UENIGHET: Vannet i Øvre Kleppe høydebasseng førte til at mange mennesker på Askøy ble smittet av Campylobacter. Nå krangler kommunen og forsikringsselskapet Protector om erstatningsansvaret.
UENIGHET: Vannet i Øvre Kleppe høydebasseng førte til at mange mennesker på Askøy ble smittet av Campylobacter. Nå krangler kommunen og forsikringsselskapet Protector om erstatningsansvaret. Foto: Marit Hommedal/NTB scanpix

Nekter erstatning til ofre etter vannskandalen i Askøy

To personer døde og tusenvis av beboere i Askøy kommune ble rammet av vannforurensning, men kommunens eget forsikringsselskap avviser nå erstatningsansvar. Kommunen vurderer søksmål mot Protector forsikring.

I fjor sommer ble rundt 10.000 beboere i Askøy kommune berørt av vannproblemene etter et utbrudd av bakterien campylobacter. Smitten oppsto i drikkevannet i Kleppe høydebasseng i juni 2019.

Over 2000 personer ble syke og 76 ble innlagt på sykehus. Et ett år gammelt barn og en 72 år gammel kvinne døde og begge ble smittet av campylobacter.

Det totale erstatningskravet fra beboere og næringsdrivende i kommunen er ennå ikke avklart, men hittil har kommunen mottatt 13 krav på oppunder 200.000 kroner.

Beløpet kan bli betydelig høyere, blant annet som følge av de to dødsfallene.

Nekter erstatningsansvar

Askøy kommune har tegnet en ansvarsforsikringsavtale med Protector forsikring. Nå avviser kommunens forsikringsselskap erstatningsansvar i forbindelse med vannskandalen.

Askøy kommune er på sin side uenig i at forsikringsavtalen med Protector ikke dekker kommunens erstatningsansvar.

– Protector har avvist ansvar. I utgangspunktet er vi uenige i begrunnelsen for å avvise ansvar, opplyser Eystein Venneslan, som er rådmann i Askøy kommune, til TV 2.

I et skriv til Askøy kommune, sendt 4. februar 2020, skriver Protector at hendelsen er unntatt dekning når skaden er voldt ved forurensning.

Forsikringsselskapet mener kommunen kan være dekket, dersom forurensingen skjer «plutselig og uforutsett», men Protector mener at forurensingen i dette tilfelle er å anse som «en langsomt virkende prosess og at skadeårsaken ikke er plutselig og uforutsett».

Derfor fraskriver seg Protector alt ansvar i forbindelse med vannskandalen.

Vurderer søksmål etter dødsfall

To personer, et barn på ett år og en eldre kvinne (72) døde på Haukeland universitetssykehus. I begge tilfeller ble det bekreftet funn av Campylobacter etter obduksjonen.

Disse to dødsfallene kan utløse et større erstatningskrav mot kommunen, men slik Protector argumenterer nå, kan dette bli en kostnad som Askøy kommune risikerer å bære alene.

– Er kommunen i dialog med de etterlatte om erstatning?

– Det er jevnlig kontakt med familienes bistandsadvokat. Vi har ennå ikke mottatt spesifiserte og dokumenterte erstatningskrav, sier Venneslan.

Bistandsadvokat Kjetil Ottesen representerer de etterlatte til ettåringen og den 72 år gamle kvinnen fra Askøy.

– Vi venter på at politiet skal bli ferdig med etterforskningen opp mot drikkevannsforskriften for å få avklart kommunens rolle og ansvar. Om det er riktig å sende krav må vi ta stilling til etter at politiets arbeid er ferdig, sier Ottesen til TV 2.

– Hva tenker du om uenigheten om erstatningsansvaret mellom Askøy kommune og forsikringsselskapet?

– Strengt tatt er ikke uenigheten mellom kommunen og forsIkringsselskapet avgjørende for om vi kan sende et krav, men selvsagt er det en fordel om kommunen er forsikret.

Følger praksis

– To rapporter knyttet til ulykken fastslår begge at forurensingen har foregått over tid, sier Fredrik Messel, som er direktør for store skader i Protector forsikring.

– Hva vil over tid si...?

– Praksis er at over et døgn ikke er en plutselig forurensning, og basert på dette avslo vi. Dette dekkes ikke av vilkårene i avtalen, forklarer Messel til TV 2.

– Har dere andre tilsvarende saker som dere har avslått på samme grunnlag?

– Nei, ikke en tilsvarende sak som vi ser på Askøy. Kommunen har vært forferdelig uheldig, for den hadde jo et nytt vannbasseng stående klart til å bli tatt bruk, avslutter Messel.

Hadde Askøy kommune tatt det nye høydebassenget i bruk, ville sannsynligvis aldri vannskadalen inntruffet. Det nye nøydebassenget er nå tatt i bruk.

Kommunen vurderer søksmål

Nå jobber Askøy kommune med å avklare hvordan de vil jobbe videre med saken med tanke på Protector.

– Askøy kommune har frist på 6 måneder for å kreve nemndbehandling eller reise søksmål, opplyser Venneslan til TV 2.

Kommuneadvokat Svein Gjesdal som jobber med saken ønsker ikke å kommentere saken ytterligere ettersom de nå er i en «prosess».

– Det er per i dag registrert mottatt 13 skriftlige erstatningskrav. Samlet er det fremmet krav på totalt 193.000 kroner, noen av disse fra næringsdrivende, oppgir Venneslan.

Askøy kommune har lovet alle husstander som ble rammet og måtte koke vannet, et prisavslag i vannavgiften på enten 200 eller 400 kroner.

– Det er i dag mottatt 185 skriftlige krav om prisavslag. Samlet er det fremmet krav på totalt 74.000 kroner. På bakgrunn av mottatte krav anslår vi dermed at det totale beløpet for prisavslag vil være cirka 100.000 kroner, opplyser Venneslan til TV 2.

Abonnenter som bor i området som hadde kokevarslene sommeren 2019, må selv skriftlig kreve prisavslag.

Et tolkningsspørsmål

Normalt vil kommunens ansvarsforsikring dekke det rettslige erstatningsansvaret som kommunen kan pådra seg for skade på tredjemanns person eller ting. Dette ifølge avtaleteksten.

Professor Magne Strandberg ved Universitetet i Bergen, som er ekspert på forsikringsrett, mener forsikringsavtalen regulerer hva den skal omfatte.

– Når partene nå er uenige så handler dette om et tolkningsspørsmål, hvordan en skal tolke forsikringsavtalen, forklarer Strandberg til TV 2.

I følge folkehelseinstituttet (FHI) ble det funnet to typer tarmbakterier i drikkevannet på søndre Askøy. Det var Campylobacter og E. coli. Folkehelseinstituttet har ikke funnet en konkret årsak til smitteutbruddet, men regnskyll og utvasking av avføring fra fugler eller dyr ned i høydebassenget er en rimelig forklaring,

Forskningsinstituttet SINTEF AS er tildelt oppdraget om uavhengig gransking av hendelsen på Kleppe vannverk, og rapporten er ventet til høsten.