bokstaven c) om ferdig leverte tjenester, og unntaket i bokstav n) om levering av digitalt innhold.

§ 22.Unntak fra angreretten Angreretten gjelder ikke avtaler om:

a) levering av varer som på grunn av sin art blandes med andre varer etter levering på en slik måte at de ikke kan skilles fra hverandre,

b) levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato,

c) tjeneste etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen,

d) levering av varer eller tjenester der prisen er avhengig av svingninger i finansmarkedet som kan skje innen utløpet av angrefristen og som ikke kan kontrolleres av den næringsdrivende,

e) levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg,

f) levering av legemidler, jf. legemiddelloven § 2, og medisinsk utstyr, jf. lov om medisinsk utstyr § 3,

g) levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering,

h) levering av alkoholholdige drikker til en pris som ble avtalt på avtaletidspunktet, og levering først kan skje etter 30 dager, og der den faktiske verdien avhenger av svingninger i markedet som ikke kontrolleres av den næringsdrivende,

i) reparasjoner eller tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende om å besøke forbrukeren. Tilleggstjenester eller tilleggsvarer som ytes samtidig, og som ikke dekkes av første punktum, omfattes ikke av unntaket fra angreretten,

j) levering av forseglede lyd- eller bildeopptak eller forseglet programvare som forbrukeren har brutt forseglingen på,

k) levering av en avis, et tidsskrift eller et magasin, med unntak av abonnementsavtaler for levering av slike publikasjoner,

l) varer eller tjenester som er inngått ved offentlig auksjon,

m) levering av innkvarteringstjenester for andre formål enn boligformål, transport av varer, bilutleietjenester, catering og tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester,

n) levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.

Forbrukertilsynet skriver at Davidsen må gjennomgå hele avtaleprossesen rundt kurset, og at hun må lese seg opp på angrerettsloven.

«For en ryddig avtaleprosess er det viktig å ha tydelige avtaler som regulerer rettigheter og plikter for partene, og som sikrer at den omfattende opplysningsplikten etter angrerettloven er oppfylt. Dersom dette ikke er oppfylt vil det kunne få store økonomiske konsekvenser for deg som næringsdrivende.»

Forbrukertilsynet sier at Davidsen må gjøre en rekke endringer i markedsføringen og foreslår flere tiltak hun bør gjennomføre i influencer-programmet.

TV 2 har kontaktet både Davidsen og hennes juridiske apparat. Advokat Tony Vangen ønsker ikke å uttale seg på bloggerens vegne. Davidsen har ikke besvart våre gjentatte henvendelser.