Advokatene Mette Yvonne Larsen og Bendik Falch-Koslung representerer barnevernet i en av kommunene som settes under lupen i Høyesterett. Foto:Olav Wold / TV 2
Advokatene Mette Yvonne Larsen og Bendik Falch-Koslung representerer barnevernet i en av kommunene som settes under lupen i Høyesterett. Foto:Olav Wold / TV 2

Høyesterett:

Barnevernet forsvarer tvangsadopsjon av 3-åring

Onsdag fortsatte Høyesteretts behandling av tre barnevernssaker.

Det er ventet at Høyesteretts behandling av sakene vil gi nye retningslinjer for domstolene, etter at Norge er dømt for brudd på menneskerettighetene i fire saker på rad, bare siden i høst.

– Vi kan lære

– Tvangsadopsjon er ikke i strid med den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Men det stilles strenge krav til prosessen. Her er det noe å lære i forhold til praktiseringen av slike saker i Norge, sa barnevernets advokat Bendik Falch-Koslung.

Han representerer kommunen sammen med Mette Yvonne Larsen.

11 dommere i Høyesterett følger nøye med på advokatenes argumenter.

Mandag gikk advokat Halvard Helle, som representerer moren til 3 åringen, til frontalangrep mot rettspraksis for tvangsadopsjoner og samvær i barnevernsaker.

Han mente både det ble gitt svært lite samvær og at tvangsadopsjonen strider mot menneskerettene. Og viste til dommene mot Norge i EMD.

– Adopsjon var riktig

– Kommunen er uenig i at det kun er EMD som regulerer rettstilstanden i Norge. Jeg vil vise til både grunnloven og FNs barnekonvensjon, sa barnevernets advokat.

Advokat Halvard Helle. Foto: Olav Wold
Advokat Halvard Helle. Foto: Olav Wold

Han mener det var riktig av lagmannsretten å nekte behandling av foreldrenes anke. Men innrømmet at rettsystemet kan ha vært "på kanten" i forhold til menneskerettighetene,

– Det kan rettes kritikk mot at fylkesnemnda ikke oppnevnte sakkyndig psykolog. Da adopsjonen ble behandlet der visste man ikke så mye om mors utvikling fram til vedtaket skulle fattes. Her var nok beslutningen på nedre grense i forhold til menneskerettighetskonvensjonen, sier advokaten.

Og karakteriserte behandlingen som: «nede på knestående»,

Men han framholdt at det foran behandlingen i tingretten ble hyret inn en psykolog som gjorde en grundig utredning av foreldrenes omsorgsevne.

– Dette er et barn som har behov for særlig sensitive omsorgpersoner. Tingretten kom fram til at mor har vedvarende svak evne til å ta barnets perspektiv og gi emosjonell støtte. Og retten var enig i at plasseringen måtte gjøres varig. Det ble konkludert med at det foreligger fare for alvorlige problemer for barnet ved en tilbakeføring, framholdt advokaten.

– For dårlig omsorgsevne

Det ble understreket at faren, som er straffedømt, heller ikke hadde god nok omsorgevne

– Ifølge EMK kan adopsjon foretas når foreldrene er particularily unfit. Vi mener dette gjelder foreldrene i denne saken. Particularily unfit betyr spesielt uengnet.

Advokaten til barnevernet kritiserte morens advokat for innlegget han holdt i går:

– Advokat Helle mente det aktuelle barnet ikke var utredet. Dette er jeg ikke enig i. To psykologer utredet mors omsorgsevne i forbindelse med at hun var høygravid. Ut fra konklusjonene og antallet bekymringsmeldinger mener kommunen det var en veldig alvorlig barnevernsak, sa barnevernadvokaten.

– Fylkesnemnda vurderte saken da moren fødte barnet. Også hennes omsorgsevne og hjelpetiltak. Det ble konkludert med at dette er en oppveksplassering. Og man valgte å forlate gjenforeningsprinsippet. Dette er innenfor i forhold til EMK, når foreldrene er definert som «unfit», sa advokaten og fortsatte:

– Det er riktig at kommunen tidlig lette etter fosterforeldre som var positive til adopsjon. Det er jo viktig for barnet sålenge det var snakk om en langvarig plassering. Og det var særlig tungtveiende grunner som begrunner adopsjon.

Han forsvarte også at det ble gitt svært lite samvær i saken, foran tvangsadopsjonen. Etter det TV 2 forstår er det snakk om en åpen adopsjon, der adopsjonsforeldrene har akseptert samvær en gang i året.

– Barnets beste er ivaretatt i denne saken. Det er kommunens syn at foreldrene er «proved particularily unfit». Gjenforening er da ikke i pakt med barnets interesser, sa barnevernsadvokaten.